מסכת עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו התגרות ביצר הגמרא מספרת על שני אמוראים שעברו על פתח בית זונות כדי לכוף את יצרם ולקבל שכר. מה היחס בין מעשה זה ובין ההנחיה כי אל לו לאדם להביא עצמו לידי ניסיון? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו ליצנות סוגייתנו מדברת באריכות בגנות הליצנות. מהי אותה ליצנות, ומהי הסכנה הגדולה הטמונה בה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו לשמא נרבעה אם אמה לא חיישינן הגמרא אומרת שיש לחשוש לרביעה לא רק בבהמת הקרבן עצמה, אלא גם באמה, אך אין לחוש שמא נרבעה אם אמה. מה פשר החילוק ומה טעמו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו ספר הישר בשני מקומות בתנ`ך נזכר ספר עלום ששמו `ספר הישר`. נעסוק בקצרה בתעלומת זהותו של הספר ובתפקידו המיוחד בהיסטוריה של עם ישראל. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו הפקדת יין אצל נכרי בסוגייתנו פוסק רב שיין שהופקד אצל גוי והוא חתום בחותם אחד - מותר, אך להלן הוא פוסק שיש צורך בשני חותמות. כיצד ניתן לתרץ את הסתירה, ומה הנפקא-מינה של תירוצים אלו להלכה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו טומאת תקרובת עבודה זרה רבי יהודה בן בתירא מחדש שתקרובת עבודה זרה מטמאת. מה תוקפו של דין זה, ומה טעמו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו כללי היתר בבישולי נכרים בסוגייתנו מובאים שני היתרים בבישולי נכרים. מה היחס ביניהם? היש ביניהם קשר מהותי? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו נותן טעם לפגם בדבר חריף מן הגמרא עולה שבדבר חריף נותן טעם לפגם אסור. באיזה מצב מדובר? מה סברת האיסור? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו הרים וגבעות המשנה אומרת שהרים וגבעות שנעבדו אינם נאסרים. מה טעמו של דין זה? כלום אין ההרים והגבעות חשובים עבודה זרה כלל, או שמא הם חשובים עבודה זרה ואף על פי כן לא נאסרו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו אבני הר שנידלדלו נחלקו האמוראים בדין אבני הר שנידלדלו. נברר את שיקולי הפוסקים בפסיקת ההלכה בדין זה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו ביטול עבודה זרה בגמרא נאמר שישראל אינו יכול לבטל עבודה זרה ושאי אפשר לבטל עבודה זרה של ישראל. מה היחס בין שני הדינים? ומה דין עבודה זרה שישראל ונכרי שותפים בה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו נאמר בסוגייתנו שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. מה טעמו של דין זה? אימתי יכול אדם לאסור דבר שאינו שלו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו האוסר ממון חברו נכרי שניסך יינו של ישראל, חייב בתשלומיו. במאי עסקינן – כשאסר את היין מדרבנן או כשאסרו מדאורייתא? מה הסברה לחלק בין המקרים? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו הזורק בחמתו נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור – זה היה מעשה והכשירו. מה טעם ההיתר? האם היין מותר גם בשתייה, או שמא רק בהנאה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו על טעם ועל ריח הגמרא מביאה שתי מחלוקות בין אביי ורבא על היחס בין שם המאכל, טעמו וריחו. מה היחס בין המחלוקות? מה השאלה העקרונית העומדת ביסודן? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו השביח ולבסוף פגם הגמרא אוסרת השביח ולבסוף פגם. מה טעמו של דין זה על פי ההבנות השונות בדין נותן טעם לפגם? דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו ראשון ראשון בטל בסוגייתנו מובא הכלל `ראשון ראשון בטל`. נעמוד על טעמו של כלל זה דרך מחלוקת האמוראים בגדרו. דף יומיומי עבודה זרה
הרב אברהם סתיו דברים שאינם בטלים נחלקו הראשונים אם דבר שבמניין שאיננו איסור הנאה בטל ברוב. מה שורש מחלוקתם? האם היא משקפת הבדל מהותי בהבנת ההגדרה של דבר חשוב שאינו בטל? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב עמידה על דעת רבו כלום באמת אין אדם מבין את דברי רבו קודם ארבעים שנה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב 'לפני עיוור' בתרי עברי דנהרא מה פשר המגבלה `דקאי בתרי עברי דנהרא`? האומנם השמיטהּ הרמב`ם? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב איסור המסחר ביום האיד וקודם לו מדוע התיר שמואל בגולה רק את המסחר קודם יום האיד, אך לא התיר את המסחר ביום האיד עצמו? מה היחס בין איסור המסחר עם הגויים קודם האיד לבין איסור המסחר עמם באיד גופו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב מראית עין בעבודה זרה מדוע נאסרה מראית עין אפילו בחדרי חדרים? האם יש דין ייהרג ואל יעבור במראית עין של עבודה זרה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב איסור הנאה בעבודה זרה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בדין מהנה עבודה זרה. יסודו של איסור הנאה מעבודה זרה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב לפני דלפני עיוור אימתי אסור לפני דלפני עיוור ואימתי מותר? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב רבא ורב סחורה: על גמרא, סברא וגדרי "רבו" האם היה רב סחורה רבו המובהק של רבא? מה בין המלמד בקיאות (גמרא, גירסא) למלמד בעיון (סברא)? דף יומיומי עבודה זרה

עמודים