מסכת קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ קידושין דף סו - עדות עד אחד כשמאמינו כשניים נדון בגדר נאמנותו של עד אחד כאשר בעל הדבר מאמינו כשניים.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף עב - ממזרים טהורים לעתיד לבוא ר' יוסי קובע, כי הממזרים טהורים לעתיד לבוא. כלפי מה הדברים אמורים, ומה פשרם ועניינם?
הרב אביהוד שורץ קידושין דף עג - בדין אסופי נדון בפרטים הלכתיים שונים בדינו של אסופי שאסור לבוא בקהל.
הרב אביהוד שורץ קידושין דף עט - חזקת "כרוכין אחריה" סוגייתנו מדגימה היטב את ההבדלים שבין חזקות מסוגים שונים. נעמוד על הבדלים אלה בעזרת דין חזקת "כרוכים אחריה".
הרב אביהוד שורץ קידושין דף פ - איסור ייחוד נדון בחקירת יסוד אחת באופיו של איסור ייחוד.
הרב אברהם סתיו קידושין דף ד – כי יקח ולא כי תקח דיון בהבנת משמעות הכלל "כי יקח ולא כי תקח" והשלכותיו על אופי פעולת הקידושין.
הרב אברהם סתיו קידושין דף ה – חופה דיון במעמדו ומשמעותו של קניין החופה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף יא – שוה כסף בפדיון מעשר שני דיון בשאלה האם הכלל "שוה כסף ככסף" נאמר בפדיון מעשר שני.
הרב אברהם סתיו קידושין דף יב – שוה פרוטה במדי דיון באופי הגדרת השווי בכסף הקידושין, לאור סוגיית "שוה פרוטה במדי".
הרב אברהם סתיו קידושין דף יח – ונמכר בגניבתו דיון באופי דין "עבד עברי נמכר ונשנה" לאור מחלוקת רש"י והתוספות.
הרב אברהם סתיו קידושין דף יט – אישות לקטן דיון באופייה וגדריה של אישות הנוצרת על ידי קטן.
הרב אברהם סתיו קידושין דף כה – כל הראוי לבילה דיון באופי דין "ראוי לבילה" בהשוואה לדין "ראוי לביאת מים".
הרב אברהם סתיו קידושין דף כו – קניין קרקע בכסף ובשטר דיון באופיו וגדריו של דין קניין כסף במקום שנהוג לכתוב שטר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף לב – כיבוד אב משל מי? דיון באופי וגדריו של הדין שכיבוד אב נעשה מממונו של האב.
הרב אברהם סתיו קידושין דף לג – יכול יעצים עיניו? דיון במשמעותו וגדריו של האיסור לעצום עיניים כדי להימנע מלקום בפני תלמיד חכם.
הרב אברהם סתיו קידושין דף לט – מחשבה רעה דיון בסוגים שונים של הרהורי עבירה ובמשמעותם.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מ – תוהא על הראשונות דיון שמעמדו של אדם שקיים מצות וכעת מתחרט על כך.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מו – התורם מן הרע על היפה דיון במהותה וגדריה של חובת הפרשת תרומה מן היפה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף נג – מעשר שני ממון גבוה דיון במעמדו של מעשר שני כ"ממון גבוה" לאור המקורות לאיסור קידושין במעשר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף נד – מעשר שני שלא הורם דיון במעמדו של מעשר שני כממון גבוה בשלב שלפני הפרשתו מן התבואה.
הרב אברהם סתיו קידושין דף מז – קניין במלוה דיון במעמדו של מילוה ככסף לעניין קידושין ולעניין מכר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף ס – מעכשיו ולאחר ל' דיון במשמעות שיטת רבי יוחנן בעניין המקדש אישה מעכשיו ולאחר שלושים יום.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סא – תנאי בני גד ובני ראובן דיון במשמעות הדרישה שתנאים ייעשו במתכונת תנאי בני גד ובני ראובן.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סז – ממזרות ותפיסת קידושין דיון במערכת היחסים שבין איסור כרת, אי-תפיסת-קידושין ודין ממזרות.
הרב אברהם סתיו קידושין דף סח – קביעת יחוס הוולד דיון בשאלה: מתי נקבע היחוס על פי האב ומתי על פי האם?

עמודים