מסכת עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף יז – התגרות ביצר הגמרא מספרת על שני אמוראים שעברו על פתח בית זונות כדי לכוף את יצרם ולקבל שכר. מה היחס בין מעשה זה ובין ההנחיה כי אל לו לאדם להביא עצמו לידי ניסיון?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף יח – ליצנות סוגייתנו מדברת באריכות בגנות הליצנות. מהי אותה ליצנות, ומהי הסכנה הגדולה הטמונה בה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף כה – ספר הישר בשני מקומות בתנ"ך נזכר ספר עלום ששמו "ספר הישר". נעסוק בקצרה בתעלומת זהותו של הספר ובתפקידו המיוחד בהיסטוריה של עם ישראל.
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף כד – לשמא נרבעה אם אמה לא חיישינן הגמרא אומרת שיש לחשוש לרביעה לא רק בבהמת הקרבן עצמה, אלא גם באמה, אך אין לחוש שמא נרבעה אם אמה. מה פשר החילוק ומה טעמו?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף לא – הפקדת יין אצל נכרי בסוגייתנו פוסק רב שיין שהופקד אצל גוי והוא חתום בחותם אחד - מותר, אך להלן הוא פוסק שיש צורך בשני חותמות. כיצד ניתן לתרץ את הסתירה, ומה הנפקא-מינה של תירוצים אלו להלכה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף לב – טומאת תקרובת עבודה זרה רבי יהודה בן בתירא מחדש שתקרובת עבודה זרה מטמאת. מה תוקפו של דין זה, ומה טעמו?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף לח – כללי היתר בבישולי נכרים בסוגייתנו מובאים שני היתרים בבישולי נכרים. מה היחס ביניהם? היש ביניהם קשר מהותי?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף לט – נותן טעם לפגם בדבר חריף מן הגמרא עולה שבדבר חריף נותן טעם לפגם אסור. באיזה מצב מדובר? מה סברת האיסור?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף מה – הרים וגבעות המשנה אומרת שהרים וגבעות שנעבדו אינם נאסרים. מה טעמו של דין זה? כלום אין ההרים והגבעות חשובים עבודה זרה כלל, או שמא הם חשובים עבודה זרה ואף על פי כן לא נאסרו?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף מו – אבני הר שנידלדלו נחלקו האמוראים בדין אבני הר שנידלדלו. נברר את שיקולי הפוסקים בפסיקת ההלכה בדין זה.
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף נב – ביטול עבודה זרה בגמרא נאמר שישראל אינו יכול לבטל עבודה זרה ושאי אפשר לבטל עבודה זרה של ישראל. מה היחס בין שני הדינים? ומה דין עבודה זרה שישראל ונכרי שותפים בה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף נג – אין אדם אוסר דבר שאינו שלו נאמר בסוגייתנו שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. מה טעמו של דין זה? אימתי יכול אדם לאסור דבר שאינו שלו?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף נט – האוסר ממון חברו נכרי שניסך יינו של ישראל, חייב בתשלומיו. במאי עסקינן – כשאסר את היין מדרבנן או כשאסרו מדאורייתא? מה הסברה לחלק בין המקרים?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף ס – הזורק בחמתו נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור – זה היה מעשה והכשירו. מה טעם ההיתר? האם היין מותר גם בשתיה, או שמא רק בהנאה?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף סו – על טעם ועל ריח הגמרא מביאה שתי מחלוקות בין אביי ורבא על היחס בין שם המאכל, טעמו וריחו. מה היחס בין המחלוקות? מה השאלה העקרונית העומדת ביסודן?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף סז – השביח ולבסוף פגם הגמרא אוסרת השביח ולבסוף פגם. מה טעמו של דין זה על פי ההבנות השונות בדין נותן טעם לפגם?
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף עג – ראשון ראשון בטל בסוגייתנו מובא הכלל "ראשון ראשון בטל". נעמוד על טעמו של כלל זה דרך מחלוקת האמוראים בגדרו.
הרב אברהם סתיו עבודה זרה דף עד – דברים שאינם בטלים נחלקו הראשונים אם דבר שבמניין שאיננו איסור הנאה בטל ברוב. מה שורש מחלוקתם? האם היא משקפת הבדל מהותי בהבנת ההגדרה של דבר חשוב שאינו בטל?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף ה – עמידה על דעת רבו כלום באמת אין אדם מבין את דברי רבו קודם ארבעים שנה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף ו – 'לפני עיוור' בתרי עברי דנהרא מה פשר המגבלה `דקאי בתרי עברי דנהרא`? האומנם השמיטהּ הרמב`ם?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף ז – איסור המסחר ביום האיד וקודם לו מדוע התיר שמואל בגולה רק את המסחר קודם יום האיד, אך לא התיר את המסחר ביום האיד עצמו? מה היחס בין איסור המסחר עם הגויים קודם האיד לבין איסור המסחר עמם באיד גופו?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף יב – מראית עין בעבודה זרה מדוע נאסרה מראית עין אפילו בחדרי חדרים? האם יש דין יהרג ואל יעבור במראית עין של עבודה זרה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף יג – איסור הנאה בעבודה זרה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בדין מהנה עבודה זרה. יסודו של איסור הנאה מעבודה זרה.
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף יד – לפני דלפני עיור אימתי אסור לפני דלפני עיור ואימתי מותר?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף יט – רבא ורב סחורה: על גמרא, סברא וגדרי "רבו" האם היה רב סחורה רבו המובהק של רבא? מה בין המלמד בקיאות (גמרא, גירסא) למלמד בעיון (סברא)?

עמודים