עיון סוטה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב פרשת סוטה – בין ישראל לעמים פתיחה למסכת סוטה, לאור פסוקי פרשת סוטה והשוואתם לחוקים שהיו מקובלים בעבר בקרב עמי המזרח. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הרואה סוטה בקלקולה – מקומה של מסכת סוטה בסדר נשים דיון במיקומה של מסכת סוטה והמשמעויות העולות ממנו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב נישואין – בין גורל להשתדלות נעמוד על תפיסתם של חז"ל את מוסד הנישואין, ועל הקשר בין תהליך בחירת בת הזוג וחיי הנישואין שלאחר מכן, לאור הקדמתו של ריש לקיש למסכת סוטה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב תהליך השקאת הסוטה בתורה ובדברי חז"ל נדון במשמעותו של תהליך השקאת הסוטה, לאור ההבדלים באופן הצגתו בתורה ובדברי חז"ל. בשבתך
הרב אביעד ברטוב קינוי בזמן הזה ר' חנינא מסורא קבע שאדם האומר לאשתו "אל תסתרי עם איש פלוני" עלול לאוסרה על עצמו, ואפילו בזמן הזה. נדון בגדרי דין זה ובהשלכותיו. בשבתך