מסכת פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ הר בית ה' נביא את פירושו של הראי`ה קוק לדברי האגדה שבסוגייתינו בדבר יעקב אבינו שקרא למקום השכינה `בית`. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ זמן רבינו תם נסקור בקצרה את מחלוקת הגאונים ורבינו תם אודות חישוב זמן בין השמשות. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ אמירת הלל במועדים נדון בהלכות המתחדשות בסוגייתינו בעניין אמירת ההלל, בפסח שני ובכלל. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ קידוש במקום סעודה נדון ביסוד ההלכה של קידוש במקום סעודה. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ אין עושים מצוות חבילות חבילות נציע שני טעמים להלכה שאין עושים מצוות חבילות חבילות, ונעמוד על ההבדל ביניהם. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ היבטים חינוכיים בליל הסדר [א'] - מעשה ומשמעות לאור הספק שבסוגייתינו בדבר חיוב קטנים בד' כוסות, נעמוד על ספק יסודי בעניין מצות חינוך. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ היבטים חינוכיים בליל הסדר [ב'] - אמצעי עזר בהוראה נדון ב`אמצעי העזר` שהציעו ר' אליעזר ור' עקיבא כדי לשמור על עירנותם של הילדים בליל הסדר, ובדרכים להעברת המסר החינוכי העמוק שבלילה זה. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ מצות אכילת מרור נדון בגדרה המיוחד של מצות אכילת מרור. דף יומיומי פסחים
הרב אביהוד שורץ ויביאנו אל המקום הזה נעיין בהלכה שבמשנתנו `ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה`. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו פסח מצרים ופסח דורות דיון במהות ההבדל שבין פסח מצרים לפסח דורות. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו חמץ של אחרים דיון במהותו וגדריו של ההיתר לראות ולהחזיר חמץ של אחרים ושל גבוה. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו המפרש והיוצא בשיירא דיון במשמעותו של דין המפרש והיוצא בשיירא סביב מחלוקת האמוראים בסוגייתנו. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר דיון במחלוקת הראשונים בעניין ביעור חמץ בשעת ביעורו ושלא בשעת ביעורו. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מכריע דיון בגדרי הכלל ש`הלכה כדברי המכריע`. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו דיני טומאה בקדשים דיון באופיו של דין רביעי בקדש ובכללי העברת הטומאה בקדשים. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מדוע אין טומאת "שני" בכלי דיון במהותו של הכלל שאין כלי יכול להיות שני לטומאה. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו עלה עליה זכר דיון במעמדן של פרה אדומה ועגלה ערופה שעלה עליהן זכר. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו תחילתו להחמיר וסופו להקל מתי נאמר הכלל שכל דין שתחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין? דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו שבירה מטהרת דיון במהות דין `שבירתן מטהרתן`. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו היסח הדעת דיון במהותו וגדריו של פסול היסח הדעת. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו ושמרתם את המצות דיון במשמעות דין `מצה שמורה` המתחדש בסוגייתנו. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו בישול וצלייה דיון במשמעות האיסור על בישול קרבן הפסח וגדריו, והיחס שבינו לבין דיני בישול בשבת. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו חרישה ביום טוב דיון באיסור חרישה ביום טוב ובכלל שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו צירוף סל ותנור דיון במהותו וגדריו של דין צירוף חלה בסל ובתנור. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו סעודת מצווה נעסוק במי שבדרכו לקיים מצווה ונזכר ששכח לבצע מצוות ביעור חמץ. דף יומיומי פסחים

עמודים