מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג עירובין דף צ – אכסדרה בבקעה כיצד יתכן שרשות מסוימת מוגדרת כרשות היחיד והטלטול בתוכה מותר, אך הזורק מרשות הרבים לתוכה פטור?
יהודה רוזנברג עירובין דף צא – מבוי שלא נשתתפו בו מדוע אסר רב טלטול במבוי שלא נשתתפו בו?
יהודה רוזנברג עירובין דף צב – חצר קטנה שנפרצה לגדולה מדוע גפנים הנטועות בחצר גדולה אוסרות זריעה בחצר קטנה הפרוצה לה, אך לא להיפך?
יהודה רוזנברג עירובין דף צז – איסור תחומין בחפצים כיצד נקבע תחום שבת עבור חפצי הפקר לאחר שאדם זכה בהם?
יהודה רוזנברג עירובין דף צח – קלוטה כמי שהונחה מתי חפץ העובר ברשות כלשהי נחשב כמונח בה, והאם יש להבחין בעניין זה בין דינים שונים במלאכת הוצאה?
יהודה רוזנברג עירובין דף צט – לבוד האם דין לבוד יכול רק להשלים את החלק החסר במחיצה פרוצה, או גם לקבוע מהו מקומו של חפץ כלשהו?
יהודה רוזנברג עירובין דף קד – המכניס שרץ למקדש מדוע המכניס שרץ למקדש פטור, לדעת שמואל, והאם השרץ עצמו נחשב טמא?
יהודה רוזנברג עירובין דף קה – לעמוד לשרת מדוע הוצאת העבודה הזרה מן המקדש בימי חזקיהו התבצעה גם על ידי הלויים, ולא רק על ידי הכהנים?
יהודה רוזנברג עירובין דף יג – פרשת סוטה שבתורה מה אפשר ללמוד על כתיבת ספר תורה מההיתר להשתמש בבפרשת סוטה שנלקחה מספר תורה לצורך השקאת סוטה?

עמודים