מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו עירובין דף ס – עיר בתוך התחום מהי משמעותה של הקביעה "כל העיר כארבע אמות"?
הרב אברהם סתיו עירובין דף סא – המניח עירובו בעיר מהו תחומו של מי ששבת או הניח את עירובו בעיר, בבית או בעיר חריבה, ובמה זה תלוי?
הרב אברהם סתיו עירובין דף סז – טלטול מקרפף לכרמלית מהו מעמדו של קרפף יותר מבית סאתים – כרמלית לכל דבריו או רשות היחיד שאין לטלטל בתוכה?
הרב אברהם סתיו עירובין סח – ריבוי בשיעורים מתי מותר "לרבות בשיעורים", כלומר לעשות בשבת מלאכה גדולה במקום שדי היה במלאכה מועטת?
הרב אברהם סתיו עירובין דף עד – שיהו בתים וחצרות פתוחים לתוכו מהו שיעורו של מבוי שאפשר להתירו בלחי, ומדוע?
הרב אברהם סתיו עירובין דף עה – דריסת הרגל מה הסברה לומר שדוקא דריסת רגלה של חצר האסורה בטלטול אוסרת את החצר החיצונה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף פא – מקור קנין כסף מנין נלמד קנין כסף, ומהו אופיו של קנין זה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף פב – קטן הצריך לאמו מהו הגיל שעד אליו קטן נחשב טפל לאמו, ואילו דינים מושפעים מכך?
הרב אברהם סתיו עירובין דף פח – שפיכת מים לחצר באיזו חצר מותר לאדם לשפוך מים בשבת, ובאיזו חצר הדבר אסור?
הרב אברהם סתיו עירובין דף פט – גג הבולט לרשות הרבים כיצד יכול גג הסמוך לרשות הרבים להיחשב רשות היחיד על אף שאין לו מחיצות?
הרב אברהם סתיו עירובין דף צה – המוציא תפילין האם בגד שאסור ללבשו מסיבות שונות נחשב משאוי שחייבים על הוצאתו בשבת?
הרב אברהם סתיו עירובין דף צו – נשים במצוות עשה שהזמן גרמן האם לפי הדעה האוסרת על נשים להניח תפילין יש בכך איסור 'בל תוסיף', ומדוע?
הרב אברהם סתיו עירובין דף קב – תוספת אהל מתי מותר להוסיף בשבת על אהל שכבר היה בנוי באופן חלקי מערב שבת, ומדוע?
הרב אברהם סתיו עירובין דף קג – חיתוך יבלת מתי מותר לחתוך יבלת בשבת, מדאורייתא ומדרבנן?
יהודה רוזנברג עירובין דף ו – מבוי שנפרץ מצידו מדוע שיעור פרצת מבוי הוא ארבעה טפחים, בניגוד לשיעור פרצה במקומות אחרים, שהוא עשר אמות?
יהודה רוזנברג עירובין דף ז – כקולי דמר וכחומריה האם אפשר לקבל כלל פסיקה באופן חלקי?
יהודה רוזנברג עירובין דף ח – מבוי שצידו אחד כלה לים מדוע מבוי שנפרץ לים אינו נאסר בטלטול, ומה ההבדל בין מבוי לחצר?
יהודה רוזנברג עירובין דף יד – קורה בריאה מדוע מכשיר רבי יהודה קורה שאינה בריאה כדי לקבל אריח, ומהי עמדת חכמים בעניין זה?
יהודה רוזנברג עירובין דף טו – פרוץ כעומד מה יסוד המחלוקת בעניין פרוץ כעומד, ומדוע נקט רב פפא בלשון ייחודית בהסבר דעתו?
יהודה רוזנברג עירובין דף כ – באו מים בשבת מה אפשר להסיק אודות דין פסי ביראות מדינם של פסי ביראות שהבאר שביניהם יבשה או התמלאה במהלך השבת?
יהודה רוזנברג עירובין דף כא – תקנת שלמה האם יש מצוה לערב עירובי חצרות, ובמה תלויה שאלה זו?
יהודה רוזנברג עירובין דף כב – אתו רבים ומבטלי מחיצתא מדוע בקיעת רבים מבטלת את המחיצה, והאם יש הבדל בין מחיצות שונות בעניין זה?
יהודה רוזנברג עירובין דף כז – טומאת משכב ומושב מהו מעמדו של חפץ שאינו ראוי לישיבה, כאשר זב יושב עליו?
יהודה רוזנברג עירובין דף כח – מערבין בגודגדניות האם אפשר לערב במאכל שאינו ראוי למערב, ומדוע?
יהודה רוזנברג עירובין דף כט – אין פוחתין לעני בגורן מדוע אין פוחתין לעני בגורן ממזון שלוש סעודות, ומה הדין כאשר יש לעני כמה נפשות בביתו?

עמודים