מסכת ערכין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי לשון הרע דיון בחומרתו של איסור לשון הרע. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי הקדשה למפרע דיון בדברי המשנה אשר מדברים על מצב בו הבעלים לא נדר באופן המקובל אלא באופן הנראה כמו הכרזה על עובדה. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי כפייה בהבאת קרבן דיון בשאלה כיצד יתכן שביד הדין מכריחים אדם להביא קרבן. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי חינא דיון בנושא גביית כתובת גרושה ואלמנה מנכסי יתומים. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי מסירתו לגבוה נעסוק בשוני שבין פעולת העברת הבעלות בדיני מקח וממכר לדיני הקדש. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי סתם חרם דיון ביחס לאמירה – הדרת נדר שלא פורשה. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי הונאה בהקדש דיון בחילול של הקדש ששוויו רב על סכום כספי שפחות מערכו. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי סיום למסכת ערכין דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ ערכין דף ב – פתיחה למסכת ערכין משמעות המצוה לדון בדיני ערכין לפי הרמב"ם.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף ג – "הכל חייבין בסוכה", אך מדוע אין ישנים בה? מדוע נהגו רבים שלא לישון בסוכה בחג הסוכות?
הרב אביהוד שורץ ערכין דף ט – לוח שנה ירחי-שמשי דיון במשמעות הקישור בין שנת הלבנה ושנת החמה בלוח העברי.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף י – קריאת ההלל דיון בחובה לומר הלל, ובשאלה האם חובה זו היא מן התורה או מדברי חכמים.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף טז – תוכחה בענווה דיון קצר בגדר מצות תוכחה.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף יז – הישג יד בערכין דיון במשמעותו של דין "הישג יד" בערכין: האם מדובר על הנחה מתוך רחמים על מעריך שאיננו מסוגל לשלם, או שמא על דין בעל אופי אחר.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף כג – מסדרין בערכין המשנה בסוגייתנו קובעת את סדר הגבייה ממקדיש שאינו מסוגל לפרוע את הסכום שהתחייב להקדיש. נדון בקצרה בהלכה זו.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף כד – פתיחה להלכות הקדש שדה אחוזה נדון בזיקה שבין ערכי אדם ובין ערכה הקבוע של קרקע בארץ ישראל לעניין פדיון מן ההקדש.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף ל – הלואה לצורך גאולת שדה – עיון כלכלי במשנתנו נאמר שאין לקחת הלואה לצורך גאולת שדה אחוזה. נבחן את משמעותה הכלכלית של הלכה זו.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף לא – בין שנה מעוברת לשנה פשוטה סוגייתנו עוסקת ביחס בין חודשי אדר בשנה מעוברת ובין חודש אדר שבשנה פשוטה. נדון בהלכה זו, ובמקרה משעשע שבחנו הפוסקים לאורה.
הרב אברהם סתיו ערכין דף ד – שותפות כהנים בקרבן ציבור דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות הציבור.
הרב אברהם סתיו ערכין דף ה – דיני ערכין בגוי דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יא – שירת הלויים דיון בתפקידה של השירה במקדש מתוך עיסוק ביחס בין השירה בפה והנגינה בכלי.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יב – שירה על נסכים הבאים בפני עצמם דיון בצורך בשתייה ובאכילה לשם אמירת שירה על הקרבן.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יח – אופן חישוב השנים לעניין ערכין דיון באופן חישוב הגילאים הנזכרים בפרשת הערכין.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יט – האומר דמי ידי עלי דיון במחלוקת האמוראים על אופן האומדן של האומר "דמי ידי עלי".
הרב אברהם סתיו ערכין דף כה – לאחר ולא לבן עיון בדין בן הפודה שדה שהקדיש אביו.

עמודים