פסח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: בעניין שימור מצה קיימות שתי הלכות בדין שימור: בכל שבעת ימי הפסח - אליהם התייחס הרמב"ם בפרק ה' - קיימת חובה של שימור "שלילי", של מניעת חימוץ. לא כן בלילה הראשון, עליו מדבר הרמב"ם בפרק ו, בו יש צורך בשימור "חיובי", לשם מצת מצווה.
הרב יעקב פרנצוס 05: הלל בליל פסח להלל הנאמר במהלך ליל פסח ישנם שני מאפיינים ייחודיים: האחד, אמירתו בלילה, למרות שהמשנה במגילה (כ, ע"ב) מונה אותו כאחד מהדברים הנאמרים ביום. השני, פיצולו לשניים, כשאת החלק הראשון אנו אומרים לפני הכוס השניה ואילו חלקו השני נאמר לאחר הארוחה, לפני שתיית הכוס הרביעית.
ד"ר אביעד הכהן 05: "נשים עצלניות הן"!? "נשים חשובות הן!" - לתולדות שתיים מהלכות הפסח
ד"ר בני גזונדהייט 02: "זכר ליציאת מצרים" - ארכיאולוגיה ויציאת מצרים
ד"ר בני גזונדהייט 01: קריאת ההלל בהגדה של פסח יצא לאור בתשס"ז
הרב אברהם וולפיש 13: מבנה וסדר במשניות מסכת פסחים
הרב אברהם שמאע 04: פסח מצרים ופסח דורות
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: ביטול חמץ
הרב אושר טביבי 02: חיוב קטנים בארבע כוסות
הרב ברוך גיגי על אמירת ההלל הכפולה בלילי פסחים לאורך כל השנה אנו נוהגים לומר הלל רק ביום. גדולה התמיהה כיצד דווקא בלילה הזה אנו אומרים פעמיים הלל: בבית הכנסת ובבית על סדר ההגדה.
הרב יאיר קאהן 01: איסור מלאכה בערב הפסח
הרב יוסף צבי רימון 10: דיני ערב פסח שחל בשבת
הרב יעקב מדן 15: מתחיל בגנות ומסיים בשבח
הרב מאיר נהוראי 16: דין הסיבה באכילת מצה ובארבע כוסות
הרב מנחם ליבטאג בין פסח לשבועות מדוע לא נכתב תאריך בתורה לחג השבועות? נראה, שאין תאריך למתן התורה כי האדם צריך להרגיש את קבלת התורה בכל יום.
הרב משה טרגין 02: חובת ההימנות על קורבן פסח
הרב עודד מיטלמן פסח - זכירת יציאת מצרים האם מותר היה במדבר לאכול בשר תאווה? האם כל אכילת הבשר במדבר הייתה אכילת קרבנות, או שמא היה ערוץ נפרד של אכילת בשר חולין? ומה המעמד של אכילת בשר בארץ: האם האכילה בארץ היא נחותה מאכילת המדבר, או שמא היא בדרגה גבוהה וקדושה יותר?
הרב עידו רכניץ 11: חג הפסח
הרב רמי ינאי 14: מה נשתנה
הרב שלמה ברין בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך
הרב שלמה לוי 04: הבציעה על המצות בליל הסדר
יהודה עציון 11: כזה ראה וחדש
פרופ' יונתן גרוסמן 03: פסח - קרבן או סעודה

עמודים