מסכת ראש השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי האבחנה בין פירות לירקות לעניין שביעית נעסוק ביסוד מחלוקתם של ר`ע ור`י הגלילי בדין ירקות שגידולם דורש השקייה מיוחדת בשמיטה ובמעשרות דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי אתרוג בת שישית שנתכנסה לשביעית נעסוק במשמעות דינו המיוחד של אתרוג שגדל בשישית ונכנס לשביעית דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי יום תרועה נעסוק בשאלה האם אין איסור בל תוסיף בתוספת התקיעות דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי 'מקודש' נעסוק במצבים בהם ישנו פער בין התאריכים הידועים בבבל לבין אלו שהוכרזו בבית דין דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי עדות קרובים נדון במחלוקת הגירסאות לגבי פסיקת ההלכה בדין צירוף עדים קרובים לעדות קידוש החודש דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי היוצאים להציל נעסוק בדין חזרתו של מי שיצא בהיתר מחוץ לתחום שבת. דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי כוונת קדשים נעסוק בצורך להתכוון לדין בל תוסיף לעניין קודשים דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי ידי משה ונחש הנחושת נעסוק בייחוד ובקשר הקיים במעשה נחש הנחושת ובמלחמת עמלק דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי שוה היובל לראש השנה נעסוק בהשוואה בין דיני יובל לדיני ראש השנה לתקיעה ולברכות דף יומיומי ראש השנה
הרב ירון בן צבי סיום למסכת ראש השנה נעסוק בטעמים הראשונים המופיעים בראשונים לצורך לסדר את התפילה קודם שמתפלל דף יומיומי ראש השנה

עמודים