משפט התורה בימינו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני טעמי ענישה שיעור 1 בסדרה: תורתנו הקדושה היא חכמתו ורצונו הנשגבים של הקב"ה אך התורה היא גם מערכת חוק ושיטת משפט. נפתח בתחום המשפט הפלילי ותפיסת התורה לגביו, ובשיעור זה נתמקד בעיון רעיוני מופשט יחסית בשאלת מטרותיה של הענישה והצדקותיה. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני האם דיני התורה מגשימים את מטרות הענישה? שיעור 2 בסדרה: ראינו שקיימות מטרות שונות ומגוונות, ובהן גמול, הרתעה, מניעה, שיקום העבריין וכפרה, ושהאיזון הפנימי שביניהן משתנה מהקשר לרעהו. האם מטרות חשובות ויקרות אלו מתקיימות בפועל במסגרת הענישה בדין תורה? ישנם מספר סימני שאלה כבדים בהקשר זה, וננסה לעמוד עליהם. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני משפט המלך (א) – איזה משפט פלילי אפקטיבי קיים על פי התורה? שיעור 3 בסדרה: בשיעור זה נדון מהי דרכה של תורה בהשגת מטרותיו של משפט פלילי אפקטיבי, בהנחה שבחנּו בעבר, שהתורה אינה מוכנה לאפשר עולם ללא ענישה. נפתח את דברינו בעיון בתשובת הרשב"א, ולאחר מכן נעבור לדבריו הידועים של הר"ן בדרשותיו בדרוש האחד עשר. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני משפט המלך (ב) שיעור 4 בסדרה: בשיעור שעבר עיינּו בדרשת הר"ן ובתפיסתו המקיפה ביחס למשפט המלך. נמשיך לעיין בעמדת הר"ן, נדון בהקף תחולת משפט המלך, ונחתום בעמדת הרמב"ם. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני משפט המלך (ג) שיעור 5 בסדרה: בשיעור הקודם עסקנו בשיטת הר"ן ובשיטת הרמב"ם, ובשיעור זה נתעמק בשיטת הרמב"ם בעבירת הרצח תוך התייחסות להקשר הסוגיה במכות. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני המשפט הפלילי במדינת ישראל שיעור 6 בסדרה: בשיעורים הקודמים דנּו בהרחבה בשאלת המשפט הפלילי בראייה תורנית, וראינו כי התורה אינה נותנת לנו משפט שכזה במובנו האפקטיבי. בשיעור זה נבחן את שאלת המשפט הפלילי במדינה, ובהמשך ניגע ביחס התורני למשפט החילוני בכללותו. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני דיני הממונות בהלכה והניסיון להשליטם במדינת ישראל שיעור 7 בסדרה: היום נחל להפנות את מבטנו אל עבר המשפט האזרחי ודיני הממונות "שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן" כדברי המשנה בסוף בבא בתרא. האם מסקנות מהסוג שאליהן הגענו במסגרת המשפט הפלילי רלוונטיות למשפט האזרחי? משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני איסור ערכאות (א) שיעור 8 בסדרה: מדינת ישראל קמה כמדינה חילונית בעלת משפט חילוני. אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר זה היא איסור ערכאות של עכו"ם. בשיעור זה נעסוק במקורות ובקווים שהם מתווים, ובשיעור הבא נעסוק בהקשר האקטואלי של מערכת המשפט במדינת ישראל. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני איסור ערכאות (ב) שיעור 9 בסדרה: בשיעור שעבר ראינו מספר מקורות יסוד בסוגיית איסור ערכאות. היום נעסוק ביישום הדברים ביחס לבתי המשפט החילוניים של מדינת ישראל. האם בתי המשפט הישראליים בשבתם כבתי משפט לתביעות אזרחיות נחשבים לערכאות של גויים? משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני משפט עברי בבתי המשפט (א) שיעור 10 בסדרה: עסקנו ביחס התורני לבתי המשפט במדינת ישראל (האם מדובר בערכאות שבסוריה וכו'), ובשיעור זה נבחן את הניסיונות השונים להחדיר יסודות של המשפט העברי למשפט הישראלי, בחקיקה ובפסיקה. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני משפט עברי בבתי המשפט (ב) שיעור 11 בסדרה: לאחר שהבאנו טיעונים שונים לגבי החדרת עקרונות מהמשפט העברי אל מערכת המשפט החילונית, נלמד על פולמוס אלון-אנגלרד שהתעורר בנושא, ולאחר מכן נבחן דוגמאות שונות ליישום הנושא (שוחד, לשון הרע, ירושה ועוד). משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני משפט עברי בבתי המשפט (ג) שיעור 12 בסדרה: לאחר שבחנו את החדרת המשפט העברי למערכת המשפט החילונית, ולאחר שגם ראינו את הביצוע בשדה החקיקה הישראלי, נעבור לפסיקה קונקרטית - פרשת הנדלס (השופטים אלון, ברק ולנדוי), הנוגעת לסוגיית "השבת אבידה". משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני בתי הדין הרבניים הממלכתיים (א) שיעור 13 בסדרה: לקראת סיום המחצית הראשונה של השיעורים, נפנה את מבטנו אל מערכת בתי הדין הרבניים שקמה מכוחו של החוק הישראלי החילוני: חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953. בשיעור זה נפתח בסקירה של מעמד בתי הדין הרבניים בעיני ההלכה ובעיני החוק הישראלי. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני בתי הדין הרבניים הממלכתיים (ב) – המונופול הדתי על ענייני נישואין וגירושין שיעור 14 בסדרה: בשיעור שעבר החלנו לעיין בסוגיית בתי הדין הרבניים הממלכתיים בישראל, תוך בחינת עצם מעמדם כבתי דין של תורה הכפופים לשלטון החילוני שממנה אותם. היום נתייחס לתחום שהמחוקק הסמיך את בתי דין אלו לעסוק בו, והוא תחום האישות. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני בתי הדין הרבניים הממלכתיים (ג) – פרשת בג"ץ בני נח שיעור 15 בסדרה: נעיין בסוגיה מעניינת שעלתה על שולחנם של בתי הדין הרבניים ובית המשפט העליון לפני כעשור, וממחישה את המתחים המערכתיים המובנים סביב מאבק הסמכויות בנושאים אלו. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני מבוא: בתי דין של תורה בימינו – סימני השאלה וההתמודדות עמם שיעור 16 בסדרה: במחצית הקרובה נפנה לבתי הדין התורניים הפרטיים, תוך ניסיון לעמוד על האתגרים העומדים בפני משפט התורה והיכולת לראותו כשיטת משפט חיה ורלוונטית. נפתח במאמר חשוב של פרופ' נדב שנרב על האופציה של דין תורה בימינו. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני פשרה בבתי הדין (א) שיעור 17 בסדרה: הבאנו את מאמרו של פרופ' נדב שנרב ואת טענתו לגבי השימוש בפשרה בבתי הדין. בשיעור זה נעיין מעט בחלק מהמקורות בסוגיית פשרה, ובשבוע הבא נדון בע"ה ביישומה בבתי הדין. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני פשרה בבתי הדין (ב) הזכרנו את טענת פרופ' שנרב לגבי השימוש בפשרה בבתי הדין. התחלנו לעיין במקורות היסוד בסוגיה, והיום נתייחס בצורה ישירה יותר לנקודה שבה עסק שנרב. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני גרמא, גרמי והיקף האחריות בנזיקין בשיעור זה ננסה להתייחס בקצרה לאחת הדוגמאות המוזכרות תדיר לחוסר התאמת דין תורה למציאות ימינו העסקית והחברתית, והיא פטור גרמא – ההגבלה ההלכתית על חיוב בדיני נזיקין בגין נזקים עקיפים מדי. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני שאלת התקדים המחייב והאחדת הפסיקה עסקנו ביכולת לקיים את משפט התורה כאופציה חיה ומתפקדת בזמננו. אחת הבעיות הקשות שהזכרנו לאורך הדיון הייתה שאלת התקדים המחייב והאחדת הפסיקה. נרחיב עליה בשיעור זה. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני האם הלכות חדשות חייבות לחול באופן רטרואקטיבי? האם יצירה של כלל משפטי חדש צריכה להיות רטרואקטיבית? כאשר מדובר בפרשנות חדשה לדין תורה, לכאורה יש לומר שתחולתה של פרשנות זו חייבת להיות רטרואקטיבית, משום שזו כעת הפרשנות הנכונה עבור כוונתה של התורה מימים ימימה. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני יכולת הכרעה בדיני ממונות היום נעיין באחת מאבני הנגף העומדות בפני יכולתם של בתי הדין להציב שיטת משפט אפקטיבית בדיני ממונות - ייצור הכרעה ברורה. נעשה זאת בעזרת דיון תמציתי בשלוש סוגיות נפרדות בהלכות טוען ונטען. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני ירושה (א) – מקומו של עיקרון חופש הצוואה (1) בשיעורים הקרובים נעסוק במספר סוגיות ספציפיות מן המשפט המהותי, ונדגים את הצורך לעמוד על עקרונות היסוד של עמדת התורה בסוגיות אלו, לצד הבחנה בקשיי היישום ובצורך בעדכונים ובהתאמה של הדין לנסיבות המשתנות. בשיעורים הקרובים נעסוק בסוגיות מתוך דיני הירושה; בשיעור זה ובבא אחריו בשאלת ההורשה המנדטורית לקרובים לעומת גישת חופש הצוואה. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני ירושה (ב) – מקומו של עיקרון חופש הצוואה (2) בשיעור הקודם הצגנו את תפיסת התורה בנוגע לירושה כתפיסה נוקשה שאינה מותירה מקום לשיקול דעת המוריש. כעת נתייחס לשני סימני שאלה משמעותיים שניתן להעלות בהקשר זה - דינו של רבי יוחנן בן ברוקא ומתנה והתחייבות כדרכי עקיפה. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני ירושה (ג) – ירושת הבת שיעור 25 בסדרה: בשיעור זה נתמקד ביישום דיני הירושה בדורנו מצד ירושת הבת. פרשת בנות צלפחד חידשה שכאשר אין למנוח בן - אף הבת יכולה לרשת והיא קודמת לבאים אחריה בסדר הנחלות. מהי ההצדקה לאפליה זו והאם היא רלוונטית לימינו? משפט התורה בימינו

עמודים