עיון פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון הכשרת המטבח מהו ההבדל היסודי שבין הגעלה לבין ליבון? מהם היסודות העומדים מאחורי הלכות הכשרת המטבח לפסח? בשיעור זה ננסה לבאר, מהכללים אל הפרטים, את הלכות הכשרת המטבח לפסח - הלכה למעשה. קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב ברוך גיגי מצוות כורך מהי הכריכה שאנו מקיימים כיום בליל הסדר, האם מדובר במצווה מדרבנן ממש או שמא זוהי פעולה הנעשית כזכר למקדש בלבד? שאלה זו משליכה על כמה דיונים הלכתיים במצוות הכורך: האם מותר להפסיק בדיבור בין ברכת המצה והמרור לבין הכורך, האם יש לטבל את הכורך בחרוסת, שיעור המרור לכורך ועוד. חלקו השני של השיעור יעסוק במשמעות הרעיונית של הכורך: כיצד ניתן לכרוך את המצה - סמל הגאולה - עם המרור - סמל השעבוד? קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי הלל בליל הסדר קש"ת - מעגל השנה
הרב יהודה עמיטל ביד חזקה קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון מטרת בדיקת חמץ רש`י כותב כי מטרתה של בדיקת חמץ הינה למנוע בעיה של `לא יראה ולא ימצא`. תוס' מתקשים בהבנת דבריו, שהרי הביטול כבר מתמודד עם בעיה זו. בשיעור זה ננסה להציע כיווני מחשבה שונים בהסבר דברי רש`י: ייתכן שרש`י מכוון לבעיה של בל יראה מדרבנן; הר`ן מסביר דברי רש`י אמורים לפני תקנת הביטול של חז`ל; בנוסף, ייתכן שיש חשש שמא האדם לא יבטל כראוי; בסיום השיעור נתמודד עם השאלה האם ייתכן שהחשש הוא שמא האדם ימצא חמץ ויתחרט על הביטול - האם ניתן להימלך על הביטול בימי הפסח? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון ברכת החמה קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון אפיקומן בשיעור זה נעמוד על כמה סוגיות הלכתיות הנוגעות למצוות האפיקומן. מהי מצת החובה הנאכלת בליל הסדר, האם זו המצה הנאכלת בתחילת הסדר או שמא מצת האפיקומן? מהן ההשלכות ההלכתיות לחקירה זו?. האם ישנה חובה לאכול את האפיקומן עד חצות הלילה, ומהם הנימוקים ההלכתיים לדין זה? האם ניתן להתנות על אכילת האפיקומן וכך לפתור את בעיית האכילה עד חצות - מהן הסוגיות ההלכתיות העולות מן האפשרות של עשיית תנאי באכילת אפיקומן? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - מעגל השנה
הרב עזרא ביק משמעות איסור חמץ כיצד נסביר את העובדה שהיחס לחמץ בפסח שונה באופן מהותי מיחסינו לחמץ במשך השנה כולה? ננסה לדון בשאלה זו דרך עיון ביחס שבין חג הפסח לבין חג השבועות. נדמה שחגים אלו מייצגים שני סוגים של חירות, ואיסור החמץ בפסח נועד להגביל ולרסן את החירות והשחרור מן השעבוד הקיים בחג זה. קש"ת - מעגל השנה
הרב עזרא ביק שיעורים מוקלטים בפסחים מאת הרב עזרא ביק