מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף קי – וְלֹא יִהְיֶה כְקֹרַח וְכַעֲדָתוֹ מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה?
סנהדרין דף עה – מעשה באדם שנתן עיניו באישה והעלה לבו טינא מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא... אמרו חכמים: ...ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. האם מוכח מכאן שאין היתר של `הנאת עצמן` בג' עברות החמורות? האם מוכח מכאן שיש דין "יהרג ואל יעבור" גם באביזרייהו דג' עברות?

עמודים