מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ עירובין דף עג – הגדרת מקום מגורים: בין עירוב חצרות לעירוב תחומין כיצד נקבע מקום דירתו של אדם לעניין עירובי תחומין, ומה היחס בין דין זה לדינים הנוהגים בתחומים אחרים?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף עט – שיתוף מבואות מדוע גדרי הקניין בשיתופי מבואות שונים מגדרי הקניין בתחומים אחרים?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף פ – עירוב חצירות בדיירים חדשים האם יש להקנות את העירוב בכל פעם מחדש לכל מי שהצטרף לחצר או לעיר במהלך השבוע?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף פו – כבוד עשירים מדוע נהגו רבי ורבי עקיבא לכבד עשירים, ומה פשרו של כבוד זה?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף פז – "החלפה" ברשויות דרבנן האם מותר להוציא בשבת מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף צג – "שבת שהותרה הותרה" אילו מדיני עירוב חצרות נקבעים בכניסת השבת, ואילו מושפעים ממצבה המציאותי של החצר בכל רגע?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף צד – עירוב שנפסל בשבת כיצד יש לנהוג כאשר העירוב נקרע בעיצומה של השבת, וחלק מן הציבור אינם יודעים על כך?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף ק – "צניעות מחתול": על משמעותו של מוסר טבעי האם לאחר מתן תורה עדיין יש מקום למוסר הטבעי?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף קא – הצבת דלת בפרצה מתי סגירת דלת בשבת אסורה משום מלאכה בונה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ד – חציצה מהו שיעורו של פסול חציצה בשיער ובשאר הגוף, ומה הקשר ליסודות דין חציצה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ה – כמה ממעט מהו שיעור השטח שבו צריך שקורת המבוי תהיה למטה מעשרים אמה, ובמה זה תלוי?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יא – צורת הפתח האם צורת הפתח מועילה לפרצה הגדולה מעשר אמות, ומה הקשר ליסוד דין צורת הפתח?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יב – נפרצה למקום האסור לה מהם גדרי האיסור לטלטל בחצר שנפרצה למקום האסור לה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יח – הליכה אחרי אישה מדוע אסור להלך אחר אשה בדרך, ואפילו היא אשתו?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יט – לך דומיה תהלה מהם ההבדלים בין עונשיו של הקב"ה לעונשי בשר ודם, שבגללם אדם מקבל את הראשונים באהבה ומתנגד לאחרונים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף כה – שלושה וארבעה מה יסוד המחלוקת בעניין שיעורם של הדברים הממעטים את שטח הקרפף מבית סאתים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף כו – שכח אחד לערב מדוע, לדעת רבי אליעזר, כאשר אחד מבני החצר מבטל את רשותו לאחרים הוא אינו יכול להוציא מביתו לחצר?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לב – ניחא ליה לחבר האם ראוי לאדם לעבור עבירה קלה כדי למנוע מחבירו עבירה חמורה יותר?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לג – שבות בין השמשות האם מותר לעבור על איסורי שבות בין השמשות, ומדוע מכשיר רבי עירוב שאסור ליטלו בגלל איסור דרבנן?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לט – יום טוב שני מה היחס בין יום טוב ראשון ליום טוב שני של גלויות?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מ – ברכת הזמן מה עומד מאחורי הספק אם יש לברך "שהחיינו" בראש השנה וביום הכיפורים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מו – הלכה כדברי המיקל בעירוב מדוע הלכה כדברי המיקל בעירובין, ומה ההבדל בין כלל זה לכלל הרגיל "ספק דרבנן לקולא"?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מז – כללי פסיקה על פי מה נקבעה ההלכה כתנאים מסוימים נגד חבריהם?
הרב אברהם סתיו עירובין דף נג – בני יהודה ובני גליל מהי חשיבותם של הסדר והמבנה בלימוד התורה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף נד – התחדשות בלימוד תורה למה דומה התחדשותה של התורה בעיני הלומד, ומה ניתן ללמוד מכך?

עמודים