מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי יריקה, מלאכה שאינה צריכה לגופה דף יומיומי עירובין
הרב ירון בן צבי אין בוזקין מלח במדינה נעסוק באיסור בונה בפיזור מלח דף יומיומי עירובין
הרב ירון בן צבי ביאה ריקנית היתר כניסת בעל מום וטמא למקדש. דף יומיומי עירובין
הרב ירון בן צבי תענית תשעה באב בשבת דף יומיומי עירובין
הרב אביהוד שורץ עירובין דף ב – פתיחה למסכת עירובין במה נתייחדה מסכת עירובין?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף ג – מבוי, סוכה ומצה מהו יסוד ההשוואה בין קורת המבוי לדפנות הסוכה, ומה ניתן ללמוד מכך על אופייה של מצות סוכה?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף ט – תחת הקורה ובין הלחיים מה הקשר בין האיסור או ההיתר לטלטל מתחת לקורה ובין הלחיים ליסוד האיסור לטלטל במבוי הפתוח לרה"ר?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף י – מבוי רחב מעשר אמות מדוע מבוי שפתחו רחב מעשר אמות אינו ניתר בלחי ובקורה, ומהי דעת רבי יהודה, החולק על כך?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף טז – מחיצה גרועה מהו החיסרון שבגינו מוגדרת מחיצה של שתי או ערב "מחיצה גרועה" ומהי ההשפעה של הגדרה זו?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף יז – דיני "מחנה" מהם ההיתרים שהעניקו חז"ל ל"מחנה", ובאילו מחנות מדובר? האם בסיסי צה"ל נכללים בהיתר זה?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף כג – קרפף שלא הוקף לדירה מהו שטח שהוקף לצורך "דירה", ומדוע יש צורך בהקפת השטח לשם דירה כדי לטלטל בו?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף כד – קרפף שנזרע האם גינת נוי הנטועה בעיר פוסלת את העירוב?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף לא – ביסוד ה"קולא" שבעירובי תחומין מדוע הקלו חכמים והתירו לאדם להלך יותר מאלפיים אמה בשבת בעזרת עירוב תחומין?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף לא – עירובי תחומין וחצירות על ידי קטן מדוע בתחומים מסוימים עירובי תחומין חמורים מעירובי חצרות, ובתחומים אחרים המצב הפוך?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף לז – ברירה מדוע יש הבדל בין דינים שתוקפם מדאורייתא לדיני דרבנן בנוגע לדין ברירה?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף לח – שבת ויום טוב: שתי קדושות במה בא לידי ביטוי הפער בין קדושת שבת לקדושת יום טוב?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף מד – חזרת "היוצאים להציל" האם מותר לאדם שיצא להציל נפשות בשבת לשוב למקומו לאחר שאין עוד צורך בעזרתו?
הרב אביהוד שורץ עירובין דף מה – עסקי קש ותבן מהם יישומיו של דין "יוצאים אפילו על עסקי קש ותבן" בימינו?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ד – חציצה מהו שיעורו של פסול חציצה בשיער ובשאר הגוף, ומה הקשר ליסודות דין חציצה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ה – כמה ממעט מהו שיעור השטח שבו צריך שקורת המבוי תהיה למטה מעשרים אמה, ובמה זה תלוי?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יא – צורת הפתח האם צורת הפתח מועילה לפרצה הגדולה מעשר אמות, ומה הקשר ליסוד דין צורת הפתח?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יב – נפרצה למקום האסור לה מהם גדרי האיסור לטלטל בחצר שנפרצה למקום האסור לה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יח – הליכה אחרי אישה מדוע אסור להלך אחר אשה בדרך, ואפילו היא אשתו?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יט – לך דומיה תהלה מהם ההבדלים בין עונשיו של הקב"ה לעונשי בשר ודם, שבגללם אדם מקבל את הראשונים באהבה ומתנגד לאחרונים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף כה – שלושה וארבעה מה יסוד המחלוקת בעניין שיעורם של הדברים הממעטים את שטח הקרפף מבית סאתים?

עמודים