מסכת עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף כ – וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע מה בין "וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע" ל"ולא תתֻרו"?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף כא – וְלֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ הראשונים מעידים כי למרות דברי המשנה, נהגו יהודים להשכיר בתי דירה לגויים. נעיין בשלושה טעמים שהביאו התוספות להיתר הדבר ובמשמעותם להבנת איסור "ולא תביא תועבה אל ביתך".
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף כו – היתר משום איבה ביאור מחלוקת אביי ורב יוסף בדבר היקף ההיתר "משום איבה".
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף כז – התרפאות מן המינים יסוד איסור התרפאות מן המינים ואיסור משא ומתן עמם.
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף כח – חילול שבת על סכנת איבר האם מחללים את השבת על סכנת איבר?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף לד – פרש שור הנסקל ופרש עגלי עבודה זרה מה היחס בין שני הטעמים לפסקו של רב שאפשר לקדש אישה בפרש שור הנסקל אך לא בפרש שור של עבודה זרה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף לג – הכשר כלים שהשתמשו בהם ביין נסך האם הכשרת כלים מיין נסך שונה מהכשרתם משאר איסורים? ואם כן - מדוע? היש קשר בין דיני יין נסך לדיני טומאה וטהרה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף לה – השיאו לדבר אחר מדוע לא גילה רבי יהושע לרבי ישמעאל את טעם הגזרה על גבינות גויים? מה באמת טעמו של איסור זה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף מ – רפואה באיסורי הנאה של דבריהם האם מותר לחולה שאין בו סכנה להתרפא באיסורי הנאה דרבנן? מה הייתה ההווה-אמינא לאסור יין תפוחים של גויים?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף מא – איסור צלמים מה בין צלם לעבודה זרה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף מב – ביטול עבודה זרה מה יסוד מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש בדין עבודה זרה שנשתברה מאליה? האם איסור עבודה זרה ממוקד ב'אל הזר' או ב'עבודה הזרה'?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה מז – הבית והבימוס שלשה בתים הן... שלש אבנים הן. האם בעבודה זרה עסקינן, או שמא במשמשיה? כלום יש בבית ובימוס איסור מיוחד, החורג מן הדינים הרגילים של משמשי עבודה זרה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף מח – האשרה מהי האשרה? האם היא דומה לבתים ולאבנים הנידונים במשניות הקודמות, שעל מהותם עמדנו אתמול?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף מט – זה וזה גורם יסוד דין זה וזה גורם.
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף נד – הנעבד באונס האם מותר לעבוד עבודה זרה באונס? כיצד ישפיע האונס על איסור החפץ הנעבד?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף נה – הטיעונים השונים בוויכוחים שבין חכמי האומות לחכמי ישראל נעמוד על התפיסות היסודיות של העבודה הזרה העולות מן הוויכוחים בין חכמי האומות לחכמי ישראל בסוגייתנו.
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף נו – גדר יין לאיסור יין נסך ולחיוב מעשר מתי ראוי יין להיאסר משום יין נסך? ומתי הוא מתחייב במעשרות? מה היחס בין דינים אלו?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף סא – המטהר יינו של גוי המטהר יינו של גוי – מה היחס בין השמירה הנדרשת ביין מבחינה מציאותית לבין מעמדו הממוני?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף סב – איסור שכר פעולה ביין נסך מה יסודו של איסור שכר פעולה ביין נסך? למאי נפקא-מינה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף סג – איסור אתנן מה גדר איסור אתנן? האם האיסור בשווי החפץ, או שמא הוא קשור לגופו? האם הטלה נאסר רק כשנקנה בפועל במעשה הביאה?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף סח – טעם עכבר ויסוד היתר נותן טעם לפגם מדוע נותן טעם לפגם מותר? מדוע יש מקום לומר שהיתר זה אינו נוהג בעכבר?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף סט – חתיכות איסור בתערובת מה פירוש "אימרטוטי אימרטט"? האם יש מקום לחלק בין שרצים לשאר איסורים לעניין ביטול בתערובת?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף ע – יין נכרי והלכות טומאה וטהרה על מהותו ומטרתו של איסור סתם יינם ועל היחס בינו לבין הלכות טומאה וטהרה.
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף עה – טבילת כלים האם ההגעלה קודמת לטבילה בהכרח? מה תפקידה של הטבילה: סוף תהליך ההכשרה או מעין 'גיור' של הכלי?
הרב ברוך וינטרוב עבודה זרה דף עו – הגעלה וליבון האם הגעלה וליבון הם תהליכים דומים, שעניינם בהפלטת האיסור, או שמא ליבון הוא תהליך שונה - ביעור האיסור וכילויו?

עמודים