מסכת פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מלאכה בתשעה באב דיון ביחס שבין דין מלאכה בתשעה באב למלאכה באבל ובתענית ציבור. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו חיישינן ליוהרא דיון באופנים השונים של חשש יוהרא וביחס ביניהם. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו שחטו שלא למנוייו דיון ביחס שבין פסול 'שלא למנויו' לפסול שינוי בעלים. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה דיון באופי פסול שחיטה וזריקה לשם ערלים. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מטרת לימוד התורה האם מטרת לימוד התורה היא אישית או אוניברסלית? דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת מדוע מלאכה שאפשר לעשותה בערב שבת אינה דוחה את השבת? דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו כי אם צלי אש דין באופי החיוב לצלות את הפסח באופן ישיר על גבי האש. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו ריחא דיון בעמדות האמוראים השונות בעניין `ריחא מילתא`. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו עיבור צורה דיון באופיו וגדריו של דין עיבור צורה בקדשים פסולים. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו גיד הנשה בקרבן פסח דיון בעיקרון בדיני עשה דוחה לא תעשה הנלמד מדין גיד הנשה בקרבן פסח. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו במכסת נפשות דיון במחלוקת התנאים אודות סיום זמן ההימנות על השה וההימשכות ממנו. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו החייהו משה דיון באופי היתר השימוש במעותיהם של הנמנים על קרבן הפסח. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו שחיטה קבע או חצות קבע? דיון במחלוקת האמוראים בעניין פסח שאבד ונמצא לאחר חצות ולפני שנשחט הפסח השני. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו נוסח ההבדלה דיון בנוסח ההבדלה לאור ההבנות השונות של מהותה ואופייה. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו ברכה הסמוכה לחברתה הסבר טעמו וגדריו של הכלל שברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת ב'ברוך'. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו זוגות דיון במשמעותו של איסור זוגות בכל השנה ובליל הסדר. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו דקל דיון ביחסם של חז`ל לעץ הדקל. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו הזכרת יציאת מצרים בקידוש דיון בחובה להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. דף יומיומי פסחים
הרב אברהם סתיו כוס חמישי דיון בחיוב שתיית כוס חמישית בליל הסדר. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי הקדמת מוסף לשחרית נעסוק המקרה בו אדם התפלל מוסף ולאחר מכן נזכר שלא התפלל שחרית, האם יצא ידי תפילת מוסף או שעליו לחזור. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי פתיחה נעסוק בביטול חמץ וביעורו. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי 'על' או 'ל' נעסוק בלשון הברכות. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מי שאין לו קרקע נעסוק בחיוב עליה לרגל למי שאינו בעלים על קרקע. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי גרירת חולדה נעסוק בדין בדיקה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי כתותי מכתת שיעורא שריפת תרומה טהורה. דף יומיומי פסחים

עמודים