מסכת קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב קידושין ג - מהו קניין חליפין? הגמרא מלמדת כי לא ניתן לקדש בחליפין, והראשונים נחלקו בטעם הדבר. ביסוד המחלוקת מונחות הבנות שונות בדבר אופיו של קניין חליפין. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין ח - נתינה על גבי סלע אם האישה אומרת לאיש לתת את מעות הקידושין על גבי סלע – הרי היא מקודשת, ובלבד שהסלע שלה. מדוע? מה ניתן ללמוד מכאן על אופי הנתינה במעשה הקידושין? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין ט - שטר קידושין לשמה האם יש לכתוב את שטר הקידושין לשם האישה המתקדשת, בדומה לגט? לאילו שטרות דומה שטר קידושין: האם לשטרי ממונות, או שמא לגטין? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין י - תחילת ביאה וסוף ביאה בסוגייתנו נאמר שאישה נקנית בגמר ביאה, אך התוספות מעירים כי מן הסוגיה ביבמות מוכח שתחילת ביאה היא הקונה. מה משמעות תירוצו של רבנו נסים גאון, אשר חילק בין אירוסין לנישואין? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין טו - חובת הענקה `'לו' ולא ליורשיו` מה אופיו של המענק שמקבל העבד עם שחרורו? מה טעמם של הסוברים כי יורשיו אינם זכאים לו? ומדוע מחלק תנא קמא לעניין הענקה בין מכרוהו בית דין לבין המוכר עצמו? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין טז - עבד עברי גופו קנוי רבא חידש כי `עבד עברי גופו קנוי`. האומנם דברים ככתבם? נעיין בשתי דרכי ביאור בראשונים, המייצגות הבנות שונות בטיב החיוב הממוני של עבד עברי כלפי אדונו. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין יז - ירושת עבד עברי בגמרא מפורש שאם מת האדון, אין העבד העברי עובד את בתו, כי אם את בנו בלבד. מדוע מצומצמת האפשרות להוריש את העבד העברי? בשאלה זו נשנו באחרונים שתי תשובות, שיש להן משמעות בהבנת אופי היחסים שבין העבד העברי לאדונו. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין כב - חיוב האדון במזונות אשתו ובניו של העבד רבי שמעון סובר כי האדון חייב במזונות אשתו ובניו של העבד. נעסוק ביסוד החיוב הזה ובהשלכותיו. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין כג - שחרור עבד בעל כורחו בכסף ובשטר מדוע חילק רבי מאיר בין שטר לכסף לעניין שחרורו של העבד בעל כורחו? נחלקו בשאלה זו רבא ואביי, ואנו ננסה לבאר את מחלוקתם. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין כד - שן ועין ושאר ראשי איברים על פי הכרעת חכמים, אם הפיל האדון את שן עבדו או סימא את עינו, הרי העבד יוצא לחופשי בלא גט שחרור, אך אם הפיל אחד מכ`ב ראשי האיברים האחרים, צריך האדון לתת לו גט שחרור, ורק אז יוצא העבד לחירות. מה סברת החילוק? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין כט - מצוות הבן על האב וחובות האב בבנו המשנה והתוספתא מציינות חובות שונות של האב כלפי בנו. אנו נעלה שאלה בסיסית בדבר אופי היחסים בין האב והבן בחובות אלו, ונביא לכך נפקא מינה מהלכות מילה. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין ל - חיוב הסב ללמד את נכדו תורה הברייתא קובעת כי הסב חייב ללמד את נכדו תורה. מה יסוד החיוב? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין לא - מי שאינו מצווה ועושה רבי חנינא קבע כי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. האם יש ערך לקיומו של מי שאינו מצווה ועושה, והאם הוא יכול לברך על קיומו? האם כל הפטורים עשויים מעור אחד? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין לו - נשים בכהונה המשנה מונה אחת לאחת את מלאכות הקרבן, שנשים, אף אם נולדו למשפחת כהונה, אינן יכולות לעשותן. מה ניתן להסיק מכך על מעמדן של נשים ככוהנות? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין לז - מצוה התלויה בארץ מהי משמעות התלבטותה של הגמרא בהגדרת מצוה התלויה בארץ? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין לח - יובל ושמיטה “'וזה דבר השמִטה שמוט' – בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים`. מהי שמיטת קרקע ומהי שמיטת כספים, ומדוע הוקשו זו לזו? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין מג - זה נהנה וזה מתחייב מה יסודו של הכלל `שלא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב`? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין מד - קבלת קידושין בנערה רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו אם לפי דעת חכמים, שנערה יכולה לקבל את גִטה, תוכל גם לקבל את קידושיה. נעיין בפירושו של הפני יהושע למחלוקת זו. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין מה - זכין בקידושין במהלך הדיון באפשרויותיו של האב לקדש אישה לבנו עולה האפשרות ש`ארצויי ארצייה קמיה`. רש`י קישר אפשרות זאת לדין זכין לאדם שלא בפניו, ובכך עורר דיון בראשונים אם ניתן לקדש אישה לאדם אחר מדין זכין, אף ללא מינוי גמור של השליח. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין נ - דברים שבלב רבא קובע כי `דברים שבלב אינם דברים`. נבחן שני הסברים לטעמה של קביעה זו. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין נא - המקדש אחת משתי אחיות מה משמעותם של קידושין המופנים כלפי 'אחת משתי נשים'? האם זהו ספק בידיעה או ספק בעצם, ומהו ההבדל בין שני ספקות אלו? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין נב - לקיחת חפץ ללא רשות אדם קידש בחפץ של חברו, בידיעה שחברו היה מסכים לוּ ידע על כך. האם קידושיו חלים? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין נז - לא אמרה תורה שלח לתקלה האחרונים התקשו: איזו תקלה עלולה להיגרם משילוחה של ציפור המצורע? גם אם תישאר אסורה בהנאה, סוף סוף, הרי היא בטלה ברוב! ננסה להציע תשובה לשאלה זו. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין נח - איסורי הנאה דאורייתא ודרבנן הגמרא תולה את האפשרות להתקדש באיסור הנאה ביסוד האיסור – האם הוא דאורייתא או דרבנן. מה ההבדל? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין נט - ביטול דיבור וביטול מעשה רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו אם נתינת המעות כאשר הקידושין יחולו רק לאחר שלושים יום נחשבת מעשה, או שמא אין היא אלא דיבור בלבד. מה יסוד המחלוקת? דף יומיומי קידושין

עמודים