עיון ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נעם מלכי טו. - ברכת המצוות מדוע צריך לברך קודם קיום מצוות? האם הברכה היא חלק מקיום המצוה, או חובה נפרדת? מתי יש לברך - לפני קיום המצווה או אחריה? מדוע המסתפק אם קיים את המצוה צריך לחזור ולקיימה בברכה, הרי ספק ברכות להקל? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כב. - טבילת עזרא ידוע לכל שעזרא תיקן טבילה לבעלי קרי. מה טעמה של תקנה זו? מדוע אין אנו נוהגים כך כיום למעשה? כיצד מתאר הרמב"ם את גלגולה ההיסטורי של התקנה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כו. - תפילת תשלומין מהי מהותה של תפילת התשלומין? האם זהו קנס, אפשרות לתיקון, או הגדרה אחרת? מדוע יש להקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומין? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כז: - ויפגע במקום מהו מעמדה של תפילת הערבית: האם היא רשות, מצווה או חובה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי סנהדרין מב. - ברכת הלבנה מהו אופייה של מצו?ת קידוש הלבנה? מהו נוסח הברכה, והאם נשים חייבות בה? כיצד ניתן ליהנות מהלבנה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כז. - תוספת שבת מהו מקור דין תוספת שבת, ומהו אופייו? מהו היחס בין תוספת שבת לבין זמן "בין השמשות"? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מגילה ז. - ומשלוח מנות איש לרעהו הראשונים מנמקים בשתי צורות את מצו?ת משלוח מנות. האם אדם יכול למחול על משלוח המנות שלו? האם ניתן לשלוח מנות בתורת "מתנה על מנת להחזיר"? מדוע אין מברכים על מצווה זו? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי בעניין פרסומי ניסא מדוע תלו את בני המן על עץ גבוה חמישים אמה? מה היחס בין דיני פרסום הנס לבין דיני הרחקות הנזיקין? האם יש הידור מצווה במצו?ת מחיית עמלק? עיון פורימי בעונשם של בני המן. בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מג. - שואלין ודורשין "שואלים ודורשים בהלכות החג שלושים יום קודם החג" - האם זוהי חובה, או מתן רשות לשנות את סדר הלימוד הקבוע? מהי ברכת האילנות? מתי מברכים אותה? האם אפשר לברך ברכת האילנות על הפרי? והאם אפשר לברך בשבת? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי פסחים קח. - ארבע כוסות מהו טעמה של מצו?ת שתיית ארבע כוסות? מדוע דווקא ארבע? האם שתיית כל כוס היא מצווה בפני עצמה? האם ההסבה בזמן השתייה מעכבת? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי ירושלמי ברכות פ`ו ה`א - והגדת לבנך דיון בכמה מדיני ליל הסדר: מדוע לא ניתקנה ברכה על מצו?ת ההגדה? האם צריך להמחיז את סיפור יציאת מצרים? מדוע המצה נקראת "לחם עוני"? מדוע אין מברכים על נטילת הידיים של "רחץ"? ומדוע אין מברכים על ההלל שבסוף ההגדה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי מנחות סו. - ספירת העומר מהו אופייה של מצו?ת ספירת העומר? ומהי הגדרתם של מנהגי האבלות בתקופת הספירה - האם אלו הם מנהגי אבלות, או מנהגים עצמאיים? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כז: - כבוד ציבור וטורח ציבור מה ההבדל בין "טרחא דציבורא" לבין "כבוד הציבור"? האם כבוד הציבור יכול לדחות איסורים דאורייתא? האם מותר לעבור לפני מתפלל העומד באחד המעברים שבבית הכנסת? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כז: - הבדלה מהו מקורו ותוקפו של חיוב ההבדלה? האם יש להבדיל על הכוס, או שדי בהבדלה בדברים?האם נשים חייבות בהבדלה? כיצד ניתן להבדיל לפני צאת השבת? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כח. - מזה בן מזה - יזה האם משרה רבנית יכולה לעבור בירושה? האם השררה הרבנים היא זכות ממונית של היורש, והוא יכול להחליט למי להעביר את המינוי, או שהיורש רק זכאי לקבל את השררה, ואינו יכול להעבירה הלאה? מדוע הדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כח: - תפילת שמונה עשרה האם כל הברכות של תפילת העמידה הן מצווה אחת, או שכל ברכה היא מצווה בפני עצמה? מהו היחס בין תפילת העמידה לבין תפילת "הביננו", ובין שתיהן לבין 'תפילה קצרה'? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי יבמות עט: - על הגאולה ועל התמורה מהי מהותה של מצו?ת הייבום - הדאגה לאלמנה או הצורך לדאוג למת? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כט: - יעלה ויבוא מה היחס בין ברכת "יעלה ויבוא" לבין שאר ברכות שמונה עשרה? מדוע מי ששכח "יעלה ויבוא" צריך לחזור ולהתפלל? מדוע צריך להשלים תפילת ערבית, הלא זוהי תפילת רשות בלבד? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי כט: - שתוליכנו לשלום הגמרא מביאה שתי נוסחאות לתפילת הדרך: מהו היחס ביניהן? האם יש להתפלל תפילת הדרך בשעת טיסה? ומתי יש לאומרה? איזו דרך מחייבת תפילת הדרך? מהי 'סכנה' לעניין זה? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי ל: - אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ידוע כי הכוונה בתפילה הינה חלק מהותי מהתפילה, אולם מה העיקר: אמירת המילים או הכוונה? מהי הכוונה הנדרשת? איזו כוונה מעכבת בתפילה ואיזו לא? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לג: - הזכרת גשמים ושאילת גשמים האם בקשת גשמים הינה חלק נפרד מהתפילה או חלק מהותי ממנה? מדוע קיים הבדל בין שאילת גשמים לבין הזכרת גשמים? האם יש דין מיוחד להזכרת גשמים בליל שבת? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לג: - קידוש השם מה הם גדרי קידוש השם? מתי מותר לאדם למסור את נפשו על קיום המצוות, ומתי הדבר אסור עליו? ממה נובע ההבדל בין ביצוע עבירה בצנעא לבין ביצועה בפרהסיא? האם על מנהיג ציבור ישנן הגבלות מיוחדות? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לא: - דין 'עונג שבת' ותענית בשבת כידוע, בשבת קיים מושג של 'עונג שבת'. מה משמעות מושג זה? האם זוהי מצווה? מה ההבדל בינו לבין 'כבוד שבת'? האם ייתכן מצב שבו תענית בשבת תהווה 'עונג שבת'? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי לג: - משתקין אותו המשנה אומרת כי האומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' - משתקין אותו. מדוע? האם הדבר מוסכם על כל האמוראים? האם קיימים טעמים למצוות, או שמא הן גזרות חסרות טעם? בשבתך בביתך ברכות
הרב נעם מלכי ספיקות במצוות כיצד יש לנהוג כאשר נוצר ספק אם האדם מחוייב במצווה מסויימת? האם יש הבדל לעניין זה בין מצוות דאורייתא לדרבנן? מדוע 'ספיקא דאורייתא לחומרא'? האם כלל זה הוא חומרא בלבד, או כלל הנוהג מעיקר הדין? בשבתך בביתך ברכות

עמודים