עיון פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר מנהג שהפך להלכה קיימים מספר מנהגים שהתקבלו להלכה בקרב כלל ישראל בעקבות הנוהג הלכה למעשה. כך למשל בנוגע להרחקות בין עוף וחלב, תענית בכורות, כיסוי ראש לגברים ועוד. בשיעור זה נעסוק במקרים אלו ובדרך שבה נקבעו להלכה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר אכילת צלי בערב פסח שיעור זה עוסק במנהג אכילת צלי בערב הפסח, וכן במנהגים אחרים שנשתרשו בקהילות ישראל, הנוגעים לדרך ציון הקרבת קרבן פסח לאחר חורבן בית המקדש. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר ברכה על מנהג-הדלקת נרות בערב יום הכיפורים האם מברכים על מנהגים? בשיעור זה נבחן שאלה זו דרך סקירת שלושה מנהגים – מנהג הדלקת הנרות בערב יוה`כ, הברכה על ההלל בראשי חדשים והדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. האם ספרדי השומע אשכזי המברך על ההלל בראשי חדשים יענה אחיו אמן? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב איסור חמץ במקדש ובגבולין במשניות בסוף הפרק הראשון של מסכת פסחים, אנו מוצאים את המעבר מעיסוק באיסור חמץ בגבולין, לאיסור חמץ במקדש. מהו הרעיון מאחורי הסימנים אותם עשו הכהנים לעם בערב הפסח? כיצד עניין זה מתקשר לאיסור הקרבת השאור והדבש על המזבח? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מתי נדרשת מחאת חכמים? הגמרא עוסקת בשישה מעשים שעשו אנשי יריחו – חלקם ברצון חכמים וחלקם שלא ברצון חכמים. מתי יש למחות בציבור במנהג שאינו ראוי ומתי יש להניח לציבור לנהוג כפי מנהגם? מתי יש להחיל את הכלל 'מוטב יהו שוגגין ואל יהיו מזידין'? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מסורת ופסיקה מדעית-חמץ ושיבולת שועל כדוגמה כיצד יש להתייחס למקרים בהם המסורת ההלכתית שהתקבעה, מנתגשת עם הידע המדעי הידוע לנו כיום? בישוע רזה נבחן שאלה זו, לאור הזיהוי המדעי כיום לשיבולת שועל. האם שיבולת השועל שלנו היום אסורה בפסח? מה דין מצה שאינה מחמיצה? מהו החימוץ האסור? האם ניתן לדרוש מאנשים להצטער בעת קיום מצווה – כדוגמת אכילת מצה לחולי צליאק? בשבתך בביתך פסחים
הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ד: שלא כדרך הנאתו הגמרא בדף כ"ד: מביאה שתי לשונות למימרא של רבי אבהו המגבילה את חיוב האדם בעת עברה על איסור. קודם נעיין בהבנתו של רש"י בשתי לשונות אלה (במיוחד לאור הפירוש של רבנו דוד), ולאחר מכן ננתח את שיטת הרמב"ם. גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק כא. - תחלית פרק ב' המאמר עוסק במספר נושאים העולים בתחילת הפרק השני וקשורים לפרק הראשון של המסכת: האם אדם שנתן חמץ לבהמתו והיא הכניסה את זה לביתו עובר על "בל ייראה" ועל "בל יימצא"? האם מותר למכור חמץ לנכרי בתוך שלושים יום לפני הפסח? האם ניתן ליהנות מהחמץ בזמן שריפתו? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כב. - איסורי הנאה (ב) הרמב"ם מקבל את דינו של רבי אבהו בכל התורה, אבל מביא לימוד מיוחד לאיסור הנאה מחמץ ומגיד הנשה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פסחים פרק ב' כב:-כג. - נושאים שונים המאמר עוסק בכמה נושאים העולים בסוגייתנו: מכירה, קנייה והפקת רווח מאיסורי הנאה, דין "לפני עיוור" בגוי והלימוד המיוחד האוסר להשתמש בפירות ערלה לצביעה ולמאור. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כג.-כג: - איסורי הנאה (ג) המאמר עוסק בהמשך הסוגייה של איסורי הנאה, ובוחן את איסורי ההנאה לאור מחלוקתם של רבי אבהו וחזקיה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כד. - איסורי הנאה (ד) המאמר עוסק בסוף סוגיית איסורי הנאה, ובעיקר בסוגיית "ריבוי לאווין" ובמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ד: - כה. פיקוח נפש באילו מקרים האדם מצווה להיהרג ולא לעבור על המצוות? מדוע אסתר לא מסרה את נפשה על איסור גילוי עריות? האם ההיתרים של "קרקע עולם" ו"הנאת עצמם" מועילים גם בפרהסיא? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כה. - מתרפא באיסורים האם יש הבדל בין כפייה חיצונית לעבור על המצוות לבין מחלה שהאדם צריך להתרפא ממנה באמצעות איסור? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ה: הנאה הבאה לאדם בעל כורחו - חלק א' השיעור הוא מבוא לסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ועוסק במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אודות דבר שאינו מתכוון ובגדי "פסיק רישא". גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ו. הנאה הבאה לאדם בעל כורחו - חלק ב' המאמר עוסק בסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ובחלוקה בין הנאה מכוונת לבין הנאה לא מכוונת, ובין הנאה שאפשר להימנע ממנה לבין הנאה שאי אפשר להימנע ממנה. גמרא פסחים
הרב ראובן טרגין ב. - בדיקת חמץ, חיובה ותוצאותיה מסכת פסחים פותחת בחיוב המבשר את הגעתו של חג הפסח - בדיקת חמץ. לדעת רוב הראשונים, במקרים מסוימים חיוב הבדיקה הוא מדאורייתא. גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן ב: - איסור עשיית מלאכה בערב פסח מה המקור לאיסור עשיית מלאכה בערב פסח לאחר חצות? מהו אופי האיסור? האם איסור זה קיים גם בימינו? מה הדין לפני חצות היום? גמרא פסחים
הרב יוסף צבי רימון המשכיר בית לחברו שיעור 3: בפשטות עולה שיום ארבעה עשר הוא המחייב בבדיקת חמץ, ועל כן חלה חובה זו על מי שאחראי על הדירה (כלומר: מי שבידיו המפתחות) באותו זמן. גמרא פסחים
הרב משה אברמן ד. - נאמנות אישה באילו מקרים אישה נאמנת בדבריה? האם הקו המפריד הוא בין דינים דאורייתא לבין דינים דרבנן? אם לא, מהו אותו גבול המפריד בין הדברים שעליהם היא נאמנת לבין אלו שלא? גמרא פסחים
הרב בנימין תבורי ד: - חמץ בערב פסח האם יש איסור תורה על אכילת חמץ ועל השהייתו בבית בערב פסח? האם ייתכן שאיסורי "בל יראה ובל ימצא" חלים כבר בערב פסח? גמרא פסחים
הרב מרדכי פרידמן ד: - אופיו וזמן חלותו של חיוב תשביתו האם מצו?ת "תשביתו" היא ציווי על מעשה אקטיבי, או רק חובה לדאוג לכך שלא יהיה חמץ? לשאלה זו נפקא-מינות רבות. לאיזה תאריך התכוונה התורה באומרה "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"? גמרא פסחים
הרב מאיר שפיגלמן ה: - בל ייראה ובל יימצא - ניתוח הפסוקים האם איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" הם איסור אחד או שני איסורים? מהו ההבדל ביניהם? השיעור מעיין בציוויים אלו על רקע הפרשות השונות שבהם הם נאמרו. גמרא פסחים
הרב אהרן ליכטנשטיין ו. - חמץ של הקדש האם מותר לקבל כפיקדון בימי הפסח חמץ של הקדש? דיון זה עשוי ללמדנו על מעמדו של ההקדש. האם יש הבדל מהותי, לעניין איסור חמץ, בין חמץ של נכרי לבין חמץ של הקדש? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק ו. - קבלת אחריות הגמרא קובעת שאדם עובר על איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" על חמץ של נכרי שנמצא אצלו, אם הוא קיבל עליו אחריות. מהו יסוד האיסור - הקשר הפסיכולוגי לחמץ, או בעלות חלקית עליו? מה הדין כאשר האדם "ייחד לו בית"? גמרא פסחים

עמודים