מסכת סוטה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו סוטה דף מג – נקי יהיה לביתו דיון באופי מצוות "נקי יהיה לביתו שנה אחת".
הרב אברהם סתיו סוטה דף מד – נישואין ולימוד מקצוע נישואין ולימודי מקצוע: מה קודם?
הרב אברהם סתיו סוטה דף טו – העפר אשר יהיה בקרקע המשכן דיון שמשמעות הדרישה להביא את העפר של המים המאררים מקרקע המשכן.
הרב ירון בן צבי סוטה דף ג – 'לא תשנא את אחיך בלבבך' נעסוק בהסברו הייחודי של הירושלמי לשאלה מדוע יש איסור בקינוי לדעת חלק מהאמוראים
הרב ירון בן צבי סוטה דף ד – נטילת ידיים נעסוק במשמעות העונש על המזלזל בנטילת ידיים.
הרב ירון בן צבי סוטה דף ה – 'ואם מת חולצת' נעסוק במצבים בהם לא ברור האם אישה סטטה או לא, ובעלה נפטר בלא ילדים
הרב ירון בן צבי סוטה דף י – 'לא ימחה' נעסוק באיסור מחיקת שם ה' כפי שהוא מופיע בסוגייתנו ובפסיקת ההלכה בעניינו.
הרב ירון בן צבי סוטה דף יא – בלעם שיעץ ואיוב ששתק נעסוק בשאלת עונשו של איוב ועונשו של בלעם, וביחס בין מיתה לייסורים מבחינת הטיפול הרפואי
הרב ירון בן צבי סוטה דף יב – 'וקולו כנער' נעסוק בשאלה האם מום בקול פוסל לוי מעבודה, במסגרת דרשת הפסוק 'והנה נער בוכה'
הרב ירון בן צבי סוטה דף יז – 'הנקי ממי המרים המאררים' נעסוק ביסוד הדרשה הנקי-חנקי המבססת את 'האלות' ככולל קללות הבאות מחמת ברכות
הרב ירון בן צבי סוטה דף יח – 'ספר אחד' נעסוק בהבהרת הדין של 'ספר אחד – ולא שניים ושלושה ספרים' ביחס לכתיבת מגילת סוטה
הרב ירון בן צבי סוטה דף יט – היה נוטל את מנחתה נעסוק בשאלה האם קיימת חובה שהבעל יהיה מעורב בהליך נתינת מנחת הסוטה אל הכהן.
הרב ירון בן צבי סוטה דף כד – אסר לנו את הארוסות נעסוק בשאלה מדוע יש צורך בפסוק על מנת לאפשר השקאת מי סוטה לאישה ארוסה.
הרב ירון בן צבי סוטה דף כה – טענת שמא נעסוק בהבהרת מחלוקת בין שמאי ובית הלל למצב בו בשל חוסר יכולת לשתות את המים המאררים, קיים ספק האם האישה יכולה לקבל את כתובתה.
הרב ירון בן צבי סוטה דף כו – מעוברת נעסוק בהתנגשות לא פשוטה בין שתי עקרונות – עיקרון איסור עינוי הדין, המחייב להרוג אישה עם מתן גזר דינה ועיקרון פיקוח נפש, השומר על חיי העובר אותו היא נושאת ברחמה. בסוגייתנו, הנושא עולה סביב אישה שנדרשת לשתות את המים המאררים בעודה מעוברת.
הרב ירון בן צבי סוטה דף לא – עד מפי עד נעסוק באבחנה בין עדות 'עוף הפורח' לעדות 'עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה'.
הרב ירון בן צבי סוטה דף לב – בכל לשון נעסוק בהבנת משמעות האבחנה בין דברים הנאמרים בכל לשון לדברים הנאמרים רק בלשון הקודש
הרב ירון בן צבי סוטה דף לג – תפילה באמצעות מתווכים? נעסוק בקציר האומר בשאלה האם ניתן להתפלל דרך מתווכים, דרך מלאכים ושליחים, כחלק מהשאלה האם יש עניין להתפלל בלשון ארמית.
הרב ירון בן צבי סוטה דף לח – שירות בעמידה נעסוק במקור הצורך בעמידה בעת ברכת כהנים
הרב ירון בן צבי סוטה דף לט – הוספת ברכה נעסוק בשאלה האם כהן יכול להוסיף ברכה משלו.
הרב ירון בן צבי סוטה דף מ – ישיבה בעזרה : נעסוק במחלוקת אודות תוקפו של איסור הישיבה בעזרה והיתרו לכוהן גדול ולמלכי בית דוד והשלכותיה הבסיסיות של מחלוקת זו
הרב ירון בן צבי סוטה דף מה – החנוק אינו חלל כי אין דם יוצא ממנו נדון בשאלה האם קיימת מגבלה על דין 'עגלה ערופה' (חלל ולא חנוק)
הרב ירון בן צבי סוטה דף מו – אשר אין בה מום בה מום נעסוק במחלוקת הבבלי והירושלמי בהגדרת המום הפוסל בפרה אדומה ובדעת הרמב"ם
הרב ירון בן צבי סוטה דף מז – ולנקות ישראל מן הממזרות נעסוק במטרה של המים המאררים, ובסיבות חינוכיות לפטור (גבר שלא מיחה בבניו)

עמודים