מסכת ראש השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר בין פסח לסוכות השיעור עוסק בבחינת הלימודים השונים המשווים בין סוכות שבועות ופסח, החל מהלימוד במסכת ראש השנה המשווה בין שבעת ימי פסח לימי התשלומים שלאחר שבועות, דרך גזירה שווה טו טו המשווה דינים שונים בין פסח לסוכות, ועד להשוואה כוללת בין החגים לדינים שונים המובאת בירושלמי ובאחרונים. בשבתך
הרב אביהוד שורץ מלכי ישראל ומלכי האומות העולם נעסוק באבחנה בין ראש השנה לאחד בניסן בהגדרת ראש השנה למלכים דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ פתיחה לסוגיית "בל תאחר" נדון בקציר האומר בשתי חקירות יסוד בדין בל תאחר. דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ מניין שנות ערלה נסקור את השיטות המרכזיות בביאור ההלכה המרוכבת של מניין שנות ערלה. דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ הולדת האבות בהמשך לעיוננו בדף ג', נציע ביאור למחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע בעניין מועד הולדת האבות. דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור נעסוק בפרשנותו של הרב יהודה עמיטל זצ`ל לדרשת ר' יוחנן בסוגייתינו על הקב`ה המתעטף כשליח ציבור. דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ תעניות החורבן לדורות לאורו של `יום ירושלים` הממשמש ובא, נדון במחלוקת הראשונים בסוגייתינו בביאור דין התענית בזמן `שיש שלום`. דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ אמירת "מקודש" נדון בחידושו של הגר`מ פיינשטיין בעניין הכרזת מקודש. דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ בין קידוש החודש למתן תורה נדרוש בענייני דיומא על רקע מצות קידוש החודש. דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ מסעות השכינה נדון במשמעות העקרונית של מסע השכינה. דף יומיומי ראש השנה
הרב אביהוד שורץ מלכויות זכרונות ושופרות נעמוד על סתירת הסוגיות בשאלה האם מלכויות זכרונות ושופרות מדאורייתא או מדרבנן, ובפתרונות שהוצעו לסתירה זו. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו חול המועד שבועות דיון באופי קדושת הימים שאחרי חג השבועות. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו המפריש כסף לצדקה דיון באופי דין `בל תאחר` בצדקה. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו מעשר שני ומעשר עני משמעות היחס שבין מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו הבאת שליש דיון בטעמו ואופיו של דין הבאת שליש בתבואה או זיתים. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו דברי סופרים צריכים חיזוק דיון בטעמו וגדריו של הכלל `דברי סופרים צריכים חיזוק, דברי תורה אין צריכים חיזוק`. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו מצוה לקדש על הראייה דיון באופי המצווה לקדש על פי הראייה. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו אין קטיגור נעשה סניגור דיון באופי דין לבישת בגדי הבד ביום הכיפורים ובסברת `אין קטיגור נעשה סניגור`. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו פיו מצופה זהב דיון ביחס שבין פסול שופר שפיו מצופה זהב לדין ש`כל לנאותו אינו חוצץ`. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו נשים במצוות עשה שהזמן גרמן דיון באופיו וטעמו של פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן. דף יומיומי ראש השנה
הרב אברהם סתיו פשוטה לפניה ולאחריה דיון ביחס שבין התרועה לתקיעה שלפניה ולאחריה. דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי ראש השנה למלכים נעסוק במחלוקת אודות חשיבותו והגדרתו של ראש השנה למלכים דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי בכור, מאימתי מונין לו שנה? נעסוק בדין מניית השנה לחיוב אכילת הבכור על ידי הכהן דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי ליל ראש השנה נעסוק בייחודו של ליל ראש השנה אל מול ליל ראש חודש דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי עקירת נטיעות של שביעית נעסוק בהגדרת שלושים היום קודם השביעית לעניין עקירת נטיעות דף יומיומי ראש השנה

עמודים