עיון פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן יא: - איסור חמץ בערב פסח מתי מתחיל איסור החמץ מדאורייתא? מה דינו של החמץ בשעה החמישית של ערב פסח? האם יש הבדל מהותי בין האיסור לאכול חמץ בשעה השישית לבין האיסור לאוכלו בשעה החמישית? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק לימוד מסכת פסחים בזמן קיץ גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כא: - איסורי הנאה (א) הגמרא מביאה את דעת רבי אבהו, שכל מקום שאסרה תורה אכילה בלשון "אוכל" - נאסרה גם ההנאה. המאמר עוסק בהסבר שיטה זו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם בנושא זה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כא: - איסורי הנאה (ב) הרמב"ם מקבל את דינו של רבי אבהו בכל התורה, אבל מביא לימוד מיוחד לאיסור הנאה מחמץ ומגיד הנשה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כב. - נושאים שונים המאמר עוסק בכמה נושאים העולים בסוגייתנו: מכירה, קנייה והפקת רווח מאיסורי הנאה, דין "לפני עיוור" בגוי והלימוד המיוחד האוסר להשתמש בפירות ערלה לצביעה ולמאור. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כג. - איסורי הנאה (ג) המאמר עוסק בהמשך הסוגייה של איסורי הנאה, ובוחן את איסורי ההנאה לאור מחלוקתם של רבי אבהו וחזקיה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כד. - איסורי הנאה (ד) המאמר עוסק בסוף סוגיית איסורי הנאה, ובעיקר בסוגיית "ריבוי לאווין" ובמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כה. - פיקוח נפש באילו מקרים האדם מצווה להיהרג ולא לעבור על המצוות? מדוע אסתר לא מסרה את נפשה על איסור גילוי עריות? האם ההיתרים של "קרקע עולם" ו"הנאת עצמם" מועילים גם בפרהסיא? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כה. - מתרפא באיסורים האם יש הבדל בין כפייה חיצונית לעבור על המצוות לבין מחלה שהאדם צריך להתרפא ממנה באמצעות איסור? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כה: - הנאה הבאה לאדם בעל כורחו (א) השיעור הוא מבוא לסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ועוסק במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אודות דבר שאינו מתכוון ובגדי "פסיק רישא". גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כה: - הנאה הבאה לאדם בעל כורחו (ב) המאמר עוסק בסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ובחלוקה בין הנאה מכוונת לבין הנאה לא מכוונת, ובין הנאה שאפשר להימנע ממנה לבין הנאה שאי אפשר להימנע ממנה. גמרא פסחים
הרב נחמיה רענן והמחמיר תבוא עליו ברכה? חג הפסח מוכר בין השאר כחג עמוס חומרות - ממנהג הקטניות המפורסם שמעורר מחלוקות חדשות לפרקים, ועד איסור שרויה ומנהגים נוספים. מדוע נתייחד חג הפסח במגוון כה רחב של חומרות? הרב נחמיה רענן מנסה להשיב לשאלה זו דרך תורות חסידיות המשקפות מבט רומנטי על החג. חסידות לפרשת שבוע
הרב עזרא שבט 05: מפירושי הגאונים לפסחים, סוף פרק א

עמודים