מסכת תענית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שאלה שלא כהוגן נדון בשלושה ששאלו שלא כהוגן, ונבהיר את הקשר בין דברי אגדתא אלה למסכת תענית דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ ירושלים של מעלה וירושלים של מטה נזכיר רעיון הלכתי אחד הקשור לעניין ירושלים של מעלה וירושלים של מטה הנזכר בסוגייתינו. דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ תענית דף כא דף יומיומי תענית
הרב אביהוד שורץ תענית דף כב דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו משילכו הנמושות דיון באופיו וטעמו של היתר מתנות עניים לכל אדם כאשר העניים כבר לא רוצים אותן. דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תלמיד שאינו הגון דיון בלימוד תורה לתלמיד שאינו הגון המתאמץ ללמוד. דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תענית דף כג דף יומיומי תענית
הרב אברהם סתיו תענית דף כד דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי פתיחה למסכת תענית נעסוק בהגיון העומד בבסיס הציווי המחייב תענית ציבור דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי הפסק בברכה האם אדם יכול להוסיף בתפילתו באמצע ברכות שמונה עשרה דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף יח דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף יט דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף כ דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף כה דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף כו דף יומיומי תענית
הרב ירון בן צבי תענית דף כז דף יומיומי תענית
תענית דף כח דף יומיומי תענית
תענית דף כט דף יומיומי תענית
תענית דף ל דף יומיומי תענית
תענית דף לא דף יומיומי תענית
תענית דף כב דף יומיומי תענית
תענית דף כג דף יומיומי תענית
תענית דף כד דף יומיומי תענית
תענית דף כה דף יומיומי תענית
תענית דף כו דף יומיומי תענית

עמודים