מסכת קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי קידושין דף נ – 'מפני שלא הטעתו' : נעסוק בקושיות הראשונים על הוכחת הגמרא כאן כי דברים שבלב אינם דברים
הרב ירון בן צבי קידושין דף מח – קניין שלא באחד מדרכי הקניין נעסוק ב קניין שלא באחד מדרכי הקניין 'במעמד שלושתם' ובקניינים אחרים
הרב ירון בן צבי קידושין דף מט – בין "על מנת שאני צדיק" לבין מי שמוחזק כרשע נעסוק בדין 'על מנת שאני צדיק גמור'
הרב ירון בן צבי קידושין דף נז – 'הלך אחר הרוב' נעסוק בדיון העולה מסוגיתנו האם ניתן לבטל איסור לכתחילה , ובמחלוקת האחרונים בנידון
הרב ירון בן צבי קידושין דף סג – בירור ולא עדות נעסוק במצבים בהם האב קידש את ביתו אך אינו יודע למי קידשה
הרב ירון בן צבי קידושין דף סד – עדות על רקע נעסוק בהסבר מחלוקת האמוראים לגבי כוח עדותו של האב לעניין עונשין
הרב ירון בן צבי קידושין דף סט – דין שתוקי ודין מי שנולד מהזרעה מלאכותית נשווה בין הבעייתיות שבשלה שתוקי נאסר לבוא בקהל לבין דיני תינוק הנולד מהזרעה מלאכותית.
הרב ירון בן צבי קידושין דף ע – "השמיעיני את קולך כי קולך ערב" נעסוק בשאלה מהיכן מקורו של האיסור שמופיע בסוגיה לשאול בשלום אישה, וביחס בינו לבין סוגיית קול באישה ערווה.
הרב ירון בן צבי קידושין דף עו – כל משפחות בחזקת כשרות האם יש חובה לברר ייחוס לפני חתונה, או שניתן לסמוך על חזקת כשרות
הרב ירון בן צבי קידושין דף עז – בת חלל זכר פסולה מהכהונה נעסוק בדרך המדוייקת בה אישה חללה מעבירה את החללות לביתה או בנה, תוך שימת לב לדין הפריה מלאכותית.
הרב ירון בן צבי קידושין דף עח – יכיר נעסוק בהבנת דינו של ר' יהודה בדין יכיר

עמודים