מסכת נידה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נידה דף ל – טבילה בזמנה דיון במחלוקת התנאים והראשונים האם טבילה בזמנה מצווה ובהשלכותיה.
הרב אברהם סתיו נידה דף לו – דם קושי בנדה ובזבה ניתוח היחס שבין דיני נדה וזבה על רקע דין דם קושי.
הרב אברהם סתיו נידה דף לז – שבעה נקיים בימי טומאת לידה דיון במחלוקת האמוראים בעניין ספירת שבעה נקיים בימי טומאת הלידה, תוך עיסוק בהשלכותיה של המחלוקת הלכה למעשה.
הרב אברהם סתיו נידה דף מג – טומאת בעל קרי דיון בחלות טומאת בעל קרי והיחס שבין עקירת שכבת הזרע ליציאתה מן הגוף.
הרב אברהם סתיו נידה דף מד – כנותן אצבע בעין דיון בפירוש הביטוי המובא במשנה – 'כנותן אצבע בעין'.
הרב אברהם סתיו נידה דף נ – מחשבת אוכלים דיון במהות דין מחשבת אוכלים לאור הסברי הראשונים בנוגע לפגם שבמחשבת חיבור.
הרב אברהם סתיו נידה דף נא – ברכה לפניו ולאחריו דיון ביחס בין ברכת 'אשר יצר' ובין הכלל המובא במשנה אודות ברכות לפני ואחרי האכילה.
הרב אברהם סתיו נידה דף נז – כתמים דיון בדברי שמואל בעניין הרואה דם על גבי קרקע ובמחלוקות האמוראים והראשונים בנושא.
הרב אברהם סתיו נידה דף נח – מהו כתם? דיון ביחס שבין דברי שמואל על ראייה בלי הרגשה לדברי רבי עקיבא על טומאת כתמים.
הרב אברהם סתיו נידה דף סד – וסת הדילוג עיון במחלוקת רב ושמואל בעניין קביעת וסת החודש בדילוג.
הרב אברהם סתיו נידה דף סה – דם בתולים דיון בטעמה ובאופייה של גזירת דם בתולים ובהשלכותיה המעשיות.
הרב אברהם סתיו נידה דף עא – טומאת טבול יום דיון באופייה של טומאת טבול יום, ברמתה ובהשלכותיה ביחס לחולין שנעשו על טהרת הקֹדֶש.
הרב אברהם סתיו נידה דף עב – שומרת יום כנגד יום עיון בדין שומרת יום כנגד יום לאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי במשנתנו.
הרב ירון בן צבי נידה דף י – בדיקה לטהרות נדון בטעם לכך שנשים בודקות קטנה שהגיעה לפרקה, והיא אינה בודקת את עצמה.
הרב ירון בן צבי נידה דף כד – חסר גולגולת האם ניתן להשתמש בחסר גולגולת כתורם אברים?
הרב ירון בן צבי נידה דף כו – דין יד בתנור חרס דיון באופיו של דין יד, לאור סוגייתנו, שממנה משתמע שיד יכולה להכניס טומאה לכלי חרס.
הרב ירון בן צבי נידה דף מה – שימוש במוך דיון בשאלה האם לקטנה מותר לשמש במוך.
הרב ירון בן צבי נידה דף מו – חזקה דרבא דיון ב"חזקה דרבא", הקובעת שילד או ילדה שהגיעו לגיל בגרות – הביאו שתי שערות, ובנאמנותן של נשים בנושא זה.
הרב ירון בן צבי נידה דף נב – משמעותם של סימני הבגרות דיון בתפקידם של סימני הבגרות, ובהשלכות לגבי אילונית.
הרב ירון בן צבי נידה דף סו – הלכה פסוקה נעסוק בקבלתה של "חומרא דרבי זירא" כהלכה מחייבת.
הרב ירון בן צבי נידה דף סז – טבילה כדרך גדילתה דיון במחלוקת ר"ח-רש"י בגרסה ובשאלה האם טבילתה של אשה שלא טבלה כגדילתה עולה בדיעבד.
הרב ירון בן צבי נידה דף סח – חפיפה דיון במחלוקת הראשונים לגבי חפיפה בלילה.
יהודה רוזנברג נידה דף ג – ספק טומאה לאור מחלוקת רבי שמעון וחכמים בדיני ספק טומאה, נעלה שתי שאלות בנוגע לילפותא מסוטה, שממנה נלמדו דינים אלו.
יהודה רוזנברג נידה דף ד – נגע באחד בלילה נדון ביישום הכלל "ספק טומאה ברשות היחיד טמא" בנוגע לודאי מגע וספק טומאה, לאור המקרה המובא בסוגייתנו – "נגע באחד בלילה, ואינו יודע אם חי אם מת".
יהודה רוזנברג נידה דף ה – מעת לעת שבנידה נדון באופיה של טומאת מעת לעת שבנידה, לאור דין משכב ומושב ודין בועל נידה.

עמודים