מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף מה – "שני כתובין הבאין כאחד" ברוצח סוגייתנו קובעת שרוצח וגואל הדם הם שני כתובים הבאים כאחד, שאינם מלמדים. נבחן את הקביעה הזאת על פי דברי הרמב`ם על חומרתו הגדולה של עוון רצח.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נא – הלכתא למשיחא בסוגייתנו תמה רב יוסף (לפחות לפי ההווה-אמינא) על שמכריעים הלכה בדברים שאינם נוהגים בזמן הזה: `הלכתא למשיחא?!`. נדון בתמיהתו, במשמעותה ובפירושיה ברש`י ובתוספות.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נב – "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ" בסוגייתנו נחלקו רבי יהודה וחכמים בגדרי איסור הליכה בחוקות הגויים. נדון מעט באיסור זה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נח – המגביה ידו על חברו נדון במימרה המפורסמת של ריש לקיש `המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע`.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נט – נכרי ששבת ונכרי שעוסק בתורה ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה. נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף נט – נכרי ששבת ונכרי שעוסק בתורה ואמר ריש לקיש: נכרי ששבת – חייב מיתה... ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה – חייב מיתה. נציע הסברים אחדים לאיסורים אלה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף סה – בעל אוב ויִדעוני ודרכי קוסמות ומכשפות לחיזוי עתידות נדון בשאלה העקרונית בעניין בעל אוב וידעוני: האם יש אמת במעשי קסמים לחיזוי העתיד? ואם יש, מדוע נצטווינו להתרחק מהם?
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף סו – "א-להים קודש" ו"א-להים חול": על השראת שכינה בבית הדין נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל בביאור הפסוק `א-להים לא תקלל`, אם הכוונה לדיינים או לקב`ה. נדון במחלוקתם ובזיקה שבין הקב`ה ובין בית הדין.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף עב – הבא במחתרת נבחן בקצרה את שאלת היסוד בדבר אופיו של חיוב המיתה של בא במחתרת.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף עג – דין רודף נעסוק בקצרה באופיו של דין רודף.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף עט – נתכוון להרוג את זה והרג את זה סוגייתנו עוסקת במחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין נתכוון להרוג את זה והרג את זה, וכן בדינו של תנא דבי חזקיה. נבחן את דין תנא דבי חזקיה על פי דעת רבי שמעון לאור פסקי הרמב"ם.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף פ – מיתה קלה ומיתה חמורה כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה – נידונין בקלה. כיצד ניתן להעניש אדם במיתה שאינה העונש הקבוע לו?
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף פו – גונב איש ומכרו איסור גנבת אדם ומכירתו מורכב משני איסורים שונים: הגנֵבה והמכירה. נדון במשמעותם וביחס ביניהם.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף פז – זקן ממרא נחלקו תנאים באילו תחומי הוראה מתחייב זקן ממרא. מחלוקתם משקפת היבטים שונים בדין זה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף צג – "דניאל להיכן אזל?" אחת המשימות הקשות בלימוד אגדות חז`ל היא ביאור פרטים הנראים, על פי פשוטם, כפרטים טכניים שאינם קשורים לנושא המרכזי של האגדה. דוגמה לכך אנו מוצאים בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף צד – חזקיה, שלא אמר שירה – תעשהו משיח?! בסוגייתנו נאמר שחזקיהו היה ראוי להיעשות משיח, אך לא נעשה משיח מפני שלא אמר שירה. נדון במשמעות ההיגד הזה ובסגולתה המיוחדת של השירה.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף ק – בעלי משנה ובעלי תלמוד בסוגייתנו נחלקו אמוראים מה טיב היחס שבין `בעלי תלמוד` ו`בעלי משנה`. נדון בהיבט החינוכי של מחלוקת זו.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף קא – העושה פסוק כמין זמר: למעמדה ההלכתי של 'מוזיקה חסידית' תנו רבנן: הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר... מביא רעה לעולם. האם איסור זה נוהג בהלחנת שירים מפסוקים ומתפילות ובהקלטתם?
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף קז – גחזי גחזי, נער אלישע, הוא הרביעי מארבעת ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. נביא את הסברו של המהרש`א לחומרת חטאו של גחזי.
הרב אביהוד שורץ סנהדרין דף קח – דור המדבר נדון במחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר על בני דור המדבר: האם אין להם עולם הבא, או שמא הם קרויים חסידיו של הקב`ה.
הרב אביהוד שורץ מכות דף כד – "ורבי עקיבא משחק" נדון בקצרה באגדה החותמת את המסכת ובדמותו המיוחדת של רבי עקיבא.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף ו – שניים שדנו נחלקו שמואל ורבי אבהו בדין שניים שדנו. בפשטות, מחלוקתם תלויה בדין דיין אחד מדאורייתא (ג ע`א), אך הרמב`ם קובע שדיין אחד כשר לדון מן התורה, ואף על פי כן הוא פוסק כי שניים שדנו – אין דיניהם דין. כיצד ניתן להסביר את פסיקתו? מדוע דרוש בית דין נוטה?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף ז – פשרה ודין מה טיבה של פשרה? כמה דיינים דרושים לעשייתה? האם היא צריכה קניין, ואם כן, מדוע?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף ח – חוששין ללעז במוציא שם רע מה יסוד מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר ב`חוששין ללעז` במוציא שם רע לפי פירוש רש`י?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף יג – סמיכת זקנים על פר העלם דבר של ציבור מה תפקיד הסמיכה על פר העלם דבר של ציבור? מדוע הסומכים צריכים להיות חברי בית הדין הגדול?

עמודים