מסכת שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שבועות דף יד – תוספת על העזרה אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד, ובשתי תודות ובשיר. מדוע דרושים גורמים רבים כל כך להחלטה להוסיף על העזרה?
הרב אביהוד שורץ שבועות דף טו – שיר של פגעים סוגייתנו עוסקת בשיר שהיה נאמר בשעת ההוספה על העזרה. נדון בשיר זה ובעניינו של `שיר של פגעים`.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף כא – שווא ושקר לאור מחלוקת רב דימי ורבין בסוגייתנו נעיין בהבחנה בין `שוא` ל`שקר` ובחשיבותה להלכות שבועות.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף כב – מדבר ומביא קרבן נחלקו הרמב"ם והתוספות בביאור מחלוקת רבי עקיבא וחכמים במי שנשבע שלא יאכל ואכל כלשהו.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף כח – נשבע על כיכר ואכלה האם אפשר להישאל על שבועה שאין לה עוד נפקות הלכתית? נעסוק בדבריהם של רבא ואמימר בעניין זה ובהנחת היסוד שהם מניחים על פי ביאורו של בעל קהילות יעקב.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף כט – שבועה שהשביע משה את ישראל אגב הדיון בסמכותו של אדם לפרש את דבריו, מביאה הגמרא ראיה מן השבועה שהשביע משה את ישראל בערבות מואב. נדון במשמעות הרעיונית של דברי הגמרא.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף לה – איסור מחיקת השם סוגייתנו עוסקת בפרטי ההלכות של איסור מחיקת השם. נדון במשמעותו המיוחדת של איסור זה לאור המיקום המיוחד שנתן לו הרמב`ם במשנה תורה.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף לו – שם בשבועה האם שבועה צריכה להזכרת שם שמים? זוהי שאלת יסוד במסכת שבועות. נבדוק אותה לאור הברייתא דף לה ע`ב, וניישם את חקירתנו בדין `הן הן` ו`לאו לאו` הנזכר בדף לו ע`א.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מב – סיטראי נדון במשמעותה של טענת `סיטראי` ובספק בדבר כוחה ההלכתי.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מג – "אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי" ואופיו של דין משכון דפים מג-מד עוסקים בהרחבה בענייני משכון. נציג חקירה יסודית בדין משכון ואת משמעותה להבנת דינו של שמואל בדף מג ע`ב בדבר משכון שאבד.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף מט – "שהשבועה בשמו הגדול והקדוש – מדרכי העבודה היא": הדרן למסכת שבועות לכבוד סיום המסכת, נעסוק במשמעותה המיוחדת של השבועה בשם ה', אגב הערתו של רש"י בדף מט ע"א על האזכור הכפול של משנת ארבעה שומרים - במסכת בבא מציעא ובמסכת שבועות.
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף ד – ומשנה לא זזה ממקומה מדוע סתם רבי כדעות תנאים שלא פסק כמותן? מה פירוש הביטוי `משנה לא זזה ממקומה`?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף ה – ידיעה והעלם לשיטת רבי ארבע שיטות ראשונים בביאור `ידיעת בית רבו` ומשמעותן להבנת חיוב קרבן עולה ויורד בטומאת מקדש וקודשיו.
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף ו – כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן מדוע צריך הכהן להיות בקי בגוני הנגעים השונים ובצבעיהם אף כאשר אין לכך נפקא מינה? נציע שלוש דרכים בביאור דין זה, ודרך אגב נעלה גם פירוש למחלוקתם של רבי עקיבא והתנא של משנתנו בדין צירוף נגעים.
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף יא – לב בית דין מתנה עליהן לב בית דין מתנה עליהן: כיצד? מדוע אין כאן בעיה של ברירה? האם דין זה שייך גם ביחיד?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף יב – קרבן התמיד וקיץ המזבח כיצד ניתן להקריב לקיץ המזבח בהמה שהוקדשה לקרבן התמיד? הרי אלו קרבנות שונים! שתי בחינות בקרבן התמיד.
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף יג – כפרה וטהרה ביום הכיפורים ביאור מחלוקת רבי וחכמים אם יום הכיפורים מכפר לשאינם שבים ולמבעטים בו עצמו. שתי דרכים בהבנת כפרת היום.
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף יח – הבא על אשתו בשעת וסתה ופירסה נידה בזמן התשמיש סוגייתנו קובעת שהבא על אשתו סמוך לווסתה ופירסה נידה מוגדר שוגג, ולא אנוס. כיצד הדבר מתיישב עם הקביעה המקובלת בראשונים שווסתות דרבנן? האם איסור דרבנן יכול להשפיע על הגדרת אונס ושגגה באיסורי תורה?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף יט – ידיעה המחלקת לחטאות וידיעה הנצרכת לחיוב על טומאת מקדש וקודשיו מדוע שונים גדרי הידיעה הנצרכים לחילוק לחטאות מגדרי הידיעה הנצרכים לחיוב קרבן על טומאת מקדש וקודשיו?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף כ – התפסה בשבועה והתפסה בנדר מהי התפסה? האם יש מקום לחלק בין התפסה בנדר להתפסה בשבועה?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף כה – חיוב קרבן על שבועה לשעבר נחלקו רב ושמואל אם רבי עקיבא מחייב קרבן אפילו על שבועה לשעבר דליתא בלהבא. מה שורש מחלוקתם? מה הקשר בינה לבין מחלוקת חכמים ורבי יהודה בן בתירא אם חייבים קרבן על שבועה דליתא בלאו והן?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף כו – מחשבת הלב ומבטא שפתיים בהפלאה מה בין חלות שבועה, שצריכה לדיבור, לבין תרומה והקדשה, שאינן צריכות לדיבור?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף כז – מושבע מהר סיני מה היחס בין סברת רבי יהודה בן בתירא שאם שבועה חלה על דבר הרשות, קל וחומר שתחול על דבר מצוה, לבין הדין הנקוט בידינו שאין איסור חל על איסור?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף לב – שבועה וכפירה בשבועת העדות מדוע אין חייבים קרבן על שבועת העדות `עד שישמעו מפי התובע`? מדוע מספר הקרבנות נקבע על פי השבועה שמחוץ לבית דין, אך עצם החיוב - על פי כפירה שבתוך בית הדין?
הרב ברוך וינטרוב שבועות דף לג – שבועת העדות בעדות קנס מדוע הגמרא מתלבטת בדין עדים שנשבעו שאינם יודעים עדות קנס, אף על פי שבמקרה הדומה בשבועת הפיקדון מפורש שפטור?

עמודים