מסכת עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף ב – בין ישראל לעמים: פתיחה למסכת עבודה זרה הקדמה קצרה על עניינה המהותי של מסכת עבודה זרה: היחס בין ישראל לעמים.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף ח – חגו של אדם הראשון הברייתא בדף ח מספרת על החג שקבע אדם הראשון לכבוד הקב`ה כהודאה על `מנהגו של עולם`. מן העיון בברייתא נוכל ללמוד יסוד חשוב באופיים של מועדי ישראל.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף ט – תורתו של אברהם אבינו ששת אלפים שנה הוי העולם: שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. מתי החלו שנות התורה?
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף טו – איסור מכירת בהמות לנכרים: האם ההלכה עשויה להשתנות עם השתנות תנאי החיים? בדפים יד ע"ב - טז ע"ב נידון האיסור למכור בהמות לנכרים. התוספות עומדים על הפער בין איסור זה ובין מנהג העולם להקל בכך. נעיין בדבריהם, ובייחוד בחידוש מרחיק הלכת שחידשו בהסבר הדבר.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף טז – רבי אליעזר והמינות סוגייתנו מספרת על רבי אליעזר שנתפס למינות. נדון בגִרסה המדויקת של מעשה זה (על פי ספר דקדוקי סופרים) ובמשמעותה.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף כב – חביבה עליהן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן סוגייתנו עוסקת בהרחבה בקלקולים הגדולים שמקולקלים אומות העולם בעריות. נדון בקצרה ביסודות הרוחניים המשתקפים בסוגיה.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף כג – "חטאת קרייה רחמנא": על מעמדה של פרה אדומה בדף כג נאמר שפרה אדומה שנרבעה - פסולה. נדון בטעמו של פסול זה ובחידוש המתחדש בסוגייתנו בדבר אופייה של פרה אדומה.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף כט – פתיחה לענייני יין נסך וסתם יינם חלקים נכבדים ממסכת עבודה זרה יוחדו לאיסור יין נכרים. נציג את יסודותיו של איסור זה, תוך הבחנה בין יין נסך - קרי: יין שהתנסך לעבודה זרה - לבין גזרת "סתם יינם".
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף ל – איסור שתיית משקה מגולה סוגייתנו עוסקת באיסור שתיית משקאות מגולים. נדון בקצרה בטיבו של איסור זה.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף לו – גזרה שלא פשטה ברוב ישראל מסוגייתנו עולה שגזרה שלא פשטה ברוב ישראל - ניתן לבטלה. נדון בטעמה של הלכה זו.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף לז – בית דינא שריא רבי יהודה נשיאה לא התיר פת נכרים מחשש שיכנוהו "בית דינא שריא". מה פשרו של כינוי זה?
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף מג – צורת אדם בסוגייתנו נאמר שאסור לצור צורת אדם. נדון באיסור זה ובדברי הפוסקים האחרונים על צילום בני אדם.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף מד – מרחץ של אפרודיטי היאך התיר רבן גמליאל לרחוץ במרחץ של אפרודיטי? לאיזה מצב בדיוק נוגע ההיתר הזה?
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף נ – בנן של קדושים סוגייתנו מספרת על רבי מנחם בן סימאי, "בנן של קדושים", שלא הביט בצורת מטבע. נדון במשמעותה של מידה מיוחדת זו.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף נא – עבודה זרה שלא כדרכה סוגייתנו מחייבת את המקריב קרבן למרקוליס, אף שאין זו דרך עבודתה. נדון במשמעות של איסור עבודה זרה שלא כדרכה.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף נז – מגע נכרי ביין ללא כוונה בדף נז נידונים ספקות שונים בדבר מגע עקיף של נכרי ביין. נדון בסברות להתיר ולאסור במקרים אלה.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף נח – "לך לך אמרין נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב" סוגייתנו מנמקת את איסור יין שמזגו גוי בכלל "לך לך אמרין נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב". נדון במשמעותו של כלל זה ובשימוש בו בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף סד – יינו של גר תושב ומחלל שבתות בפרהסיה אגב סוגיית יינו של גר תושב נבחן אם איסור סתם יינם תלוי במעשיו של האדם - האם הוא עובד עבודה זרה - או שמא בזהותו ובמעמדו. נציג גם נפקא-מינה מעשית לשאלה זו: דין יין שנגע בו יהודי המחלל שבת בפרהסיה.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף סה – רבא ובר שישך הגמרא מספרת על שיחה בין רבא ובר שישך. נזכיר מקצת מן השאלות הרבות שמעוררת אגדתא זו, אף שאין בידינו תשובות ברורות לכולן.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף עא – מנת המלך סוגייתנו עוסקת ביהודי המבקש מנכרי סיוע בתשלום "מנת המלך". נסקור בקצרה את הפירושים השונים שהציעו הראשונים לדברי הגמרא.
הרב אביהוד שורץ עבודה זרה דף עב – ניצוק חיבור לעניין יין נסך אמר רב הונא: נצוק... חיבור לענין יין נסך. נדון בטעמה של הלכה זו ובהבדל שבין הלכות יין נסך להלכות טומאה וטהרה בנושא זה.
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף ג – גדול המצווה ועושה גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה - מדוע? ומדוע אומות העולם מקבלות שכר כמי שאינו מצווה ועושה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף ד – כעסו של הקב"ה ותפילה ביחיד בשלוש השעות הראשונות של היום אמר רב יוסף: לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד. מה טעמו של דין זה ומה גדריו?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף י – אנטונינוס סוגייתנו מתארת את יחסיו של רבי עם אנטונינוס קיסר. מיהו אותו אנטונינוס? האם ניתן לזהותו עם דמות היסטורית מסוימת וידועה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף יא – חוקות הגויים ודרכי האמורי סוגייתנו דנה בכפיפה אחת באיסור חוקות הגויים ובאיסור דרכי האמורי. האם מדובר באיסור אחד או בשני איסורים שונים? ואם בשני איסורים שונים - מה ההבדל ביניהם?

עמודים