מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף יד – חידוש הסמיכה כיצד ניתן לחדש את הסמיכה? נעסוק בפולמוס הגדול שניהלו בעניין זה חכמי ארץ ישראל בימי מהר`י בי רב.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף טו – חיות טרף הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס – האם ייתכן שייחשבו בני תרבות לפי שיטת רבי אליעזר? מה היחס בין שאלה זו ובין השאלה אם הם נחשבים מועדים?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף כ – משפט המלך הלכות `משפט המלך` – האם הן זכויות של המלך, או שמא סמכויות שלו?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף כא – כותב לשמו שתי תורות האם המלך חייב לכתוב שני ספרי תורה? מה ההבדל בין שני ספרי התורה שלו? נעיין בפסקי הרמב`ם בנושא.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף כב – וּפֶרַע לֹא יְשַׁלֵּחוּ... וְיַיִן לֹא יִשְׁתּוּ מה היחס בין איסור הכוהנים לשתות יין ובין איסורם לשלח פרע?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף כז – מחלוקות אביי ורבא בפסול עדים מה טעמו של דין עדים זוממים? האם יש קשר בין מחלוקת אביי ורבא בדין זה לבין מחלוקתם בעניין פסולו של אוכל נבלות להכעיס?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף כח – אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהן מדוע `אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהם`? ומה הראיה שהביא רמי בר חמא מדין זה לפסול קרובים לעדות משותפת?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף כט – טענת "משטה אני בך" וטענת "שלא להשביע" נעמוד על השוני המהותי שבין טענת `משטה אני בך` לבין דין `אדם עשוי שלא להשביע את עצמו`.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף לד – חזרת דיין מזכות לחובה דיני נפשות – המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה. מדוע? על השפעתה של דעה מוקדמת על המשא ומתן ההלכתי.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף לה – קבורת מת מצוה ורציחה מה הקשר בין החיוב לקבור מת מצוה לבין המצוה להרוג חייבי מיתות בית דין? ומדוע שתי מצוות אלו דוחות את עבודת המקדש, אך לא את השבת?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף לו – דיין זקן בסנהדרין מדוע זקן פסול לדון דיני נפשות? האם הוא כשר לדינים אחרים?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף מא – עד שיתיר עצמו למיתה מדוע אי אפשר לדון אדם למיתה אם לא התיר עצמו למיתה? מה משמעותו של עונש המוות בתורה?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף מב – הריגה מחוץ לבית דין ומחוץ לשלוש מחנות מדוע ההוצאה להורג נעשית מחוץ לבית הדין? מה ראתה הגמרא להביא טעמים לדין זה, שהמשנה לומדת אותו ממקרא מפורש?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף מג – סוס וסודר, יין ולבונה מה הסברה שהסוס והסודר יהיו משל הנידון? ומה ניתן ללמוד מההשוואה שהשוו מקצת הראשונים בין הסוס והסודר לבין קורט הלבונה וכוס היין?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף מח – הזמנה ו'עשייה לְשם...' מהי הזמנה? מה היחס בינה ובין דין 'עשייה לשם...'?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף מט – מחלוקת יואב ואבנר האם מותר לנרדף להרוג את הרודף כאשר הוא יכול להציל עצמו על ידי פגיעה באחד מאיבריו? מה הייתה טענתו של יואב כנגד אבנר?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף נ – חומרת עבֵרתה של בת כהן שזינתה מה יסוד מחלוקתם של רבי שמעון וחכמים בזיהוי המיתה החמורה ביותר?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף נה – ענישת בעלי חיים האם הנאת הבהמה מן העבֵרה היא סיבה להעניש אותה?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף נו – מצוַת דינים בבני נח מה היחס בין איסור גזל ובין מצוַת דינים שנצטוו בהם בני נח? האם בן נח נהרג על מצוַת דינים?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף נז – בן נח שהרג בשגגה האם בן נח שהרג בשוגג חייב מיתה? ואם כן – מדוע?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף סב – היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים מה היחס בין כוונה למעשה באיסורים שונים, וכיצד הדבר משפיע על הלכות מתעסק ועל דיני חילוקי חטאות?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף סג – וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים... לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ גדר האיסור `וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים... לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ` והיתר השבעת נוצרי.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף סד – המולך מה עניינה של ההעברה למולך למאן דאמר `מולך לאו עבודה זרה היא`?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף סט – הליכה אחר הרוב בדיני נפשות האם אכן הולכים אחר הרוב בדיני נפשות? אם כן, כיצד ייתכן שדיני הראיות בממונות מחמירים יותר מדיני הראיות בנפשות?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף ע – יין ובן סורר ומורה עיקר כוחו של היין – מה הוא? ומה הקשר בינו לבין חטאו של בן סורר ומורה?

עמודים