עיון פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה ברין ו. - בדיקת חמץ לפני י`ד בניסן הגמרא כותבת שאדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח - חייב לבדוק את החמץ. האם זוהי חובה עצמאית, או נגזרת של חובת בדיקת חמץ בי"ד בניסן? מתי מתחילה חובת הבדיקה? האם י"ד בניסן נקבע כתאריך הבדיקה בשל סיבה מהותית, או רק בשל סיבות מעשיות? גמרא פסחים
הרב משה טרגין ו: - ביטול חמץ מדברי הגמרא משמע שביטול חמץ מועיל כדי שלא לעבור על "בל ייראה" ועל "בל יימצא". כיצד הביטול מועיל - האם הביטול זהה להפקרה, אולי הוא משנה את היחס שבין האדם לבין החמץ או שמא הוא משנה את מהותו האובייקטיבית של החמץ? גמרא פסחים
הרב בנימין תבורי ז. - נוסח ברכות מתי נוסח הברכה הוא "על", ומתי משתמשים בנוסח "ל-"? גמרא פסחים
הרב אליקים קרומביין ז: - ברכת המצוות עובר לעשייתן האם יש לברך את ברכת המצוות לפני עשייתן, או תוך כדי עשייתן? מהו היחס שבין ברכת המצווה למצווה עצמה? האם הברכה היא הקדמה למצווה, מעין מתיר למצווה, או שהיא מהווה הרחבה של המצווה עצמה? האם ניתן לברך גם אחרי קיום המצווה? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן ח. - מקומות הפטורים מבדיקה מהו הקריטריון לפטור מקום מסויים מבדיקת חמץ - קריטריון מעשי(מקום שלא נכנס אליו חמץ) או קריטריון מהותי? מהי רמת הבדיקה הנדרשת? גמרא פסחים
הרב משה ליכטנשטיין ט. - אין ספק מוציא מידי ודאי הגמרא דנה האם צריך לחשוש שמא הכניסה חולדה חמץ לתוך הבית לאחר בדיקתו, וקובעת כי "אין ספק מוציא מידי ודאי". מדוע אין זה ספק דרבנן רגיל? מה המשמעות של "אין ספק מוציא מידי ודאי"? האם דיני הספיקות בחמץ זהים לשאר דיני הספק? גמרא פסחים
ד"ר משה קופל ט: - דין קבוע מקובל לחשוב שהדינים של "קבוע" ו"פריש" הם דינים ללא הסבר. מאמר זה מנסה לתת הסברים הגיוניים לדינים אלו, באמצעות ניתוח הסוגיות השונות העוסקות בהם. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק ט: - ספק בבדיקת חמץ השיעור עוסק במקרים השונים שהובאו בגמרא, שבהם קיים ספק האם צריך לבדוק את החמץ. גמרא פסחים
הרב ברוך גיגי יא. - קשר עניבה רבי יהודה וחכמים נחלקו בשאלה האם מותר לקשור קשר עניבה בשבת. מה פשר המחלוקת? מהי הגדרת מלאכת קושר? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן יא: - איסור חמץ בערב פסח מתי מתחיל איסור החמץ מדאורייתא? מה דינו של החמץ בשעה החמישית של ערב פסח? האם יש הבדל מהותי בין האיסור לאכול חמץ בשעה השישית לבין האיסור לאוכלו בשעה החמישית? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק לימוד מסכת פסחים בזמן קיץ גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פסחים בפרק ב' כא: - איסורי הנאה (א) הגמרא מביאה את דעת רבי אבהו, שכל מקום שאסרה תורה אכילה בלשון "אוכל" - נאסרה גם ההנאה. המאמר עוסק בהסבר שיטה זו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם בנושא זה. גמרא פסחים
הרב נחמיה רענן והמחמיר תבוא עליו ברכה? חג הפסח מוכר בין השאר כחג עמוס חומרות - ממנהג הקטניות המפורסם שמעורר מחלוקות חדשות לפרקים, ועד איסור שרויה ומנהגים נוספים. מדוע נתייחד חג הפסח במגוון כה רחב של חומרות? הרב נחמיה רענן מנסה להשיב לשאלה זו דרך תורות חסידיות המשקפות מבט רומנטי על החג. חסידות לפרשת שבוע
הרב יוסף צבי רימון הכשרת המטבח מהו ההבדל היסודי שבין הגעלה לבין ליבון? מהם היסודות העומדים מאחורי הלכות הכשרת המטבח לפסח? בשיעור זה ננסה לבאר, מהכללים אל הפרטים, את הלכות הכשרת המטבח לפסח - הלכה למעשה. קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב ברוך גיגי מצוות כורך מהי הכריכה שאנו מקיימים כיום בליל הסדר, האם מדובר במצווה מדרבנן ממש או שמא זוהי פעולה הנעשית כזכר למקדש בלבד? שאלה זו משליכה על כמה דיונים הלכתיים במצוות הכורך: האם מותר להפסיק בדיבור בין ברכת המצה והמרור לבין הכורך, האם יש לטבל את הכורך בחרוסת, שיעור המרור לכורך ועוד. חלקו השני של השיעור יעסוק במשמעות הרעיונית של הכורך: כיצד ניתן לכרוך את המצה - סמל הגאולה - עם המרור - סמל השעבוד? קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי הלל בליל הסדר קש"ת - מעגל השנה
הרב יהודה עמיטל ביד חזקה קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון מטרת בדיקת חמץ רש`י כותב כי מטרתה של בדיקת חמץ הינה למנוע בעיה של `לא יראה ולא ימצא`. תוס' מתקשים בהבנת דבריו, שהרי הביטול כבר מתמודד עם בעיה זו. בשיעור זה ננסה להציע כיווני מחשבה שונים בהסבר דברי רש`י: ייתכן שרש`י מכוון לבעיה של בל יראה מדרבנן; הר`ן מסביר דברי רש`י אמורים לפני תקנת הביטול של חז`ל; בנוסף, ייתכן שיש חשש שמא האדם לא יבטל כראוי; בסיום השיעור נתמודד עם השאלה האם ייתכן שהחשש הוא שמא האדם ימצא חמץ ויתחרט על הביטול - האם ניתן להימלך על הביטול בימי הפסח? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון ברכת החמה קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון אפיקומן בשיעור זה נעמוד על כמה סוגיות הלכתיות הנוגעות למצוות האפיקומן. מהי מצת החובה הנאכלת בליל הסדר, האם זו המצה הנאכלת בתחילת הסדר או שמא מצת האפיקומן? מהן ההשלכות ההלכתיות לחקירה זו?. האם ישנה חובה לאכול את האפיקומן עד חצות הלילה, ומהם הנימוקים ההלכתיים לדין זה? האם ניתן להתנות על אכילת האפיקומן וכך לפתור את בעיית האכילה עד חצות - מהן הסוגיות ההלכתיות העולות מן האפשרות של עשיית תנאי באכילת אפיקומן? קש"ת - מעגל השנה
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - מעגל השנה
הרב עזרא ביק משמעות איסור חמץ כיצד נסביר את העובדה שהיחס לחמץ בפסח שונה באופן מהותי מיחסינו לחמץ במשך השנה כולה? ננסה לדון בשאלה זו דרך עיון ביחס שבין חג הפסח לבין חג השבועות. נדמה שחגים אלו מייצגים שני סוגים של חירות, ואיסור החמץ בפסח נועד להגביל ולרסן את החירות והשחרור מן השעבוד הקיים בחג זה. קש"ת - מעגל השנה
הרב עזרא ביק שיעורים מוקלטים בפסחים מאת הרב עזרא ביק
הרב עזרא שבט 05: מפירושי הגאונים לפסחים, סוף פרק א

עמודים