מסכת פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי רביעית תרומה על כמה יש חובת שמירה בתרומה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי המושג ציץ מרצה. נעסוק במושג ציץ מרצה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי אינה דרך הנאתו נעסוק בהנאה שלא כדרכה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי 'אותו' נעסוק בדרשתו של רבי מאיר על המילה 'אותו'. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי דרך אכילה נעסוק בעקרון שאומר שהתורה התייחסה לפעולות על פי הדרך שבני אדם נוהגים לעשותן. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי חמץ ונותר נעסוק בלימוד של רבי יהודה בנוגע לדין חמץ מנותר. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי חמץ של הקדש במועד נעסוק בדין מעילה בהקדש חמץ בפסח. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי סכין חדתא נעסוק בשאלה האם יש להחמיר ולקנות כלי חדש לפסח או שדי בהכשרתו. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מיני דגן צירוף מספר מינים לעניין מצוות מצה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מצה של ביכורים נעסוק בדברי רבי עקיבא בשאלה האם ניתן לצאת ידי מצווה במצת בכורים. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי עוגה עם כיתוב נעסוק במאפה שיש עליו אותיות או חרטות עליו אותיות וכו' לעניין איסור מלאכה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי עוברין בפסח נעסוק בהבנת לשון המשנה 'ואלו שעוברין בפסח. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי אינהו אכלי ואנן לא משהינן?! נעסוק בדין של דברים שאסורים בפסח מדרבנן. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי בטלה דעתו אצל כל אדם נעסוק באכילת כותח הבבלי דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מנהג בני העיר נעסוק במקור לדין שאומר כי אסור לשנות ממנהג המקום. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי ברכה על מנהג נעסוק בברכה על מנהג. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי ספר רפואות נעסוק בסיבה לגנזת ספר הרפואות על ידי חזקיהו. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי צווחות העזרה נעסוק במי שנוהג בזיון באופן בו בו הוא מקיים את המצווה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מחשבת פיגול נעסוק במחשבה הפוסלת בקרבן. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי קריאת ההלל נעסוק בשאלה מי קרא את ההלל. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי שבח הוא לבני אהרן נעסוק בתיאור הגמרא בסוגייתנו בנוגע לדם הרב שהיה נשפך בהקרבת הפסח. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי נאכל על השובע האם ניתן לאכול את הפסח כשרעבים. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי לילי יום טוב נעסוק בריבוי של מצוות השמחה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מל של אחר השבת בשבת נעסוק במי שנולדו לו שני בנים, אחד מהם צריך למול בשבת והשני צריך למול לאחר השבת; מה הדין של האבא בנוגע לחיוב חטאת אם מל את בשוגג את בנו השני בשבת. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי כפרה ללא ציץ נעסוק בסתירה שיש בפסיקת ההלכה בנוגע לכך שטומאה בציבור הינה דחויה ובו בזמן יש חובת המצאות ציץ. דף יומיומי פסחים

עמודים