מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני ייהרג ואל יעבור ופיקוח נפש מהי נקודת המוצא של התורה: האם הכלל הפשוט הוא שפיקוח נפש מתיר לעבור על איסורים, או שיש למסור את הנפש על קיום ציוויו של הקב`ה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מעשה באדם שנתן עיניו באישה והעלה לבו טינא מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא... אמרו חכמים: ...ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. האם מוכח מכאן שאין היתר של `הנאת עצמן` בג' עברות החמורות? האם מוכח מכאן שיש איסור גם באביזרייהו דג' עברות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דין כיפה האם דין כיפה הוא דאורייתא או דרבנן? האם הוא מדיני עונשין הרגילים? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני קנאים פוגעים בו האם הקנאי פועל במסגרת ההלכה או מחוצה לה? מה משמעות הדין שאם `נהפך זמרי והרגו לפנחס – אין נהרג עליו, שהרי רודף הוא`? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דין זקן ממרא בתפילין האם יש זיקה בין חיובי זקן ממרא לאיסור בל תוסיף? האם יש הלכה מיוחדת בעניין המראה במצוַת תפילין? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני המוותר על דברי נביא מה בכלל החיוב לשמוע לדברי נביא? מה היחס בין ציוויי הנביא למצוות התורה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מהו העוון שהיה לישראל בהריגת כוהני נוב? מהו העוון שהיה לישראל בהריגת כוהני נוב? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק? מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מנשה אמר לרב אשי שאילו חי בתקופתו של מנשה, היה אחוז תאווה גדולה ביותר לעבודה זרה. מה סודה של משיכה זו? מנשה אמר לרב אשי שאילו חי בתקופתו של מנשה, היה אחוז תאווה גדולה ביותר לעבודה זרה. מה סודה של משיכה זו? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני כיצד משפיע אופי חטאו של מנשה על סופו? כיצד משפיע אופי חטאו של מנשה על סופו? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מה אִפיין את רשעי סדום? אילו מסרים חברתיים עולים מהסיפורים על אודותם? מה אִפיין את רשעי סדום? אילו מסרים חברתיים עולים מהסיפורים על אודותם? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה? מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה? דף יומיומי סנהדרין
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף ב – פתיחה למסכת סנהדרין: מצוַת מינוי דיינים מחלוקת הרמב`ם והרמב`ן בדבר אופייה של המצוה למנות דיינים.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף ג – ההבחנה בין בית דין של שלושה ובין בתי דין אחרים נעמוד על ההבחנה העקרונית שבין בית דין של שלושה ובין בתי הדין שמעליו (של עשרים ושלושה ושל שבעים ואחד).
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף ט – אין אדם משים עצמו רשע אין אדם משים עצמו רשע – מדוע? האם זוהי הלכה בהלכות עדות, או שמא דין עצמאי?
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף י – מיתה ומלקות נחלקו אביי ורבא בביאור שיטת רבי ישמעאל שמלקות בעשרים ושלושה. נדון בטיב הקשר בין מיתה ומלקות.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף טז – דינו של כהן גדול סוגייתנו שואלת מניין שכהן גדול נידון בבית דין של שבעים ואחד. נבחן את משמעותה של הלכה זו להבנת מעמדו של הכהן הגדול והשוני בינו ובין מעמדו של המלך.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף יז – מעשה אלדד ומידד סוגייתנו עוסקת בסיפור אלדד ומידד. נדון בעניין אחד הנזכר בסוגיה, שהרמב`ן והר`ן דלו ממנו שאלה יסודית ועמוקה בעולם עבודת ה'.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף כג – יסוד דין "זה בורר לו אחד" זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד - ושניהן בוררין להן עוד אחד. נעמוד על שתי הבנות יסוד בדין זה, לאור פירוש רש`י על סוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף כד – בעלי דין שקיבלו עליהם דיין פסול נעלה חקירה דומה לחקירה שבעיון הקודם: כשבעלי דין מקבלים עליהם דיין פסול – האם הם יוצרים בית דין של ממש, או שמא גוף של בוררות?
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף ל – אופייה של הכרעת הדין כדעת הרוב האמוראים בסוגייתנו חלוקים כיצד מנוסח פסק הדין. מחלוקתם משקפת שאלת יסוד בדבר אופייה של ההכרעה כדעת הרוב.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף לא – עדות ממונות ועדות נפשות סוגייתנו מביאה את דעת רבי יהושע בן קרחה, שניתן לפצל בין עדויותיהם של עדי ממון. נדון בדעתו, במשמעותה ובהלכות הנובעות ממנה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף לז – עדות מאומד משנתנו קובעת שאין לקבל עדות מאומד. נדון בהלכה זו ובמשמעותה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף לח – הנהגתו של רבי יהודה הנשיא רבנו הקדוש היה נשיא בעל עצמה רבה, שייסד מפעלים רבים. ואולם, בסוגייתנו מצאנו מי שמתלונן על שלטונו. נציע הסבר לפִשרה ולמשמעותה של אותה תלונה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף מד – הטחת דברים כלפי מעלה: בין רגש למחשבה סוגייתנו מספרת על יהושע ופינחס שדיברו `עזות` כלפי הקב`ה. האם מותר לפנות אל הקב`ה בתלונה או בתביעה? נבחן את הנושא על פי דברי הראי`ה קוק בספר עין אי`ה.

עמודים