מסכת קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב קידושין סד - מיגו וחזקה רבי ורבי נתן נחלקו בשאלת מעמדו של מיגו אל מול חזקה. מה היחס בין מחלוקת זו לבין השאלה הדומה הנידונה במסכת בבא בתרא? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין סה - עדות קידושין: עדות קיום או עדות בירור? כידוע, בכל קידושין דרושים שני עדים. האם עדים אלו נדרשים אך ורק למקרה שיתעורר ספק לגבי הקידושין, או שמא נוכחותם חיונית לעצם התהליך? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין סו - חזקת כשרות מדוע לא הועילה חזקת כשרותה של אם ינאי לבנה? עיוננו יעסוק במחלוקת רש`י ותוספות בהבנת דין חזקת כשרות. דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין עא - היתר ממזר שנטמע רבי יצחק מחדש, כי משפחה שנטמע בה פסול – נטמעה. מדוע נשתנה דינו של ספק פסול יוחסין משאר דיני ספק איסור? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין עב - ייאוש מעבד שמואל סובר כי עבד שבעליו הפקירו יוצא לחירות, ואינו צריך גט שחרור. האם גם ייאוש מועיל, ומדוע? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין עג - רוב וקבוע מדוע אין הולכים בקבוע אחר הרוב? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין עח - נאמנות האב על בנו רבי יהודה סובר כי האב נאמן להעיד על בנו שהוא ממזר. באיזו ממזרות מדובר, ומה יסוד הנאמנות? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין עט - חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא מה שורש מחלוקתם של רב ושמואל בדבר ההתנגשות בין חזקת קטנה דמעיקרא לחזקת בוגרת דהשתא? דף יומיומי קידושין
הרב ברוך וינטרוב קידושין פ - איסור ייחוד בסוגייתנו אנו פוגשים את איסור ייחוד. מה מקורו, ומה הם יסודותיו? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין ו - מתנה על מנת להחזיר באתרוג הגמרא אומרת שניתן לקיים את מצוות ארבעת המינים ביום הראשון של חג הסוכות באתרוג שניתן במתנה על מנת להחזיר. כיצד פועל מנגנון זה? מהו רף הבעלות הנדרש באתרוג? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין ז - התפשטות קדושה וקידושין מדוע סברה הגמרא שניתן להעתיק לקידושי אישה את דין התפשטות קדושה, שנאמר ביחס להקדשת בהמה למזבח? האם הלשון בה נוקט המקדש משנה את אופי הקידושין? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין יג - אשת אליהו מדוע נדרש מקור מיוחד ללמד שאיסור אשת איש חדל להתקיים עם מות הבעל? מה אופי ההיתר של מיתת הבעל, והאם הוא תקף ביחס לאשת אליהו הנביא? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין יד - קידושין ביבמה מדוע אין היבם יכול לקדש את יבמתו בקידושי כסף ובקידושי שטר? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין כ - מכירת אמה ללא ייעוד סוגייתנו מביאה שלוש דעות תנאים באשר למקרים שונים של מכירת אמה שלא תוכל להמשיך לייעוד. ננסה לעשות סדר בדעות השונות ולעמוד על נקודות המחלוקת ביניהן ועל משמעותן להבנת מהות מוסד האמהות. דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין כא - אישות בגוי הגמרא דורשת מהכתוב שהיתר אשת יפת תואר כולל גם אשת איש. האם איסור אשת איש של גוי חל ביחס לישראל? מה היחס בין אישות בבני נח לאישות בישראל? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין כז - חזרה מהסכמה לכתיבת שטר באילו נסיבות יכול המוכר לחזור בו מהסכמתו לכתיבת השטר? מדוע הסכמתו כה משמעותית לכשרותו של שטר הראיה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין כח - אופייה של שבועת הסוטה מהגמרא משמע ששבועת הסוטה באה על טענת ודאי של הבעל. והדבר מפתיע: הלוא הבעל אינו יודע אם זינתה! ננסה להשיב על שאלה זו. דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין לד - האיש והאישה במצוַת סוכה על פי אביי, הייתה הווה אמינא שאישה תתחייב בסוכה, משום שחיוב מצוה זו הוא `כעין תדורו`. מה נשאר מכך למסקנה: האם שהות אדם עם אשתו היא חלק מה`כעין תדורו` של מצות סוכה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין לה - קיום מצוַת עשה שהזמן גרמה על ידי אישה האם יש משמעות הלכתית לכך שאישה בוחרת לקיים מצות עשה שהזמן גרמה? הראשונים העלו מגוון תפיסות בדבר מעמדו של מי שאינו מצֻווה ועושה. דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין מא - שליחות מדוע נזקקה הגמרא למקורות שונים ליכולתו של הבעל למנות שליח לגרש את אשתו וליכולתה של האישה למנות שליח לקבל גט מיד בעלה? מה מלמדנו דבר זה על אופי השליחות בשני המקרים? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין מב - שליח לדבר עבֵרה `אין שליח לדבר עבירה`. על מה מבוסס דין זה? מה פשר סברת `דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים`? האם השליחות עצמה בטלה, או שמא רק העברת האחריות על האיסור? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין מח - המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו `אמר שמואל: המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו – מחול`. כיצד ניתן להבין דין מפתיע זה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין מט - 'הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק' `'על מנת שאני צדיק' – אפילו רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו`. כיצד יכול אדם להפוך לצדיק גמור על ידי הרהור שבלב? האם חובת הווידוי בפה אינה חלק הכרחי מהליך התשובה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין נה - שיטתו הייחודית של הרי`ד במעילה `אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד`. עיון בדברי הרי`ד בתוספותיו לסוגייתנו ובעוד מקומות מגלה שיטה ייחודית בנושא זה. דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין נו - המקדש באיסורי הנאה מדוע לא ניתן לקדש באיסורי הנאה? מה משמעותה של האפשרות להשתמש בהם שלא כדרך הנאתם? דף יומיומי קידושין

עמודים