מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף יח – עדות מלך ועדות כהן גדול נעיין מעט בטיב הפקעתו של מלך מעדות ובטיב שייכותו של כהן גדול בה.
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף יט – מלך שמחל על כבודו לדבר מצוה מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול – מדוע? האם חכמים שוללים ממלך לחלוטין את האפשרות למחול במקום מצוה?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף כה – חזרת פסולי עדות לכשרותם מהם העקרונות המנחים אותנו בדבר חזרת עבריין לכשרות להעיד?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף כו – חשוד על העריות מיהו החשוד על העריות שהכשיר רב נחמן לעדות, ומדוע הכשיר אותו?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף לב – דרישה וחקירה בדיני ממונות לפני התקנה ולאחריה מה מעמדן של דרישות וחקירות שנעשו לאחר התקנה שביטלה את הצורך בהן? האם הדבר קשור למעמדן קודם התקנה?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף לג – טעות בדבר משנה וטעות בשיקול הדעת מהי טעות בדבר משנה ומהי טעות בשיקול הדעת? מה מעמדם של חכמים שאחר חתימת התלמוד?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף לט – אחדותו של הקב"ה ואחדות השמש כיצד מוכחת אחדותו של הבורא מן השמש?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף מ – דין "איני יודע" בחקירות מה היחס בין חובת דרישה וחקירה לבין דין עדות שאי אתה יכול להזימה?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף מו – שמעון בן שטח והמכשפות לסיפור שמעון בן שטח והמכשפות היה סיום טרגי, המשקף עמדה מורכבת כלפי כללי המשפט.
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף מז – יקרא דחיי ויקרא דשכבי מה המשמעות של `יקרא דחיי` ו`יקרא דשכבי` בהספד? האם להלכה יש משמעות כלשהי ל`יקרא דחיי`? היש חילוק בין הספד לאבלות?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף נג – חיובי מיתות בית דין: קטגוריות בחיוב כללי או חיובים ספציפיים? המתחייב בנפשות – האם הוא מתחייב חיוב מיתה ספציפי, או שמא חל עליו חיוב מיתה כללי, אלא שטכניקת ההמתה תלויה בעבֵרה שעבר?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף נד – דין הבא על אביו וגדר איסור משכב זכור מה סברת השיטה שהבא על אביו חייב משום משכב זכור בלבד? האם משכב זכור דומה לשאר איסורי עריות?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף ס – "אף אני כמוהו" בסוגייתנו מתחדש שאמירת `אף אני כמוהו` נחשבת עדות כשרה מדאורייתא. מה פשר חידוש זה? האם הוא תקף גם בתחומים הלכתיים אחרים?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף סא – עבודה זרה מאהבה ומיראה מהי עבודה זרה מאהבה ומיראה? מה היחס בין מעשי עבודה זרה לבין קבלה באלוה?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף סז – על כישוף ואחיזת עיניים האם הכישוף אמִתי? מהו כישוף ומהי אחיזת עיניים? האם מותר לבצע מופעי קוסמות?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף סח – בן סורר ומורה קטן מדוע היה פשוט לגמרא שקטן מופקע מדין בן סורר ומורה, ומדוע בכל זאת הייתה הווה-אמינא לחייבו? ביאור הסוגיה נוגע לשאלות יסוד הן בעקרונות הכלליים של ענישה הן בדין בן סורר ומורה.
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף עד – "ייהרג ואל יעבור" ופיקוח נפש מהי נקודת המוצא של התורה: האם הכלל הפשוט הוא שפיקוח נפש מתיר לעבור על איסורים, או שיש למסור את הנפש על קיום ציוויו של הקב`ה?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף פא – דין כיפה האם דין כיפה הוא דאורייתא או דרבנן? האם הוא מדיני עונשין הרגילים?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף פב – קנאים פוגעים בו האם הקנאי פועל במסגרת ההלכה או מחוצה לה? מה משמעות הדין שאם `נהפך זמרי והרגו לפנחס – אין נהרג עליו, שהרי רודף הוא`?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף פח – דין זקן ממרא בתפילין האם יש זיקה בין חיובי זקן ממרא לאיסור בל תוסיף? האם יש הלכה מיוחדת בעניין המראה במצוַת תפילין?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף פט – המוותר על דברי נביא מה בכלל החיוב לשמוע לדברי נביא? מה היחס בין ציוויי הנביא למצוות התורה?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף צה – עוונם של ישראל בנוב מהו העוון שהיה לישראל בהריגת כוהני נוב?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף צו – על בני בניהם של רשעים מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף קב – יצר העבודה הזרה של מנשה מנשה אמר לרב אשי שאילו חי בתקופתו של מנשה, היה אחוז תאווה גדולה ביותר לעבודה זרה. מה סודה של משיכה זו?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף קג – דינו של מנשה כיצד משפיע אופי חטאו של מנשה על סופו?

עמודים