מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב כיצד מצטייר קו האופי העיקרי באישיותו של בלעם – הגאווה – בסיפורי חז"ל? כיצד מצטייר קו האופי העיקרי באישיותו של בלעם – הגאווה – בסיפורי חז`ל? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב כיצד הידרדר דואג, אביר הרועים, להיות אחד מן ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא? כיצד הידרדר דואג, אביר הרועים, להיות אחד מן ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב אנשי עיר הנידחת שהמיתום בית דין – כלום באים הם לחיי העולם הבא? ואם לאו – במה נשתנו משאר חייבי מיתות בית דין? אנשי עיר הנידחת שהמיתום בית דין – כלום באים הם לחיי העולם הבא? ואם לאו – במה נשתנו משאר חייבי מיתות בית דין? דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב האם בעיר הנידחת נהרגים גם נשים וטף שלא חטאו? עיר הנידחת – עבודה זרה או אויב לאומי. האם בעיר הנידחת נהרגים גם נשים וטף שלא חטאו? עיר הנידחת – עבודה זרה או אויב לאומי. דף יומיומי סנהדרין
הרב ברוך וינטרוב מיהם הרשעים המביאים חרון אף לעולם? דברי סיום למסכת סנהדרין. מיהם הרשעים המביאים חרון אף לעולם? דברי סיום למסכת סנהדרין. דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני רביעית דם הבאה משני מתים נחלקו רבי עקיבא וחכמים אם רביעית דם הבאה משני מתים מטמאת. מדוע לא ניתן לצרף רביעית דם משני מתים לשיטת חכמים? האם ייתכן שיש סוגים שונים של טומאת מת? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני יחיד מומחה האם כושרו של יחיד מומחה לדון הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם יש לו מעמד של בית דין? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני על מה מעברים את השנה הברייתא בסוגייתנו מונה שלושה דברים שמעברין עליהם את השנה: `על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה`. מפירוש רש`י ומפסקי הרמב`ם עולות תפיסות שונות בדבר מהותם של הסימנים הללו. דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני עיבור השנה בשני רעבון ובשביעית ועיבור שלוש שנים רצופות האם רעב דוחה כל עילה לעיבור? האם ייתכן עיבור שלוש שנים רצופות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני עדות מלך ועדות כוהן גדול נעיין מעט בטיב הפקעתו של מלך מעדות ובטיב שייכותו של כוהן גדול בה. דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מלך שמחל על כבודו לדבר מצוה מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול – מדוע? האם חכמים שוללים ממלך לחלוטין את האפשרות למחול במקום מצוה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני חזרת פסולי עדות לכשרותם מהם העקרונות המנחים אותנו בדבר חזרת עבריין לכשרות להעיד? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני חשוד על העריות מיהו החשוד על העריות שהכשיר רב נחמן לעדות, ומדוע הכשיר אותו? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דרישה וחקירה בדיני ממונות לפני התקנה ולאחריה מה מעמדן של דרישות וחקירות שנעשו לאחר התקנה שביטלה את הצורך בהן? האם הדבר קשור למעמדן קודם התקנה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני טעות בדבר משנה וטעות בשיקול הדעת מהי טעות בדבר משנה ומהי טעות בשיקול הדעת? מה מעמדם של חכמים שאחר חתימת התלמוד? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני אחדותו של הקב"ה ואחדות השמש כיצד מוכחת אחדותו של הבורא מן השמש? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דין "איני יודע" בחקירות מה היחס בין חובת דרישה וחקירה לבין דין עדות שאי אתה יכול להזימה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני שמעון בן שטח והמכשפות לסיפור שמעון בן שטח והמכשפות היה סיום טרגי, המשקף עמדה מורכבת כלפי כללי המשפט. דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני יקרא דחיי ויקרא דשכבי מה המשמעות של `יקרא דחיי` ו`יקרא דשכבי` בהספד? האם להלכה יש משמעות כלשהי ל`יקרא דחיי`? היש חילוק בין הספד לאבלות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני חיובי מיתות בית דין: קטגוריות בחיוב כללי או חיובים ספציפיים? המתחייב בנפשות – האם הוא מתחייב חיוב מיתה ספציפי, או שמא חל עליו חיוב מיתה כללי, אלא שטכניקת ההמתה תלויה בעבֵרה שעבר? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דין הבא על אביו וגדר איסור משכב זכור מה סברת השיטה שהבא על אביו חייב משום משכב זכור בלבד? האם משכב זכור דומה לשאר איסורי עריות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני אף אני כמוהו בסוגייתנו מתחדש שאמירת `אף אני כמוהו` נחשבת עדות כשרה מדאורייתא. מה פשר חידוש זה? האם הוא תקף גם בתחומים הלכתיים אחרים? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני עבודה זרה מאהבה ומיראה מהי עבודה זרה מאהבה ומיראה? מה היחס בין מעשי עבודה זרה לבין קבלה באלוה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני על כישוף ואחיזת עיניים האם הכישוף אמִתי? מהו כישוף ומהי אחיזת עיניים? האם מותר לבצע מופעי קוסמות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני בן סורר ומורה קטן מדוע היה פשוט לגמרא שקטן מופקע מדין בן סורר ומורה, ומדוע בכל זאת הייתה הווה-אמינא לחייבו? ביאור הסוגיה נוגע לשאלות יסוד הן בעקרונות הכלליים של ענישה הן בדין בן סורר ומורה. דף יומיומי סנהדרין

עמודים