מסכת קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני קידושין סב - דבר שלא בא לעולם מה יסוד הקושי להקנות דבר שלא בא לעולם? כיצד יכול עשו להקנות את הבכורה ליעקב, ולמה נועדה השבועה על המכירה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין סג - מעכשיו "לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו". מה תפקידה של המילה "מעכשיו"? הרי ברור שכותב השטר אינו יכול לשחרר את העבד קודם שיגיע הלה לידו! דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין סט - יכולין ממזרין ליטהר האם איסור ישראל בשפחה כנענית הוא איסור דאורייתא? אם כן, כיצד מסיקה הסוגיה שרבי טרפון מתיר לממזר לחיות עם שפחה כנענית לכתחילה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין ע - קשים גרים לישראל כספחת `קשים גרים לישראל כספחת`. מדוע? מה מעמדו של גר לאחר גיור? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין עו - מעמד בנה של בת ישראל מגוי ומעבד מקובל להלכה שבנה של יהודייה מגוי הוא יהודי כשר לכל דבר. ואולם, מדברי רש`י במקום אחד משתמע שהוא צריך גיור. מה פשר הדבר? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין עז - האוכל נבֵלה ביום הכיפורים `האוכל נבילה ביום הכפורים פטור`. האם איסור יוה`כ חל על בהמה שנתנבלה בתוך יוה`כ עצמו? מהו היחס בין איסור אבר מן החי שקדם למות הבהמה לאיסור נבלה שבא לאחריו? דף יומיומי קידושין
הרב אביהוד שורץ קידושין דף ב - בין קידושי ביאה לקידושי כסף – למשמעות ה"אירוסין" נשאל האם שלוש דרכי הקידושין מקבילות זו לזו, או שמא כל אחת מהן נושאת אופי שונה.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף ג - קידושי כסף נדון ביסוד קניין כסף, ובהבחנת האחרונים בין כסף קניין וכסף פרעון.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף ט - "אשקויין אשקיין" נעיין בדין אישה שביקשה כוס יין ואמרה "אשקויי אשקיין", שאינה מקודשת. נוסיף ונדרוש את הדברים גם ברוח פורים.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף י - ביאה אירוסין עושה או נישואין עושה? להלכה, קבעו הראשונים בסוגייתינו שביאה עושה אירוסין ולא נישואין. מדוע?
הרב אביהוד שורץ קידושין דף טז - מצות הענקה [א'] – יסוד המצוה נחקור בדבר אופייה של מצות הענקה, האם היא מדין צדקה, או כתשלום שכירות לעבד.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף יז - הענקה [ב'] – יד רחבה נמשיך את עיסוקנו במצות הענקה לעבד עברי, ונציג שלושה ביטויים הלכתיים להענקה "ביד רחבה".
הרב אביהוד שורץ קידושין דף כג - זכות היא לעבד לצאת לחירות נחלקו תנאים האם זכות היא לעבד לצאת לחירות. נדון במחלוקתם.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף כד - שחרור עבד בראשי איברים – בין דין תורה למדרש חכמים עמדת "המכריעים" בסוגייתינו, המבחינה בין יציאת עבד בשן ועין ובין יציאתו בשאר ראשי איברים, עוררה דיון נרחב ביחס למעמד דרשות חכמים.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף ל - תלמוד תורה וכיבוד אב ואם סוגייתינו עוסקת במצות תלמוד תורה, ופותחת את הדיון גם במצות כיבוד אב ואם. נדון בזיקה שבין שתי מצוות אלה.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף לא - עד היכן כיבוד אב ואם? נדון במקורות היסוד ביחס לגבולות מצות כיבוד אב ואם, ולטיפול בהורים שאינם בקו הבריאות.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף לז - מצוות התלויות בארץ האם המצוות התלויות בארץ הן רק מצוות הקרקע
הרב אביהוד שורץ קידושין דף לח - טעם מן נדרוש באגדה בעניין "טעם המן" בעוגות שהוציאו ממצרים, ובאכילת המן לאחר הכניסה לארץ.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף מה - "לא חציף איניש לשוויי אבוה שליח" נדון בנושא אגבי בסוגייתינו אך מעניין בפני עצמו – האם ובאילו תנאים רשאי הבן למנות את אביו כשלוחו.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף נא - קידושין שאינם מסורים לביאה נעיין במחלוקת אביי ורבא בדין קידושין שאין מסורין לביאה.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף נב - המקדש בפירות שביעית נדון בקידושי אישה בפירות שביעית
הרב אביהוד שורץ קידושין דף מד - נערה המקבלת קידושיה נעיין במחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש אודות האפשרות של נערה לקדש עצמה.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף נח - תפיסת דמים בעבודה זרה ובשביעית נדון בהבדל שבין תפיסת דמים בעבודה זרה ותפיסת דמים בשביעית.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף נט - עני המהפך בחררה נעסוק בדין עני המהפך בחררה, ונציע דוגמאות לכך שאין מדובר על דין משפטי רגיל, אלא על דין המושתת על דרכי היושר והמוסר.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף סה - עדות לקיום הדבר בקידושין ובתחומים נוספים נדון בהבחנה היסודית המתחדשת בסוגייתינו בין עדות לקיום הדבר ובין עדות שאינה אלא "לשקרי".

עמודים