מסכת קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו קידושין דף עד – נאמנות אם על ייחוס בנה דיון בנאמנות האם בנוגע למעמדו האישי של בנה, כגון בהגדרתו ככהן פסול.
הרב אברהם סתיו קידושין דף עה – גוי שבא על בת ישראל דיון במשמעות העמדה הסבורה כי וולד של גוי ובת ישראל אינו ממזר.
הרב אברהם סתיו קידושין דף פא – ייחוד כשאין חשש איסור האם קיים איסור ייחוד במקום שבו אין חשש איסור, כגון בייחוד של גבר הומוסקסאל עם אישה?
הרב אברהם סתיו קידושין דף פב – ייחוד של שני גברים האם איסור ייחוד קיים גם בין שני גברים, כאשר אחד מהם או שניהם בעלי נטייה הומוסקסואלית?
הרב ירון בן צבי קידושין דף ו – ביהודה מקודשת נעסוק בביאור לשונות קידושין מסופקות
הרב ירון בן צבי קידושין דף ז – "חצייך מקודשת לי" נעסוק בהבדל בין האמירה 'חצייך מקודשת לי' לבין האמירה 'התקדשי לי לחציי''
הרב ירון בן צבי קידושין דף ח – הרי זו מקודשת וישלים נעסוק בביאור חידושו של ר' אלעזר - התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים
הרב ירון בן צבי קידושין דף יג – חטף סלע מידה וקדשה נעסוק בשאלה האם אדם שחוטף סלע מיד אישה ומקדש אותה בו בעודה שותקת – מקודשת או לא.
הרב ירון בן צבי קידושין דף יד – המוכר עצמו ומי שמכרוהו בית דין נעסוק במחלוקת התוספות והרמב"ן על אופי הקניין של עבד עברי, ונקשר זאת למחלוקת התנאים האם יש הבדלים בין עבד עברי המוכר עצמו לעבד עברי שנמכר בגניבתו
הרב ירון בן צבי קידושין דף טו – "אין גזירה שוה למחצה" נעסוק בביאור ההוה אמינא שנמכר בגניבתו לא יצא ביובל, וביחס בינו לבין הגזירה שוה 'שכיר שכיר'
הרב ירון בן צבי קידושין דף כ - גאולה לחצאין נעסוק בפסיקת ההלכה בשאלה האם עבד עברי יכול להימכר לחצאין ובהשלכותיה
הרב ירון בן צבי קידושין דף כא – אין עבד עברי נרצע נעסוק ברציעתו של עבד עברי
הרב ירון בן צבי קידושין דף כב – 'לא ילחצנה' נעסוק בניסיון להבין את דברי הגמרא על אשת יפת תואר 'לא ילחצנה'
הרב ירון בן צבי קידושין דף כז – כתיבת שטר נעסוק בתנאים הנוגעים למכירת קרקעות המלווה בשטר ובפעולת קניין מקבילה.
הרב ירון בן צבי קידושין דף כח – יורד עמו לחייו נעסוק בהבנת רש"י בדין יורד עמו לחייו
הרב ירון בן צבי קידושין דף כט – "שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו" נעסוק בדין הפרשת חומש לפדיון הבן ולצדקה
הרב ירון בן צבי קידושין דף לד – מצוות עשה שהזמן גרמא סוגייתנו עוסקת בדברי המשנה בעניין המצות עשה שהזמן גרמא בה אנשים חייבים ונשים פטורות. נעסוק בהגדרתה וחיובה של ספירת העומר
הרב ירון בן צבי קידושין דף מא – מצוה בה יותר מבשלוחה נעסוק בסיווג דברי הגמרא 'מצווה בו יותר מבשלוחו ומצווה בה יותר מבשלוחה' לאור מחלוקת הראשונים אודות מצוות הקידושין
הרב ירון בן צבי קידושין דף מב – שליח לדבר עבירה נעסוק בהסברים מדוע אין שליח לדבר עבירה, ובחריגות מכלל זה בדיני מעילה
הרב ירון בן צבי קידושין דף מג – חיזוק לעדות נדון בשאלה מהם הכלים העומדים לרשות הנידונים במצב של עדות סותרת (שני עדים כנגד שני עדים) – מיגו ושבועה.
הרב ירון בן צבי קידושין דף נו – קידש בדמיהן נעסוק בהסבר מחלוקת רש"י והרמב"ם ביחס לדין האישה שנתקדשה בכסף שנתקבל ממכירת איסורי הנאה.
הרב ירון בן צבי קידושין דף נו – קידש בדמיהן נעסוק בהסבר מחלוקת רש"י והרמב"ם ביחס לדין האישה שנתקדשה בכסף שנתקבל ממכירת איסורי הנאה.
הרב ירון בן צבי קידושין דף נה - ואישתכח בת שתי שנים נעסוק בפירוש התוספות לספק מהי ההקרבה האפשרית לבהמה שנמצאה בסביבות ירושלים
הרב ירון בן צבי קידושין דף לו – זמן סמיכה נעסוק בשאלה מדוע יש למעט נשים מפעולות במקדש, שהרי הן מצוות עשה שהזמן גרמן
הרב ירון בן צבי קידושין דף לה – צריך הפסוק להשמיענו סברה נעסוק בשאלה האם קיימת איסור השחתת הזקן לנשים שיש להם זקן

עמודים