מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי יריקה, מלאכה שאינה צריכה לגופה דף יומיומי עירובין
הרב ירון בן צבי אין בוזקין מלח במדינה נעסוק באיסור בונה בפיזור מלח דף יומיומי עירובין
הרב ירון בן צבי ביאה ריקנית היתר כניסת בעל מום וטמא למקדש. דף יומיומי עירובין
הרב ירון בן צבי תענית תשעה באב בשבת דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ עירובין דף ב – פתיחה למסכת עירובין במה נתייחדה מסכת עירובין?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף ג – מבוי, סוכה ומצה מהו יסוד ההשוואה בין קורת המבוי לדפנות הסוכה, ומה ניתן ללמוד מכך על אופייה של מצות סוכה?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף ט – תחת הקורה ובין הלחיים מה הקשר בין האיסור או ההיתר לטלטל מתחת לקורה ובין הלחיים ליסוד האיסור לטלטל במבוי הפתוח לרה"ר?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף י – מבוי רחב מעשר אמות מדוע מבוי שפתחו רחב מעשר אמות אינו ניתר בלחי ובקורה, ומהי דעת רבי יהודה, החולק על כך?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף טז – מחיצה גרועה מהו החיסרון שבגינו מוגדרת מחיצה של שתי או ערב "מחיצה גרועה" ומהי ההשפעה של הגדרה זו?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף יז – דיני "מחנה" מהם ההיתרים שהעניקו חז"ל ל"מחנה", ובאילו מחנות מדובר? האם בסיסי צה"ל נכללים בהיתר זה?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף כג – קרפף שלא הוקף לדירה מהו שטח שהוקף לצורך "דירה", ומדוע יש צורך בהקפת השטח לשם דירה כדי לטלטל בו?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף כד – קרפף שנזרע האם גינת נוי הנטועה בעיר פוסלת את העירוב?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף לא – ביסוד ה"קולא" שבעירובי תחומין מדוע הקלו חכמים והתירו לאדם להלך יותר מאלפיים אמה בשבת בעזרת עירוב תחומין?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף לא – עירובי תחומין וחצירות על ידי קטן מדוע בתחומים מסוימים עירובי תחומין חמורים מעירובי חצרות, ובתחומים אחרים המצב הפוך?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף לז – ברירה מדוע יש הבדל בין דינים שתוקפם מדאורייתא לדיני דרבנן בנוגע לדין ברירה?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף לח – שבת ויום טוב: שתי קדושות במה בא לידי ביטוי הפער בין קדושת שבת לקדושת יום טוב?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף מד – חזרת "היוצאים להציל" האם מותר לאדם שיצא להציל נפשות בשבת לשוב למקומו לאחר שאין עוד צורך בעזרתו?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף מה – עסקי קש ותבן מהם יישומיו של דין "יוצאים אפילו על עסקי קש ותבן" בימינו?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף נא – תחומין דאורייתא האם איסור תחומין הוא מדאורייתא או מדרבנן, ומה הנפקא מינה לשאלה זו?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף נב – טועי המידה האם שיעורי חכמים נקבעו בדיוק או בקירוב?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף נח – מדידת מומחה מהו הידע הנחוץ לאיש ההלכה – הידע ההלכתי או המעשי?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף נט – עיר של רבים ויסוד דין עירוב חצרות מדוע דורשת המשנה להותיר מחוץ לעירוב החצרות העירוני שכונה אחת?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף סה – שכרות, מקדש ותורה כיצד נוכל להינצל מערפול החושים שירד לעולם עם חורבן בית המקדש?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף סו – שכירות דירת גוי בשבת מהו יסוד ההיתר לערב בחצר שיש בה נכרי על ידי שכירת חלקו של הנכרי?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף עב – דין סוכה לעניין עירוב חצרות האם סוכה הניצבת בחצר חייבת להשתתף בעירוב?

עמודים