מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שבת שהותרה - הותרה נדון בהבדל ההלכתי בין מחיצה שנפלה בשבת, ובין חצר שמאזן הדיירים שבה השתנה באמצע השבת. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ עירוב שנפסל בשבת נעסוק בשתי סוגיות הלכתיות הנוגעות לעירוב שנפסל באמצע השבת. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ צניעות מחתול - על משמעותו של מוסר טבעי סוגייתינו מתייחסת לאפשרות ללמוד דרכי מוסר ויושר מבעלי החיים. האם הנהגה זו של מוסר טבעי רצויה ומומלצת? דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ הצבת דלת בפירצה נדון במחלוקת הראשונים אודות התנאים להיתר הצבת דלת הסוגרת פירצה. דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ טועי המידה נדון בחידושו של ר' שמעון ביחס ל`טועי המידה`. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו נשים במצוות עשה שהזמן גרמן דיון בשאלת איסור בל-תוסיף בקיום מצוות עשה שהזמן גרמן על ידי נשים. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו חציצה דיון באופיו של פסול חציצה לאור מחלוקת הראשונים בסוגייתנו. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו כמה ממעט דיון במחלוקת האמוראים בעניין מיעוט מבוי שגבוה מעשרים אמה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו צורת הפתח דיון בגדרי צורת הפתח בפרצה של עשר אמות ובפרוץ המרובה על העומד. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו נפרצה למקום האסור לה דיון באיסור טלטול בחצר שנכנסה לה לשון של ים. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו הליכה אחרי אישה דיון בטעמו וגדריו של האיסור ללכת אחרי אישה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו לך דומיה תהלה ניתוח של דברי הגמרא אודות קבלת דינו של הקב`ה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שלושה וארבעה דיון במחלוקת רבה ורבא בעניין גודל העמוד הממעט בקרפף. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שכח אחד לערב דיון בשיטת רבי אליעזר בדין מי ששכח לערב עירוב חצירות. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו ניחא ליה לחבר האם נוח לאדם לחטוא חטא קל ולא להחטיא את חבירו בחטא חמור? דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו שבות בין השמשות דיון בשיטת רבי שלא גזרו על שבות בין השמשות. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו יום טוב שני דיון בשיטת רבי יוסי בעניין אופי קדושת יום טוב שני של גלויות. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו ברכת הזמן דיון באופייה של ברכת הזמן במועדים והיחס שבינה ובין הברכה על בגד או פרי חדש. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו הלכה כדברי המיקל בעירוב דיון במהות הכלל שהלכה כדברי המיקל בעירובין. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו כללי פסיקה דיון במהותם וגדריהם של כללי הפסיקה במחלוקות תנאים. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו בני יהודה ובני גליל דיון בהבדלים בין דרכי הלימוד של בני יהודה ובני הגליל. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו התחדשות בלימוד תורה דיון ביחס שבין שלושת המשלים שמביאה הגמרא להתחדשות בלימוד התורה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו עיר בתוך התחום דיון בחישוב אורך התחום כאשר הוא כולל בתוכו עיר. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו המניח עירובו בעיר דיון במחלוקת התנאים והאמוראים בעניין המניח עירובו בתוך עיר שלא שבת בתוכה. דף יומיומי עירובין
הרב אברהם סתיו טלטול מקרפף לכרמלית דיון בשאלת הטלטול בין קרפף לכרמלית ובמהות הקשר שבין שתי רשויות אלו. דף יומיומי עירובין

עמודים