משפט התורה בימינו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני ירושה (ד) – ירושת האיש והאישה שיעור 26 בסדרה: בשיעור זה נעיין בירושת בני הזוג הנשואים. לפי המשנה, האיש יורש את אשתו וקודם לכל יורשיה, ואילו האישה אינה יורשת את האיש. לא נרחיב ביסודות הלמדניים של הסוגיה, אלא בעקרונות היסוד שלה ובשאלת האפליה המגדרית – הרציונל שלה ובחינת תקפותו בימינו. ניתוח זה ישיק לשאלות רחבות יותר של יחסי הממון בין בני זוג בימינו. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני ירושה (ה) – ירושת בני זוג פרודים עסקנו בדיני ירושה מתוך בחינת עקרונות הליבה ההלכתיים כדי להתאימם למציאות משתנה. נחתום בירושת פרודים, היבט מסוים של סוגיית ירושת בני הזוג שנדונה בשיעור הקודם, ונראה כיצד לניתוח עמדת ההלכה ישי משמעות רלוונטית גם למשפט הישראלי, על אף השוני. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני שומת נזקי גוף (א) בשני השיעורים הקרובים נעמוד על עקרונות ההלכה תוך השוואתם גם לשיטות משפט אחרות, בתחום הנזיקין של שומת נזקי גוף, ונבחן את הדרך לשמרם ולהביאם לידי ביטוי במציאות ימינו בשינויים הנצרכים. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני שומת נזקי גוף (ב) בשיעור שעבר החלנו לעסוק בסוגיית שומת נזקי הגוף. בשיעור זה נמשיך, ונראה שבחירתה של התורה מעצבת מודל מעניין לפיצוי הנחבל והיחס בין ההתייחסות לעצם הפגיעה בגופו לבין השאלה הכלכלית הנגזרת מכך. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני 30 חוזה אובליגטורי העולם הכלכלי-חברתי-משפטי מבוסס כולו על כריתת חוזים. ישנם חוזים המכונים "ריאליים" – הקניית זכות בנכס מצד אחד לרעהו; זכות המכונה בעגה המשפטית 'זכות חפצית'. ישנם חוזרים אובליגטוריים – חוזים המטילים על הצדדים חובות אישיות. על פניו, אין ההלכה מכירה כלל בסוג חוזים זה מעבר ל"מחוסר אמנה", ובשיעור נסקור את ההתמודדות ההלכתית עם הנחת מוצא זו. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני 31 דיני ראיות (א) מערכת המשפט עוברת מתפיסה של 'קבילוּת' הראיות לתפיסת 'משקל' היברידית יותר. בשיעור זה נבחן את מוסד העדות של התורה, ואת פסול הקרובים ופסול האישה, מנקודת המבט של תפיסת ה'קבילות'. משפט התורה בימינו
הרב שמואל שמעוני 32 דיני ראיות (ב) אחר שבחנו את תפיסת ה'קבילות', נסקור את מוסד העדות מתוך הנחה שנדרשת 'סמכות' כדי לפעול בדין, ונבחן כמה יישומים: שני עדים, פסול אישה, פסול קרובים, אומד וכו'. נסכם את ההבדל בין שתי הגישות וכיצד הדברים משליכים על דיני הראיות בימינו, ונחתום את הסדרה כולה. משפט התורה בימינו

עמודים