מסכת ערכין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו ערכין דף כו – הלוקח שדה מאביו ומת אביו דיון בחזרת שדה מקנה לבעליה ביובל מתוך דין בן שלקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו.
הרב אברהם סתיו ערכין דף לב – בית הבנוי בחומה דיון במעמדו של בית הבנוי בחומה לעניין דין בתי ערי חומה ודין אכילת מעשר שני בירושלים.
הרב אברהם סתיו ערכין דף לג – בתי חצרים דיון במעמדם של בתי חצרים ביחס לבתי ערי חומה ושדות אחוזה.
הרב ירון בן צבי ערכין דף ו – לב מלך ביד ה' נעסוק בדין קבלת 'דבר מסויים' ממלכות לשם בניין בית המקדש.
הרב ירון בן צבי ערכין דף ז – הריגת עובר דיון בגדר איסור הריגת עובר.
הרב ירון בן צבי ערכין דף ח – שני נדרי ערך בבת אחת כמה על אדם עני לשלם כאשר הוא נדר שני נדרי ערך בבת אחת, והאם הדין זהה כאשר נדר נדר אחד שמכיל מאה נדרי ערך?
הרב ירון בן צבי ערכין דף יג – מספר החצוצרות דיון במספר המקסימאלי של החצוצרות.
הרב ירון בן צבי ערכין דף יד – שבח עכו"ם דיון באיסור לשבח יופיו של עכו"ם.
הרב ירון בן צבי ערכין דף טו – לשון הרע חומרתו של איסור לשון הרע.
הרב ירון בן צבי ערכין דף כ – הקדשה בלשון עתיד המשנה עוסקת במצב בו הבעלים לא נדר באופן המקובל, אלא באופן הנראה כמו הכרזה על עובדה.
הרב ירון בן צבי ערכין דף כא – כפייה בהבאת קרבן דיון בשאלה כיצד יתכן שבית הדין מכריחים אדם להביא קרבן.
הרב ירון בן צבי ערכין דף כב – חינא גביית כתובת גרושה ואלמנה מנכסי יתומים.
הרב ירון בן צבי ערכין דף כז – אמירתו לגבוה נעסוק בשוני שבין פעולת העברת הבעלות בדיני מקח וממכר לדיני הקדש.
יהודה רוזנברג ערכין דף כח – אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו אסור לאדם להחרים את כל נכסיו. מהו יסוד האיסור?
יהודה רוזנברג ערכין דף כט – גאולת שדה אחוזה בתוך שתי שנים למכירתו המוכר שדה אחוזתו אינו יכול לגאלה בתוך שתי שנים. סוגייתנו מוסיפה שיש בכך איסור, ואפילו אם הקונה מעוניין למכור את השדה חזרה.
יהודה רוזנברג ערכין דף לד – ערי הלויים סוגייתנו דנה בגאולת בתי ערי חומה על ידי הלויים, ואגב כך מזכירה דינים מסוימים הנוגעים לערי מקלט. נדון בדינים אלו.

עמודים