מסכת שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב שבועה וכפירה בשבועת העדות מדוע אין חייבים קרבן על שבועת העדות `עד שישמעו מפי התובע`? מדוע מספר הקרבנות נקבע על פי השבועה שמחוץ לבית דין, אך עצם החיוב - על פי כפירה שבתוך בית הדין? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב שבועת העדות בעדות על חיוב קנס מדוע הגמרא מתלבטת בדין עדים שנשבעו שאינם יודעים עדות קנס, אף על פי שבמקרה הדומה בשבועת הפיקדון מפורש שפטור? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב עדות ידיעה בלא ראייה בדיני נפשות מה נתחדש בהבנת המציאות של ידיעה בלא ראייה בעקבות הבאת דינו של רבי אחא על `גמל האוחר בין הגמלים`? האם יש משמעות לעדות ידיעה בדיני נפשות? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב שיעור הטענה והכפירה בשבועת מודה במקצת אמר רב: כפירת טענה שתי כסף; ושמואל אמר: טענה עצמה שתי כסף. במה נחלקו? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב טענו חיטים והודה לו בשעורים נבאר את מחלוקת רבן גמליאל וחכמים בטענו חיטים והודה לו בשעורים, ואת הדיון בסוגייתנו בטענו חיטים ושעורים והודה לו באחד מהם, על פי החקירה שלמדנו אתמול על אודות היסוד המחייב בשבועת מודה במקצת. דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב חיוב פריעה בעדים המַלווה את חברו בעדים - מה הסברה שיצטרך לפרעו בעדים? ומה כאשר המַלווה דורש בפירוש נוכחות עדים בשעת הפירעון? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב שבועת הנגזל מדוע תיקנו חכמים שהנגזל נשבע ונוטל, שלא כפי העיקרון ההלכתי הרגיל שהמוציא מחברו - עליו הראיה? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב דין "היו שניהן חשודין" ואופייה של שבועת "שכנגדו חשוד על השבועה" פסיקתו של רב נחמן בשניהם חשודים על השבועה ש`יחלוקו` - האם היא עשויה להתיישב עם דינו הכללי של רבי אבא שמתוך שאינו יכול לישבע משלם? דף יומיומי שבועות
הרב ברוך וינטרוב שבועת הבא ליפרע מן היתומים הסוברים שדין `מתוך שאינו יכול לישבע משלם` אינו נוהג בשבועות דרבנן (כרב נחמן) - כיצד יוכלו להסכים עם דינם של רב ושמואל במת לווה בחיי מַלווה? נבאר את הדבר מתוך עיון באופייה של שבועת הבא ליפרע מן היתומים. דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני טומאת מקדש וקודשיו וכפרת יום הכיפורים מדוע טומאת מקדש וקודשיו היא מוקד מרכזי כל כך בכפרת יום הכיפורים, שאיננו פחות בחשיבותו מכל שאר עוונות בני ישראל? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני שבועה על העבר ושבועה על העתיד מה היחס בין החיוב בשבועה על העבר ובין החיוב בשבועה על העתיד? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני כפרה על שמיעטתי את הירח דאמר ריש לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו 'לה''? אמר הקבה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח` (ט ע`א). נעמוד על כמה מן הביאורים שניתנו למימרה פלאית זו. דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני קדושה שבהן להיכן הלכה? מדוע לא ניתן לחלל קודשים הקדושים בקדושת הגוף? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני קדושת הארץ וקדושת המקדש לאחר החורבן האם קדושת המקדש בעינה עומדת לאחר חורבנו? מה היחס בין קדושת הארץ לקדושת המקדש? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני הבא על אשתו שלא בשעת וסתה ופירסה נידה בזמן התשמיש נעיין בהבחנה בין דין הבא על אשתו סמוך לווסתה ופירסה נידה בשעת התשמיש לבין דינו של הבא עליה שלא סמוך לווסתה. דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני מושבע ועומד בחצי שיעור לשיטת רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. האם יש בזה דין `מושבע ועומד מהר סיני`? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני איסור כולל באיסור הבא מאליו ובאיסור הבא על ידי עצמו נחלקו האמוראים אם איסור כולל תקף גם בשבועה. מה פשר המחלוקת? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני מבוא לפרקי שבועת העדות ושבועת הפיקדון מה היחס בין שבועת השקר לבין הפגיעה בזולת בפרשיות שבועת העדות ושבועת הפיקדון? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני דין פסולי עדות דרבנן בשבועת העדות האם חיוב שבועת העדות תלוי ביכולת להעיד בפועל או בכשרות להעיד מדאורייתא? מה היחס בין שאלה זו לשאלה שדנו בה אתמול? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני דין קרקע בשבועת הפיקדון ובשבועת העדות מה יסוד הפקעתה של קרקע מחיובי שבועת העדות ושבועת הפיקדון - דיני גזלה או דיני שבועה? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני שבועת הפיקדון בחיובי ממון האם שבועת שקר על חיוב ממון מחייבת אשם גזלות? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין האם היה מקום להגיד דין נשבע ונוטל בשבועות דאורייתא? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני אם כן, שבועת שומרין דחייב רחמנא היכי משכחת לה?! מדוע התעוררה שאלת מיגו לאפטורי משבועת השומרים בעקבות דברי שמואל דווקא? דף יומיומי שבועות
הרב אביהוד שורץ שבועות דף ז – טומאתן של העבֵרות החמורות בסוגייתנו עולה האפשרות ששעיר הנעשה בפנים מכפר על טומאה כלשהי שיש בשלוש העבֵרות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נדון באופייה של אותה טומאה.
הרב אביהוד שורץ שבועות דף ח – היחס בין שעיר הנעשה בפנים ובין שעיר הנעשה בחוץ בתוך הדיון על כפרת השעיר הנעשה בפנים עולה בסוגייתנו האפשרות להפוך את מושאי הכפרה של שעירי יום הכיפורים (שעיר הנעשה בחוץ ושעיר הנעשה בפנים). על פי הצעה זו נבחן את שאלת היחס בין שני השעירים לאור מחלוקת בין שניים מלמדני בריסק: הגרי`ז מבריסק, בנו של ר' חיים מבריסק, ואחיינו - הגרי`ד סולוביצ'יק.

עמודים