מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ זקן ממרא נחלקו תנאים באילו תחומי הוראה מתחייב זקן ממרא. מחלוקתם משקפת היבטים שונים בדין זה. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ דניאל להיכן אזל? אחת המשימות הקשות בלימוד אגדות חז`ל היא ביאור פרטים הנראים, על פי פשוטם, כפרטים טכניים שאינם קשורים לנושא המרכזי של האגדה. דוגמה לכך אנו מוצאים בסוגייתנו. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ חזקיה שלא אמר שירה – תעשהו משיח?! בסוגייתנו נאמר שחזקיהו היה ראוי להיעשות משיח, אך לא נעשה משיח מפני שלא אמר שירה. נדון במשמעות ההיגד הזה ובסגולתה המיוחדת של השירה. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ בסוגייתנו נחלקו אמוראים מה טיב היחס שבין "בעלי תלמוד" ו"בעלי משנה". נדון בהיבט החינוכי של מחלוקת זו. בסוגייתנו נחלקו אמוראים מה טיב היחס שבין `בעלי תלמוד` ו`בעלי משנה`. נדון בהיבט החינוכי של מחלוקת זו. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ תנו רבנן: הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר... מביא רעה לעולם. האם איסור זה נוהג בהלחנת שירים מפסוקים ומתפילות ובהקלטתם? תנו רבנן: הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר... מביא רעה לעולם. האם איסור זה נוהג בהלחנת שירים מפסוקים ומתפילות ובהקלטתם? דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ גחזי, נער אלישע, הוא הרביעי מארבעת ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. נביא את הסברו של המהרש"א לחומרת חטאו של גחזי. גחזי, נער אלישע, הוא הרביעי מארבעת ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. נביא את הסברו של המהרש`א לחומרת חטאו של גחזי. דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ נדון במחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר על בני דור המדבר: האם אין להם עולם הבא, או שמא הם קרויים חסידיו של הקב"ה. נדון במחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר על בני דור המדבר: האם אין להם עולם הבא, או שמא הם קרויים חסידיו של הקב`ה. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב שניים שדנו נחלקו שמואל ורבי אבהו בדין שניים שדנו. בפשטות, מחלוקתם תלויה בדין דיין אחד מדאורייתא (ג ע`א), אך הרמב`ם קובע שדיין אחד כשר לדון מן התורה, ואף על פי כן הוא פוסק כי שניים שדנו – אין דיניהם דין. כיצד ניתן להסביר את פסיקתו? מדוע דרוש בית דין נוטה? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב פשרה ודין מה טיבה של פשרה? כמה דיינים דרושים לעשייתה? האם היא צריכה קניין, ואם כן, מדוע? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב חוששין ללעז במוציא שם רע מה יסוד מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר ב`חוששין ללעז` במוציא שם רע לפי פירוש רש`י? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב סמיכת זקנים על פר העלם דבר של ציבור מה תפקיד הסמיכה על פר העלם דבר של ציבור? מדוע הסומכים צריכים להיות חברי בית הדין הגדול? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב חידוש הסמיכה כיצד ניתן לחדש את הסמיכה? נעסוק בפולמוס הגדול שניהלו בעניין זה חכמי ארץ ישראל בימי מהר`י בי רב. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב חיות טרף הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס – האם ייתכן שייחשבו בני תרבות לפי שיטת רבי אליעזר? מה היחס בין שאלה זו ובין השאלה אם הם נחשבים מועדים? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב משפט המלך הלכות `משפט המלך` – האם הן זכויות של המלך, או שמא סמכויות שלו? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב כותב לשמו שתי תורות האם המלך חייב לכתוב שני ספרי תורה? מה ההבדל בין שני ספרי התורה שלו? נעיין בפסקי הרמב`ם בנושא. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב וּפֶרַע לֹא יְשַׁלֵּחוּ... וְיַיִן לֹא יִשְׁתּוּ מה היחס בין איסור הכוהנים לשתות יין ובין איסורם לשלח פרע? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב מחלוקות אביי ורבא בפסול עדים מה טעמו של דין עדים זוממים? האם יש קשר בין מחלוקת אביי ורבא בדין זה לבין מחלוקתם בעניין פסולו של אוכל נבלות להכעיס? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהם מדוע `אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהם`? ומה הראיה שהביא רמי בר חמא מדין זה לפסול קרובים לעדות משותפת? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב טענת "משטה אני בך" וטענת "שלא להשביע" נעמוד על השוני המהותי שבין טענת `משטה אני בך` לבין דין `אדם עשוי שלא להשביע את עצמו`. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב חזרת דיין מזכות לחובה דיני נפשות – המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה. מדוע? על השפעתה של דעה מוקדמת על המשא ומתן ההלכתי. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב קבורת מת מצוה ורציחה מה הקשר בין החיוב לקבור מת מצוה לבין המצוה להרוג חייבי מיתות בית דין? ומדוע שתי מצוות אלו דוחות את עבודת המקדש, אך לא את השבת? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב דיין זקן בסנהדרין מדוע זקן פסול לדון דיני נפשות? האם הוא כשר לדינים אחרים? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב עד שיתיר עצמו למיתה מדוע אי אפשר לדון אדם למיתה אם לא התיר עצמו למיתה? מה משמעותו של עונש המוות בתורה? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב הריגה מחוץ לבית דין ומחוץ לשלוש מחנות מדוע ההוצאה להורג נעשית מחוץ לבית הדין? מה ראתה הגמרא להביא טעמים לדין זה, שהמשנה לומדת אותו ממקרא מפורש? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב סוס וסודר, יין ולבונה מה הסברה שהסוס והסודר יהיו משל הנידון? ומה ניתן ללמוד מההשוואה שהשוו מקצת הראשונים בין הסוס והסודר לבין קורט הלבונה וכוס היין? דף יומיומי סנהדרין

עמודים