מסכת עירובין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ עירובין דף עג – הגדרת מקום מגורים: בין עירוב חצרות לעירוב תחומין כיצד נקבע מקום דירתו של אדם לעניין עירובי תחומין, ומה היחס בין דין זה לדינים הנוהגים בתחומים אחרים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ד – חציצה מהו שיעורו של פסול חציצה בשיער ובשאר הגוף, ומה הקשר ליסודות דין חציצה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ה – כמה ממעט מהו שיעור השטח שבו צריך שקורת המבוי תהיה למטה מעשרים אמה, ובמה זה תלוי?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יא – צורת הפתח האם צורת הפתח מועילה לפרצה הגדולה מעשר אמות, ומה הקשר ליסוד דין צורת הפתח?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יב – נפרצה למקום האסור לה מהם גדרי האיסור לטלטל בחצר שנפרצה למקום האסור לה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יח – הליכה אחרי אישה מדוע אסור להלך אחר אשה בדרך, ואפילו היא אשתו?
הרב אברהם סתיו עירובין דף יט – לך דומיה תהלה מהם ההבדלים בין עונשיו של הקב"ה לעונשי בשר ודם, שבגללם אדם מקבל את הראשונים באהבה ומתנגד לאחרונים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף כה – שלושה וארבעה מה יסוד המחלוקת בעניין שיעורם של הדברים הממעטים את שטח הקרפף מבית סאתים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף כו – שכח אחד לערב מדוע, לדעת רבי אליעזר, כאשר אחד מבני החצר מבטל את רשותו לאחרים הוא אינו יכול להוציא מביתו לחצר?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לב – ניחא ליה לחבר האם ראוי לאדם לעבור עבירה קלה כדי למנוע מחבירו עבירה חמורה יותר?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לג – שבות בין השמשות האם מותר לעבור על איסורי שבות בין השמשות, ומדוע מכשיר רבי עירוב שאסור ליטלו בגלל איסור דרבנן?
הרב אברהם סתיו עירובין דף לט – יום טוב שני מה היחס בין יום טוב ראשון ליום טוב שני של גלויות?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מ – ברכת הזמן מה עומד מאחורי הספק אם יש לברך "שהחיינו" בראש השנה וביום הכיפורים?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מו – הלכה כדברי המיקל בעירוב מדוע הלכה כדברי המיקל בעירובין, ומה ההבדל בין כלל זה לכלל הרגיל "ספק דרבנן לקולא"?
הרב אברהם סתיו עירובין דף מז – כללי פסיקה על פי מה נקבעה ההלכה כתנאים מסוימים נגד חבריהם?
הרב אברהם סתיו עירובין דף נג – בני יהודה ובני גליל מהי חשיבותם של הסדר והמבנה בלימוד התורה?
הרב אברהם סתיו עירובין דף נד – התחדשות בלימוד תורה למה דומה התחדשותה של התורה בעיני הלומד, ומה ניתן ללמוד מכך?
הרב אברהם סתיו עירובין דף ס – עיר בתוך התחום מהי משמעותה של הקביעה "כל העיר כארבע אמות"?
הרב אברהם סתיו עירובין דף סא – המניח עירובו בעיר מהו תחומו של מי ששבת או הניח את עירובו בעיר, בבית או בעיר חריבה, ובמה זה תלוי?
הרב אברהם סתיו עירובין דף סז – טלטול מקרפף לכרמלית מהו מעמדו של קרפף יותר מבית סאתים – כרמלית לכל דבריו או רשות היחיד שאין לטלטל בתוכה?
הרב אברהם סתיו עירובין סח – ריבוי בשיעורים מתי מותר "לרבות בשיעורים", כלומר לעשות בשבת מלאכה גדולה במקום שדי היה במלאכה מועטת?
הרב אברהם סתיו עירובין דף עד – שיהו בתים וחצרות פתוחים לתוכו מהו שיעורו של מבוי שאפשר להתירו בלחי, ומדוע?
הרב אברהם סתיו עירובין דף עה – דריסת הרגל מה הסברה לומר שדוקא דריסת רגלה של חצר האסורה בטלטול אוסרת את החצר החיצונה?
יהודה רוזנברג עירובין דף ו – מבוי שנפרץ מצידו מדוע שיעור פרצת מבוי הוא ארבעה טפחים, בניגוד לשיעור פרצה במקומות אחרים, שהוא עשר אמות?
יהודה רוזנברג עירובין דף ז – כקולי דמר וכחומריה האם אפשר לקבל כלל פסיקה באופן חלקי?

עמודים