עיון סוטה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב פרשת סוטה – בין ישראל לעמים פתיחה למסכת סוטה, לאור פסוקי פרשת סוטה והשוואתם לחוקים שהיו מקובלים בעבר בקרב עמי המזרח. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הרואה סוטה בקלקולה – מקומה של מסכת סוטה בסדר נשים דיון במיקומה של מסכת סוטה והמשמעויות העולות ממנו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב נישואין – בין גורל להשתדלות נעמוד על תפיסתם של חז"ל את מוסד הנישואין, ועל הקשר בין תהליך בחירת בת הזוג וחיי הנישואין שלאחר מכן, לאור הקדמתו של ריש לקיש למסכת סוטה. בשבתך