מסכת עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע מה בין `וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע` ל`ולא תתֻרו`? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ הראשונים מעידים כי למרות דברי המשנה, נהגו יהודים להשכיר בתי דירה לגויים. נעיין בשלושה טעמים שהביאו התוספות להיתר הדבר ובמשמעותם להבנת איסור `ולא תביא תועבה אל ביתך`. דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב היתר משום איבה ביאור מחלוקת אביי ורב יוסף בדבר היקף ההיתר `משום איבה`. דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב התרפאות מן המינים יסוד איסור התרפאות מן המינים ואיסור משא ומתן עמם. דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב חילול שבת על סכנת איבר האם מחללים את השבת על סכנת איבר? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב הכשר כלים שהשתמשו בהם ביין נסך האם הכשרת כלים מיין נסך שונה מהכשרתם משאר איסורים? ואם כן - מדוע? היש קשר בין דיני יין נסך לדיני טומאה וטהרה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב פרש שור הנסקל ופרש עגלי עבודה זרה מה היחס בין שני הטעמים לפסקו של רב שאפשר לקדש אישה בפרש שור הנסקל אך לא בפרש שור של עבודה זרה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב השיאו לדבר אחר מדוע לא גילה רבי יהושע לרבי ישמעאל את טעם הגזרה על גבינות גויים? מה באמת טעמו של איסור זה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב רפואה באיסורי הנאה של דבריהם האם מותר לחולה שאין בו סכנה להתרפא באיסורי הנאה דרבנן? מה הייתה ההווה-אמינא לאסור יין תפוחים של גויים? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב איסור צלמים מה בין צלם לעבודה זרה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב ביטול עבודה זרה מה יסוד מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש בדין עבודה זרה שנשתברה מאליה? האם איסור עבודה זרה ממוקד ב'אל הזר' או ב'עבודה הזרה'? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב הבית והבימוס שלשה בתים הן... שלש אבנים הן. האם בעבודה זרה עסקינן, או שמא במשמשיה? כלום יש בבית ובימוס איסור מיוחד, החורג מן הדינים הרגילים של משמשי עבודה זרה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב האשרה מהי האשרה? האם היא דומה לבתים ולאבנים הנידונים במשניות הקודמות, שעל מהותם עמדנו אתמול? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב זה וזה גורם יסוד דין זה וזה גורם. דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב הנעבד באונס האם מותר לעבוד עבודה זרה באונס? כיצד ישפיע האונס על איסור החפץ הנעבד? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב הטיעונים השונים בוויכוחים שבין חכמי האומות לחכמי ישראל נעמוד על התפיסות היסודיות של העבודה הזרה העולות מן הוויכוחים בין חכמי האומות לחכמי ישראל בסוגייתנו. דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב גדר יין לאיסור יין נסך ולחיוב מעשר מתי ראוי יין להיאסר משום יין נסך? ומתי הוא מתחייב במעשרות? מה היחס בין דינים אלו? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב המטהר יינו של גוי המטהר יינו של גוי – מה היחס בין השמירה הנדרשת ביין מבחינה מציאותית לבין מעמדו הממוני? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב איסור שכר פעולה ביין נסך מה יסודו של איסור שכר פעולה ביין נסך? למאי נפקא-מינה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב איסור אתנן מה גדר איסור אתנן? האם האיסור בשווי החפץ, או שמא הוא קשור לגופו? האם הטלה נאסר רק כשנקנה בפועל במעשה הביאה? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב טעם עכבר ויסוד היתר נותן טעם לפגם מדוע נותן טעם לפגם מותר? מדוע יש מקום לומר שהיתר זה אינו נוהג בעכבר? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב חתיכות איסור בתערובת מה פירוש `אימרטוטי אימרטט`? האם יש מקום לחלק בין שרצים לשאר איסורים לעניין ביטול בתערובת? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב יין נכרי והלכות טומאה וטהרה על מהותו ומטרתו של איסור סתם יינם ועל היחס בינו לבין הלכות טומאה וטהרה. דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב טבילת כלים האם ההגעלה קודמת לטבילה בהכרח? מה תפקידה של הטבילה: סוף תהליך ההכשרה או מעין 'גיור' של הכלי? דף יומיומי עבודה זרה
הרב ברוך וינטרוב הגעלה וליבון האם הגעלה וליבון הם תהליכים דומים, שעניינם בהפלטת האיסור, או שמא ליבון הוא תהליך שונה - ביעור האיסור וכילויו? דף יומיומי עבודה זרה

עמודים