מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף עא – טעם עונשו של בן סורר ומורה בן סורר ומורה – על שום מה נענש?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף עו – אין עונשין מן הדין נחלקו אביי ורבא מניין נלמד איסור בא על בתו. במה נחלקו? מדוע אין עונשין מן הדין?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף עו – אין עונשין מן הדין נחלקו אביי ורבא מניין נלמד איסור בא על בתו. במה נחלקו? מדוע אין עונשין מן הדין?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף עז – מצמצם וגרמא, כוח כוחו וכוח שני מה בין מצמצם (כובש את חברו במים) לבין מי שמסלק תריס (=מגן) ומפקיר את חברו לפגיעת חץ? מה בין כוח כוחו לכוח שני?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף עח – החיוב במכה המביאה למוות המכה את חברו ומת הלה מפצעיו – אימתי נתחייב המכה: האם מיד בשעת המכה, או שמא רק עם המיתה? מה יסוד המחלוקת בין חכמים ורבי נחמיה במי שאמדוהו למיתה והקל ולאחר מכאן הכביד ומת?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף פג – איסור אכילת טבל ואיסור אכילת תרומה מה יסוד מחלוקתו של רב עם התנא דברייתא בדבר עונשו של האוכל טבל?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף פד – רפואת אב בידי בנו האם מותר לבן לחבול באביו לצורך רפואה? מה הדין בטיפול שיש בו סכנת חבלה, אך החבלה עצמה אינה נצרכת לריפוי?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף פה – מכה ואביו ואמו ומקלל אביו ואמו מה טעמם של חילוקי הדינים בין הכאת אב ואם לקללתם?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף צ – עולם הבא ותחיית המתים מהו העולם הבא, ומה בינו לבין תחיית המתים? נביא את עיקריה של המחלוקת החריפה בין הרמב`ם והרמ`ה בנושא זה.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף צא – גוף ונפש מה היחס בין גוף ונפש? האם הגוף הוא רכיב מהותי באדם, או שמא רק כלי לנפש? מתוך תשובתו של רבי לאנטונינוס וממקורות מקבילים בדברי חז`ל נעמוד בקצרה על שאלות אלו ועל הקשר בינן ובין מחלוקת הרמב`ם והרמ`ה שראינו אתמול.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף צב – דעת מדוע ייחס רבי אלעזר חשיבות גדולה כל כך לדעת? ולמה הובאו דבריו בתוך הסוגיה על תחיית המתים?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף צז – מחשבי קִצין תיפח עצמן של מחשבי קיצין – מדוע? ולמה בכל זאת ניסו רבים מחכמינו לגלות את הקץ?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף צח – מי יאכל שני משיח? מדוע חששו האמוראים מחבלי משיח? מה פשר השיחה בין שמואל ושבור מלכא בעניין חמורו של המשיח? ביאור במחלוקת האמוראים מי יאכל שני משיח.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף צט – האומר אין תורה מן השמים ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר... אין תורה מן השמים. מדוע?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף קד – הכרעה אנושית בענייני עולם הבא מדוע לא הסכים הקב`ה לקביעתם של אנשי כנסת הגדולה מי הם שאין להם חלק לעולם הבא, אף על פי שהודה לקביעתו של רבי יהושע כי `לא בשמים היא`?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף קה – בלעם כיצד מצטייר קו האופי העיקרי באישיותו של בלעם – הגאווה – בסיפורי חז`ל?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף קו – דואג כיצד הידרדר דואג, אביר הרועים, להיות אחד מן ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף קיא – אנשי עיר הנידחת שהומתו, מהם לעולם הבא? אנשי עיר הנידחת שהמיתום בית דין – כלום באים הם לחיי העולם הבא? ואם לאו – במה נשתנו משאר חייבי מיתות בית דין?
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף קיב – הריגת נשים וילדים בעיר הנידחת האם בעיר הנידחת נהרגים גם נשים וטף שלא חטאו? עיר הנידחת – עבודה זרה או אויב לאומי.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף קיג – "רשע בא לעולם, חרון בא לעולם": דברי סיום למסכת סנהדרין מיהם הרשעים המביאים חרון אף לעולם? דברי סיום למסכת סנהדרין.
הרב ברוך וינטרוב סנהדרין דף עה – מעשה באדם שנתן עיניו באישה והעלה לבו טינא מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא... אמרו חכמים: ...ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. האם מוכח מכאן שאין היתר של `הנאת עצמן` בג' עברות החמורות? האם מוכח מכאן שיש דין "יהרג ואל יעבור" גם באביזרייהו דג' עברות?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף ד – רביעית דם הבאה משני מתים נחלקו רבי עקיבא וחכמים אם רביעית דם הבאה משני מתים מטמאת. מדוע לא ניתן לצרף רביעית דם משני מתים לשיטת חכמים? האם ייתכן שיש סוגים שונים של טומאת מת?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף ה – יחיד מומחה האם כושרו של יחיד מומחה לדון הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם יש לו מעמד של בית דין?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף יא – על מה מעברים את השנה הברייתא בסוגייתנו מונה שלושה דברים שמעברין עליהם את השנה: `על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה`. מפירוש רש`י ומפסקי הרמב`ם עולות תפיסות שונות בדבר מהותם של הסימנים הללו.
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף יב – עיבור השנה בשני רעבון ובשביעית ועיבור שלוש שנים רצופות האם רעב דוחה כל עילה לעיבור? האם ייתכן עיבור שלוש שנים רצופות?

עמודים