ספר הכוזרי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב העולם הבא – מצבם של ישראל בעולם הזה (כג) בשיעור זה נמשיך ונטפל בטענת מלך כוזר על שפלותם של עם ישראל בעולם הזה. נבחן שתי תשובות (השלישית תיבחן בשיעור הבא): המצב השפל אינו סימן לריחוק מהקב"ה; והגלות היא תוצאה של העבירות. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הגלות כתיקון (כד) בשיעור שעבר החלנו לבחון את ניסיונותיו של ריה"ל לבאר כיצד ייתכן שעם ישראל, הקרוב אל הקב"ה, אינו נהנה מהצלחה בעולם הזה, הצלחה שאמורה לבוא לכאורה יחד עם קרבת השם. במסגרת דיון זה התחלנו לעסוק בשאלת הגלות, והבאנו לה מספר התייחסויות. בשיעור זה נבחן תשובה נועזת של ריה"ל - הגלות אינה רק ירידה אלא שלב בתכנית הא-להית. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב מהי אמונה והדרך אליה (ד) בשיעור זה נעסוק בפסקות הראשונות של הדיון שבין החבר למלך כוזר (י-כו), וננסה לראות כיצד הוא מתמודד מול השאלה העיקרית שאותה זיהינו כעומדת במוקד הספר – שאלת ההתגלות אל מול התבונה. זאת, לא רק מצד הדרך אל האמונה אלא בעיקר מצד אופי האמונה, כפי שננסה להראות.
הרב ברוך וינטרוב בחירת ישראל (ו) לאחר שהחבר מבאר למלך את חשיבות יציאת מצרים ומתן תורה בביסוס האמונה, מעיר הכוזרי (א, כז) כי אם כן, אין תורת ישראל מחייבת אלא אותם. החבר מאשר את אבחנה זו, ועל כך אומר הכוזרי כי שבו דברי החבר להיות 'רזים'. מתוך כך נעמוד על רעיון הבחירה של עם ישראל לפי הרמב"ם ולפי ריה"ל, וכן להשלכות שאלה זו על היחס לגרות, על אופייה של תורת ישראל ביחס לתורת המוסר הכללית ועל היבטים נוספים של שאלה זו.

עמודים