עיון ע"ז
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר כא: - יחסים עסקיים בין יהודים וגויים ממה נובעות ההגבלות על יחסים עסקיים עם גויים? כיצד ניתן לעשות שותפות עם גוי? האם ניתן להעסיק קבלן גוי? האם ניתן להעסיק גוי בשבת לצורך יישוב ארץ ישראל? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כ. - הסתכלות בנשים הגמרא קובעת כי ישנו איסור להסתכל בנשים? למה בדיוק כוונתה? באילו מצבים הוא נאמר? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כא. - סוריא - כיבוש יחיד מהמשניות עולה כי דינה של סוריא, קל מדינה של ארץ ישראל. היכן נמצאת סוריא זו? ממה נובע מעמדה המיוחד? מה מוגדר ככיבוש יחיד, ומדוע יש פגם בכיבוש זה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כה: - התחזות לגוי האם מותר ליהודי להתחזות לגוי? האם יש הבדל בשאלה זו בין איש לאישה? האם בתקופת השואה היה מותר להתחזות לגוי? מה דין האנוסים מספרד בהקשר זה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כו. - מעלין ולא מורידין הגמרא קובעת מהו היחס שצריך להיות לעובדי כוכבים ומומרים ולסוגים שונים של אנשים. מה דינו של מומר יהודי? האם דינים אלו באו להרחיק או לקרב אנשים אלו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כו. - מעמדו של מי שאינו שומר תורה ומצוות מהו יחס ההלכה ליהודים שאינם שומרים תורה ומצוות? מה ההבדל בין 'אומר מותר', 'תינוק שנשבה', 'שגגת הקהל' ו'כפירה מדעת'? האם דין סתם יינם שייך ביהודי חילוני? האם ניתן לצרפו למניין? האם ניתן לתת ליהודי חילוני אוכל למרות שידוע שהוא לא יברך עליו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כו: - מילת גוי הגמרא קובעת כי ישנו איסור למול גוי. מדוע? האם ניתן למול גוי המקיים מצוות למרות שאינו רוצה להתגייר? מהו הייחוד שבמצוות מילה הגורם להלכה זו? מהו דינו של תינוק שנולד מאבא יהודי ואמא גויה? מדוע קרא הרב עוזיאל לבן כזה 'זרע ישראל'? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כג. - פרה אדומה מהו אופיה של פרה אדומה? מהו ההבדל בין אפשר הפרה האדומה שהכין משה לבין שאר הפרות האדומות במהלך הדורות? האם פרה אדומה הינה קרבן? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כז: - רופא גוי המשנה בתחילת פרק שני, קובעת כי ישנו איסור ללכת אל רופא גוי. ממה נובע איסור זה? מתי בכל זאת ישנו היתר לפנות לרופא גוי? מהו תוקפו של איסור זה בימינו? האם לרופא גוי ישנה נאמנת כדי להכריע בשאלות הלכתיות, כדוגמת הלכות נידה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כז: - חיי שעה וחיי עולם מה הדין כאשר ישנה התנגשות בין חיי שעה לחיי עולם? מהי ההגדרה של חיי שעה? כיצד דיון זה משפיע על ההחלטה האם להיכנס לניתוח בעל סיכון מסוים? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כט: - יין נסך מהו טעם איסור יין נסך? האם מדובר בתת איסור מהלכות עבודה זרה או שמדובר באיסור בפני עצמו? האם אדם יכול ליטול תרופה בה מעורב יין נסך? האם מדובר באיסור הנאה כללי או רק באיסור אכילה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כט: - סתם יינם הגמרא קובעת כי מעבר לאיסור יין נסך ישנו איסור על סתם יינם של גויים. ממה נובע איסור זה? האם גם פה הוא נובע מהלכות ע`ז או מחשש חתנות? האם איסור זה שייך גם בימינו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ל. - יין מבושל האם ביין מבושל אין בעיה של סתם יינם? מהי ההגדרה של יין מבושל? האם טעם איסור סתם יינם משפיע על ההלכה בשאלה זו? מהו דינו של יין מפוסטר? האם ניתן לקדש על יין מבושל? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר כז. - מוהל שאינו מהול האם ישנה בעיה שגוי יערוך ברית מילה? מה דינו של תינוק שנימול על ידי גוי? האם יהודי ערל כשר למול אחרים? מה הדין לגבי אישה מוהלת? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כו. - האכלת קטן במאכלות אסורות בזמן חז`ל היה איסור חמור לשתות משקה שנשאר מגולה ללא השגחה, מחשש שמא נחש הטיל ארס לתוכו. האם איסור זה תקף גם בימינו? אם כן, באילו מקרים? האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב סכנה? האם דבר זה נכנס תחת קטוגרית 'אין סומכין על הנס'? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ל: - שומר פתאים ה' - כניסה למצב סכנה בזמן חז`ל היה איסור חמור לשתות משקה שנשאר מגולה ללא השגחה, מחשש שמא נחש הטיל ארס לתוכו. האם איסור זה תקף גם בימינו? אם כן, באילו מקרים? האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב סכנה? האם דבר זה נכנס תחת קטוגרית 'אין סומכין על הנס'? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר לג: - ליבון קל מהי הגדרת ליבון קל? מתי ניתן להשתמש בה, ומתי חייבים לבצע ליבון ממש? האם פעולת הליבון הקל פועלת כליבון ושורפת את האיסור, או כהגעלה המפליטה את האיסור? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר לד. - תענית שעות האם תענית חלקית מתקבלת לפני הקב`ה? האם קיימת אפשרות לערוך תענית שעות? האם ניתן לצום שעות אלו מתי שרוצים? כיצד יש לקבל את התענית? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר לה. - גבינת גויים בגמרא מובאים שלושה טעמים שונים לאיסור גבינת גויים – משום גילוי, בדומה לחלב עכו`ם ומשום העמדה בקיבת נבילה. מהי הנפקא מינה בין ההסברים? האם איסור העמדת הגבינה בקיבת נבילה נובע מאיסור בשר וחלב? האם ישנו איסור גם בגבינות לבנות בימינו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר סז: - ג'לטין ג'לטין הינו חלבון קרישי המופק מעצמות ועורות של בהמות שאינן כשרות. מהם הצדיים להתירו בכל זאת? האם עצמות יבשות אסורות במאכל? מדוע יש שאסרו את הג'לטין למרות שחשבו שהוא מותר באכילה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כשרות הוויסקי בשנים האחרונות התעוררו מספר דיונים סביב כשרותם של משקאות וויסקי, וזאת בגלל שתי בעיות: תוספת של 'סתם יינם' לוויסקי, השהיית הוויסקי בחביות עץ של שרי ספרדי. שיעור זה דן בבעיות אלו, ומביא את תשובות הפוסקים בעניין. בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר בטל הטעם- בטלה התקנה? בעקבות הדיון אודות דין 'מעמיד' וגזירת גבינת גויים, עולה השאלה האם תקנה או גזירה שטעמה אינו שייך בטילה ואין לחוש לה, או שמא עדיין יש לחוש לה. מהם שיטות הראשונים בשאלה זו? כיצד שאלה זו מתקשרת לדיון אודות גידול בהמה דקה בא`י, ולקיחת תרופות בשבת? בשבתך בביתך עבודה זרה
אביעד ביננשטוק חלב נוכרי מהו הטעם לאיסור חלב נכרי? באילו מקרים ניתן להתיר את החלב? האם טעמים אלו מתירים את השימוש בחלב עכו`ם בימינו? כיצד יש להתייחס לאבקת חלב עכו`ם? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר פת עכו"ם גזירת פת ושמן של גויים הינן חלק מי`ח דברים שגזרו ב`ה וב`ש, והגמרא אומרת כי טעם האיסור הינו משום חשש חתנות. האם הגזירה בוטלה בתקופה מאוחרת יותר? מה דין פת עכו`ם בימינו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר חשש חתנות - נישואי תערובת מהי רמת האיסור בנישואים עם גויה? האם איסור 'לא תתחתן בם' נאמר לשבעת עמים בלבד או לכל הגויים? האם יש איסור ביחסים ללא נישואין? מה נלמד ממעשה פנחס ובאילו מקרים שייכת ההלכה 'קנאים פוגעים בו'? בשבתך בביתך עבודה זרה

עמודים