מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב הזמנה ו'עשייה לְשם...' מהי הזמנה? מה היחס בינה ובין דין 'עשייה לשם...'? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב מחלוקת יואב ואבנר האם מותר לנרדף להרוג את הרודף כאשר הוא יכול להציל עצמו על ידי פגיעה באחד מאיבריו? מה הייתה טענתו של יואב כנגד אבנר? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב חומרת עבֵרתה של בת כוהן שזינתה מה יסוד מחלוקתם של רבי שמעון וחכמים בזיהוי המיתה החמורה ביותר? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב ענישת בעלי חיים האם הנאת הבהמה מן העבֵרה היא סיבה להעניש אותה? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב מצוַת דינים בבני נח מה היחס בין איסור גזל ובין מצוַת דינים שנצטוו בהם בני נח? האם בן נח נהרג על מצוַת דינים? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב בן נח שהרג בשגגה האם בן נח שהרג בשוגג חייב מיתה? ואם כן – מדוע? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים מה היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים, וכיצד הדבר משפיע על הלכות מתעסק ועל דיני חילוקי חטאות? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ גדר האיסור `וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים... לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ` והיתר השבעת נוצרי. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב המולך מה עניינה של ההעברה למולך למאן דאמר `מולך לאו עבודה זרה היא`? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב הליכה אחר הרוב בדיני נפשות האם אכן הולכים אחר הרוב בדיני נפשות? אם כן, כיצד ייתכן שדיני הראיות בממונות מחמירים יותר מדיני הראיות בנפשות? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב יין ובן סורר ומורה עיקר כוחו של היין – מה הוא? ומה הקשר בינו לבין חטאו של בן סורר ומורה? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב טעם עונשו של בן סורר ומורה בן סורר ומורה – על שום מה נענש? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב אין עונשין מן הדין נחלקו אביי ורבא מניין נלמד איסור בא על בתו. במה נחלקו? מדוע אין עונשין מן הדין? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב מצמצם וגרמא, כוח כוחו וכוח שני מה בין מצמצם (כובש את חברו במים) לבין מי שמסלק תריס (=מגן) ומפקיר את חברו לפגיעת חץ? מה בין כוח כוחו לכוח שני? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב החיוב במכה המביאה למוות המכה את חברו ומת הלה מפצעיו – אימתי נתחייב המכה: האם מיד בשעת המכה, או שמא רק עם המיתה? מה יסוד המחלוקת בין חכמים ורבי נחמיה במי שאמדוהו למיתה והקל ולאחר מכאן הכביד ומת? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב איסור אכילת טבל ואיסור אכילת תרומה מה יסוד מחלוקתו של רב עם התנא דברייתא בדבר עונשו של האוכל טבל? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב רפואת אב בידי בנו האם מותר לבן לחבול באביו לצורך רפואה? מה הדין בטיפול שיש בו סכנת חבלה, אך החבלה עצמה אינה נצרכת לריפוי? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב מכה אביו ואמו ומקלל אביו ואמו מה טעמם של חילוקי הדינים בין הכאת אב ואם לקללתם? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב עולם הבא ותחיית המתים מהו העולם הבא, ומה בינו לבין תחיית המתים? נביא את עיקריה של המחלוקת החריפה בין הרמב`ם והרמ`ה בנושא זה. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב גוף ונפש מה היחס בין גוף ונפש? האם הגוף הוא רכיב מהותי באדם, או שמא רק כלי לנפש? מתוך תשובתו של רבי לאנטונינוס וממקורות מקבילים בדברי חז`ל נעמוד בקצרה על שאלות אלו ועל הקשר בינן ובין מחלוקת הרמב`ם והרמ`ה שראינו אתמול. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב דעת מדוע ייחס רבי אלעזר חשיבות גדולה כל כך לדעת? ולמה הובאו דבריו בתוך הסוגיה על תחיית המתים? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב תיפח עצמן של מחשבי קיצין – מדוע? ולמה בכל זאת ניסו רבים מחכמינו לגלות את הקץ? תיפח עצמן של מחשבי קיצין – מדוע? ולמה בכל זאת ניסו רבים מחכמינו לגלות את הקץ? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב מדוע חששו האמוראים מחבלי משיח? מה פשר השיחה בין שמואל ושבור מלכא בעניין חמורו של המשיח? ביאור במחלוקת האמוראים מי יאכל שני משיח. מדוע חששו האמוראים מחבלי משיח? מה פשר השיחה בין שמואל ושבור מלכא בעניין חמורו של המשיח? ביאור במחלוקת האמוראים מי יאכל שני משיח. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר... אין תורה מן השמים. מדוע? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר... אין תורה מן השמים. מדוע? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב מדוע לא הסכים הקב"ה לקביעתם של אנשי כנסת הגדולה מי הם שאין להם חלק לעולם הבא, אף על פי שהודה לקביעתו של רבי יהושע כי "לא בשמים היא"? מדוע לא הסכים הקב`ה לקביעתם של אנשי כנסת הגדולה מי הם שאין להם חלק לעולם הבא, אף על פי שהודה לקביעתו של רבי יהושע כי `לא בשמים היא`? דף יומיומי סנהדרין

עמודים